WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вплив різних норм мінеральних добрив на якість картоплі, призначеної для переробки - Реферат

Вплив різних норм мінеральних добрив на якість картоплі, призначеної для переробки - Реферат


Реферат на тему:
Вплив різних норм мінеральних добрив на якість картоплі, призначеної для переробки
Останнім часом в Україні активно почала розвиватись галузь промислової переробки картоплі. Переробні підприємства для виробництва картоплепродуктів використовують закордонні сорти картоплі, для вирощування яких розроблена відповідна технологія. В Україні проводиться робота з виведення сортів, придатних до переробки, та використання їх переробними підприємствами для виробництва картоплепродуктів (чіпси, картопля фрі та ін.).
Одним із елементів існуючої технології вирощування картоплі, призначеної для переробки, є внесення високих норм мінеральних добрив, яке забезпечує значні врожаї картоплі та максимальний вихід кондиційних бульб [1]. Проте реакція сортів картоплі вітчизняної селекції на високі норми добрив вивчена недостатньо. Більшість дослідників стверджують, що збільшення норм добрив підвищує врожайність, але одночасно знижує вміст сухих речовин і крохмалю і призводить до накопичення нітратів у бульбах [2]. Інші запевняють, що в деяких дослідженнях співвідношення між елементами живлення у варіантах з високими нормами добрив відрізнялось від оптимального і не враховувались агрохімічні показники ґрунту. Тому нами були проведені дослідження щодо вивчення високих норм мінеральних добрив при збереженні в усіх варіантах досліду оптимального співвідношення між елементами живлення на дерново-середньопідзолистих супіщаних грунтах (N:P:K=1:1:1,5) [3,4,5].
Дослідження проводились протягом 2003-2004 рр. в Інституті картоплярства УААН в умовах Полісся України.
Грунт дослідної ділянки - дерново-середньопідзолистий супіщаний. Глибина орного шару - 20-22 см. Вміст гумусу в грунті - 1,54-1,99 %, вміст рухомих форм фосфору - 8,5-14,2, калію -10,2-14,8 мг на 100 г грунту.
Погодні умови вегетаційного періоду в роки досліджень характеризувались недостатньою кількістю опадів в період формування бульб. Температура повітря протягом усього періоду вегетації в 2003 р. була значно вищою, а в 2004 р. - нижчою за середню багаторічну.
Експериментальна робота проводилась шляхом закладання польових дослідів та проведення лабораторних аналізів.
Схема досліду була такою:
Контроль
N120 Р120 К180
N180 Р180 К270
N240 Р240 К360
Дослід проводився на сортах Загадка і Фантазія. Повторність досліду чотириразова, загальна площа ділянки - 25,2 м2, облікова - 22,4 м2. Агротехніка - загальноприйнята.
Результати дослідженнь показали, що збільшення норм добрив підвищило рівень урожайності в обох досліджуваних сортів. Середня урожайність бульб картоплі в контрольному варіанті сорту Фантазія була 198 ц/га, сорту Загадка - 103 ц/га (табл.1). При збільшенні норми добрив урожайність підвищилась у сорту Фантазія на 28-99 ц/га (14,1-50,0 %), у сорту Загадка - на 28-77 ц/га (27,2-74,8 %) порівняно з контролем, що значно перевищує найменшу істотну різницю.
Вміст крохмалю та сухої речовини при збільшенні норм добрив залишався майже незмінним (різниця між варіантами не перевищувала НІР). При підвищенні норм добрив у бульбах картоплі обох досліджуваних сортів спостерігалось збільшення вмісту нітратів, проте навіть у варіанті з найвищою нормою добрив цей показник був значно нижчим, ніж допускається санітарними нормами.
1. Вплив норм добрив на урожайність та показники якості бульб картоплі (середнє за 2003-2004 рр.)
Варіант Урожайність, ц/га Вміст в бульбах
сухої речовини, % крохмалю, % нітратів, мг/кг
Сорт Фантазія
1. Контроль 198 24,4 17,2 6
2. N120P120K180 226 24,3 17,1 19
3. N180P180K270 265 24,9 17,6 48
4. N240P240K360 297 24,0 16,8 85
НІР05 13-17 0,97-1,03 0,83-0,91 -
Сорт Загадка
1. Контроль 103 20,7 14,0 34
2. N120P120K180 131 21,0 14,3 102
3. N180P180K270 161 21,5 14,7 108
