WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземних мов у НАУ - Реферат

Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземних мов у НАУ - Реферат

теорєюї діяльності, навчання будь-якого виду діяльності здійснюється у процесі її реалізації. В основі формування умінь з будь-якого виду іномовної мовленнєвої діяльності лежать слухомоторні навички. Тому пріоритет у навчанні іноземних мов має належати виконанню вправ усного характеру. У цьому полягає як специфіка дисципліни, так і основна складність викладання іноземних мов, особливо, при формуванні навичок мовлення. Для вирішення таких завдань слід орієнтуватися на вибір оптимальних засобів навчання, виходячи передусім, з їх дидактичних особливостей та функцій. Специфіка навчальної дисципліни "іноземна мова" - формування комунікативної компетенції - потребує пріоритету інтерактивних засобів навчання для індивідуальної або групової роботи студентів.
Дистанційне навчання німецької та французької мов із використанням комп'ютерних та телекомунікаційних технологій має забезпечувати реалізацію таких завдань, як:
формування і розвиток умінь та навичок читання з безпосереднім використанням матеріалів мережі Інтернет;
удосконалення умінь аудіювання на основі адаптованих та автентичних звукових текстів;
формування умінь і навичок перекладу та реферування текстів за фахом;
удосконалення умінь монологічного та діалогічного мовлення;
розширення активного та пасивного словників, ознайомлення з лексикою сучасної іноземної мови, яка відображає певний етап розвитку культури країни, соціального та політичного ладу суспільства:
формування елементів глобального мислення (діалог культур);
формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності, потреби використання іноземної мови у реальному спілкуванні;
формування культури спілкування.
Дослідження в галузі педагогічної технології підтверджують, що потенціал комп'ютерного дистанційного навчання може бути найбільш ефективно використаний при вивченні іноземних мов, яке включає обговорення, інтенсивну розумову активність та колективну діяльність. Одним із перспективних напрямів роботи в системі дистанційного навчання іноземних мов є інтегрований підхід до вирішення основних завдань, які поєднують у цій системі: комплекс технологій з високим дидактичним потенціалом і телекомунікаційну технологію; комп'ютерне навчання іноземних мов, технологію мультимедіа та методи інтенсивного навчання іноземних мов.
Нині в Україні споживачам пропонуються численні й різноманітні електронні посібники та комп'ютерні програми для вивчення іноземних мов. Науковими співробітниками кафедри проаналізовано велику кількість електронних посібників і програм з німецької та французької мов, розміщених в Інтернеті або на окремих CD-ROM. На жаль, більшість з них є спрощеними популяризаторськими довідниками, які не можуть стати джерелом глибоких знань. Характерними недоліками багатьох існуючих електронних посібників також довільна, методично непродумана презентація навчального матеріалу, зловживання мультимедійними засобами (аудіо- та відеофайлами, анімацією та ін.), які підміняють змістовну частину курсу.
Велика кількість електронних посібників - це гіпертекстові аналоги відомих (і як правило, чужих) друкованих видань. На нашу думку, на першому етапі розробки електронного посібника більш коректним і раціональним є створення його у друкованому варіанті, апробація у навчальному процесі та редагування.
Створення електронних посібників з іноземних мов повинне починатися з глибокого аналізу цілей навчання, дидактичних можливостей нових технологій передачі навчальної інформації, коригування критеріїв контролю та оцінки рівня засвоєння знань.
Основні, на нашу думку, критерії якості електронного підручника або навчального посібника такі:
висока якість змістовної частини;
наявність визначеної концепції у використанні представлених продуктів і забезпечення їх достатньою кількістю методичних рекомендацій;
наявність таких істотних властивостей, що можуть бути реалізовані винятково електронними засобами.
З іншого боку, сучасна економічна і технологічна ситуація в Україні така, що основними засобами навчання залишаються традиційні друковані підручники та посібники. Як вже зазначалося, надання пріоритету самостійній роботі студентів потребує переосмислення методичних і методологічних засад навчання іноземної мови та створення якісно нових посібників, які б відповідали таким вимогам: науковість, автентичність (відповідність реальній сучасній іноземній мові), системна організація матеріалу як в межах усього посібника, так і в межах його окремих структурних частин (занять), комплексне представлення мовного матеріалу, взаємозв'язок навчання з різними видами мовленнєвої діяльності, професійно-орієнтований характер.
Викладачами кафедри розроблено: електронні тести з німецької та французької мов для перевірки базового рівня знань; електронний підручник з французької мови для немовленнєвих факультетів вузів ІІ-ІV рівнів акредитації "Lе francais"; електронний довідник з латинської мови для студентів факультетів ветеринарно-медичного профілю, а також електронний латинсько-український і українсько-латинський словник ветеринарно-медичних термінів. Електронні посібники впроваджено у навчальний процес Національного аграрного університету. Аналіз даних, отриманих у результаті спостереження за апробацією посібників, підтверджує, що вони заслуговують на позитивну оцінку і можуть бути рекомендовані як для використання на заняттях з іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти, так і для самостійної роботи студентів.
Список літератури:
1. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах. - С.Пб.: Союз, 2001. - 192 с.
2. Пиотровский Р.Г.Обучающий лингвистический автомат // Комплексный подход к обучению иностранным языкам в педвузе и школе. - Кострома: КПИ, 1993. - С. 10 - 18.
3. Дмитриева Е.И. О перспективах и возможностях дистанционного обучения иностранным языкам с использованием компьютерных телекоммуникационных сетей // Иностранный язык в школе. - 1997. - № 2. - С. 11 - 15.
4. Пиотровский Р.Г. Два подхода к построению авторских программ компьютерной оптимизации преподавания иностранных языков // Типы и содержание авторских программ по иностранным языкам. - С.Пб.: ИОВ РАО, 1994. - С. 27 - 31.
5. Хуторский Д.О. Принципы дистанционного творческого обучения // Эл. журнал "Эйдос". - 1998. - №1. - С.16.
6. Околепов О.П. Процессобучения в системе дистанционного образования // Эл. журнал "Дистанционное образование". - 2000. - №3. - С. 41.
7. Скибицкий Э.Г. Дидактическое обеспечение процесса дистанционного обучения // Эл. журнал "Дистанционное образование". - 2000. - №1.- С. 18.
8. Леонтьев А.Н. Психолингвистические очерки. - М.: Наука, 1970. - С. 46.
9. Технологічність як основний методичний підхід до створення курсів дистанційного навчання через Інтернет // Матер. Другої Всеукр. конф. мол. науковців "Інформаційні технології в науці та освіті". - Черкаси, 2000. - С. 18.
10. Минзов А.С. Проблемы обучения с использованием Интернет // Матер. Всерос. науч.-метод.конф. ИОЛ-99. - С.П., 1991. - С. 76.
11. О.П. Околепов. Дистанционное обучение: сущность, дидактические особенности, технологии // Эл. журнал "Дистанционное образование". - 1999.- №3. - С. 24.

 
 

Цікаве

Загрузка...