4. N240P240K360 180 20,6 14,0 124
НІР05 15-18 0,89-1,01 0,79-0,85 -
Одним з основних біохімічних показників, який визначає якість готового продукту до переробки, є вміст у бульбах картоплі редукуючих цукрів. За існуючими стандартами, картопля вважається придатною до переробки, якщо вміст редукуючих цукрів у бульбах не перевищує 0,25 %.
В обох досліджуваних сортів протягом усього періоду зберігання вміст редукуючих цукрів був значно нижчим гранично допустимого рівня. Так, у сорту Фантазія цей показник коливався від 0,06-0,08 % перед закладанням на зберігання до 0,14-0,16 % після 6 місяців зберігання (табл. 2). У сорту Загадка вміст редукуючих цукрів коливався відповідно від 0,08-0,11 до 0,12-0,15 %.
Підвищення норм мінеральних добрив дещо збільшувало вміст редукуючих цукрів, проте це не погіршило якість виготовлених картоплепродуктів.
2. Вплив різних норм добрив на вміст редукуючих цукрів у бульбах картоплі (середнє за 2003-2004 рр.)
Варіант Вміст редукуючих цукрів, %
до закладання
на зберігання при зберігання протягом, місяців
два чотири шість
Сорт Фантазія
1. Контроль 0,06 0,09 0,11 0,14
2. N120P120K180 0,06 0,09 0,11 0,14
3. N180P180K270 0,07 0,09 0,11 0,14
4. N240P240K360 0,08 0,11 0,12 0,16
Сорт Загадка
1. Контроль 0,08 0,09 0,10 0,12
2. N120P120K180 0,08 0,09 0,10 0,12
3. N180P180K270 0,09 0,09 0,11 0,14
4. N240P240K360 0,11 0,12 0,13 0,15
Перед закладанням картоплі на зберігання якість виготовлених із неї продуктів була високою: чіпси - 8,0 балів (найвищий бал якості - 9), картопля фрі - 4,5-5 балів (найвищий бал якості - 5) (табл. 3).
3. Вплив різних норм добрив на якість картоплепродуктів (середнє за 2003-2004 рр.)
Варіант Якість картоплепродуктів, бал
чіпси картопля фрі
до закладання
на зберігання під час зберігання, місяці до закладання
на зберігання під час зберігання, місяці
два чотири шість два чотири шість
Сорт Фантазія
1. Контроль 8,0 7,8 7,5 7,2 5 5 5 5
2.N120P120K180 8,0 7,8 7,5 7,2 5 5 5 4,5
3.N180P180K270 8,0 7,8 7,5 7,2 5 5 4,5 4,5
4.N240P240K360 8,0 7,5 7,2 7,0 5 4,5 4,5 4
Сорт Загадка
1. Контроль 8,0 8,0 7,8 7,5 5 5 5 5
2.N120P120K180 8,0 8,0 7,8 7,5 5 5 5 5
3.N180P180K270 8,0 8,0 7,8 7,5 5 5 5 4,5
4.N240P240K360 8,0 7,5 7,5 7,2 5 4,5 4,5 4,5
Під час зберігання, в результаті накопичення в бульбах редукуючих цукрів, якість картоплепродуктів дещо знижувалась, проте навіть після 6 місяців зберігання якість картоплепродуктів залишалась задовільною (мінімальний бал придатності для чіпсів - 7 балів, для картоплі фрі - 3 бали).
При збільшенні норм добрив спостерігалась тенденція до зниження якості картоплепродуктів (на 0,2-0,5 балів), але незначне.
Висновки
Внесення мінеральних добрив позитивно впливає на урожайність картоплі. При внесенні добрив у нормі N120P120K180 - N240P240K360 урожайність сорту Фантазія підвищилась на 14,1-50,0 %, сорту Загадка - на 27,2-74,8 % порівняно з контролем.
При внесенні високих норм мінеральних добрив у співвідношенні N:P:K=1:1:1,5 вмістсухої речовини, крохмалю істотно не зменшувався, а редукуючих цукрів - не збільшувався.
Накопичення нітратів у бульбах картоплі, через внесення високих норм добрив в оптимальному співвідношенні елементів живлення, не перевищувало допустимої межі.
Внесення високих норм мінеральних добрив у співвідношенні N:P:K=1:1:1,5 не погіршувало якість виготовлених картоплепродуктів як в осінній період, так і в процесі зберігання протягом 6 місяців.
Список літератури:
1. Картофель (Возделывание. Уборка. Хранение) / Под ред. Д. Шпаара. - Торжок: ООО "Вариант", 2004. - 466 с.
2. Картофель России / Под ред. А.В. Коршунова. - М.: Колос, 2003. - Т. 3. - 332 с.
3. Молявко А.А. Экологически безопасное удобрение картофеля и пригодность клубней для картофелепродуктов. - Брянск: Урожай, 1997. - 139 с.
4. Коршунов А.В. Управление урожаем и качеством картофеля. - М.: Колос, 2001. - 369 с.
5. Власенко М.Ю. Удобрення картоплі // Картопля - другий хліб. - 1995. - Вип. 1. - С. 118-123.

 
 

Цікаве

Загрузка...