WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вплив норм висіву насіння та рівня азотного живлення на густоту продуктивного стеблостою різних сортів ярого пивоварного ячменю в умовах правобережног - Реферат

Вплив норм висіву насіння та рівня азотного живлення на густоту продуктивного стеблостою різних сортів ярого пивоварного ячменю в умовах правобережног - Реферат


Реферат на тему:
Вплив норм висіву насіння та рівня азотного живлення на густоту продуктивного стеблостою різних сортів ярого пивоварного ячменю в умовах правобережного лісостепу України
В Україні ячмінь посідає друге місце після озимої пшениці як за площею посіву, так і за валовим збором зерна. Так, в середньому у 1990-1995 рр. його валовий збір становив 9,23 млн т (18,6 % від збору зернових), а у 1996-2004 рр. - 11,6 млн т (29,0 %). Проте досягнутий рівень виробництва не задовольняє потреб народного господарства у високоякісному продовольчому, фуражному та пивоварному зерні.
У зв'язку з цим виникла необхідність порівняльного вивчення нових перспективних районованих сортів ярого ячменю різної регіональної селекції для виявлення найбільш високопродуктивних з добрими пивоварними властивостями залежно від доз мінеральних добрив і норм висіву насіння.
Сорти пивоварного ячменю різної селекції є різноманітними екологічними біотипами культури. Для них характерна відносно неоднакова реакція на зміну умов зовнішнього середовища. Їх рослини відзначаються різними темпами росту і розвитку, варіабельністю морфологічних ознак, тривалістю й інтенсивністю фотосинтетичної діяльності, розвитком кореневої системи та іншими властивостями, які формуються також і під впливом технологічних заходів [2].
Агротехнічні прийоми відіграють суттєву роль у забезпеченні фізіологічних процесів рослин, від них певною мірою залежить польова схожість, повнота, дружність і своєчасність сходів, формування оптимальної густоти рослин, що в результаті позначається на продуктивності ячменю.
Оскільки високу урожайність зерна можна одержати на посівах як з малою (200 шт./м2), так і з великою (400 шт./м2) густотою рослин, то на перший план виходить такий показник як густота продуктивного стеблостою. Тому більша частина дослідників пов'язує вирішення проблеми формування високопродуктивних посівів, у першу чергу, із завданням створення на полі стеблостою рослин ячменю ярого оптимальної густоти.
Під оптимальним стеблостоєм розуміють таку кількість продуктивних стебел на одиниці площі, яка дає повне змикання рослин і дозволяє з найбільшою ефективністю використовувати площу живлення та освітлену поверхню листків, стебел, колосків для забезпечення найвищої продуктивності фотосинтезу і формування максимального врожаю в цих умовах [3, 4].
Ряд дослідників [1, 5] відмічають, що кількість продуктивних стебел перед збиранням на одиниці площі є одним з найважливіших показників, від якого залежить рівень врожайності.
Було вдосконалити окремі елементи технології вирощування сортів пивоварного ячменю, зокрема встановити оптимальну густоту продуктивного стеблостою залежно від рівня мінерального живлення і норм висіву насіння в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України на основі біологічних особливостей росту і розвитку рослин ячменю.
Дослідження проводили протягом 2003-2005 рр. у стаціонарному досліді кафедри рослинництва, в десятипільній сівозміні Агрономічної дослідної станції "Митниця" Національного аграрного університету (с. Пшеничне), яка розміщена у Правобережному Лісостепу України у 2002-2004 рр. Грунтовий покрив - чорнозем типовий малогумусний.
Для визначення адаптивних особливостей формування продуктивності використовувались сорти ячменя пивоварного селекції України - Оболонь, Цезар та закордонної селекції - Європрестиж, Роланд, Толар.
Схема досліду передбачала вивчення трьох норм висіву насіння: 3, 4 і 5 млн схожих насінин на гектар. На кожну норму висіву накладали 4 варіантизастосування мінеральних добрив: 1) без внесення добрив, 2) N30P60K60, 3) N60P60K60, 4) N90P60K60.
Підрахунки кількості продуктивних стебел ячменю ярого на 1 м2 протягом трьох років досліджень показали, що цей показник в значною мірою залежить від біологічних особливостей сорту, норм висіву насіння та рівня мінерального живлення.
У сортів ячменю ярого Європрестиж і Роланд порівняно з іншими була більша кількість продуктивних стебел. Так, якщо у сорту Європрестиж залежно від норм висіву насіння і рівня мінерального живлення на 1 м2 налічувалось від 427 до 746 шт. продуктивних стебел, то у сорту Оболонь (контроль) -374-721 шт.
До того ж кількість продуктивних стебел у сортів була в прямій залежності від норм висіву насіння - із збільшенням норм висіву зростала їх кількість на 1 >. Так, у сорту Європрестиж на варіантах без удобрення при нормі висіву 3,0 млн шт. схожих насінин/га формувалось 427 шт. продуктивних стебел, при 4,0 млн шт. схожих насінин - 537, а при 5,0 млн шт. - 632, що відповідно на 25,8 і 48,0 % більше, ніж при нормі висіву 3 млн шт. схожих насінин/га.
Аналогічна закономірність щодо збільшення кількості продуктивних стебел залежно від норм висіву насіння відмічена і в інших досліджуваних сортів ячменю.
Значний вплив на формування продуктивних стебел ячменю ярого у рослин мав рівень мінерального живлення. Особливо відчутним було зростання цього показника при внесенні мінеральних добрив у нормі N90P60K60. Так, якщо у сорту Європрестиж на варіанті без удобрення залежно від норм висіву кількість продуктивних стебел на 1 м2 становила 427-632 шт., то при внесенні N30P60K60 - 453-686 шт., або на 5,7-7,9 % більше. При додатковому внесенні N60 на гектар кількість продуктивних стебел зростала на 18,1-21,5 %. У сорту Оболонь (контроль) при збільшенні норм висіву з 3,0 до 4,0 млн шт. схожих насінин/га залежно від рівня мінерального живлення кількість продуктивних стебел зростала на 23,0-35,6 %, при збільшенні норми висіву до 5,0 млн шт. схожих насінин/га - на 33,3-44,7 %. Така ж закономірність спостерігається і у сортів Роланд, Цезар і Толар.
Отже, густота продуктивного стеблостою залежала від біологічних особливостей досліджуваних сортів, рівня мінерального живлення і норм висіву насіння. Внесення максимальної норми добрив порівняно з варіантами без добрив сприяло збільшенню кількості продуктивних стебел у середньому за сортами на 18,0-35,5 %.
Список літератури:
1. Белоножко М.А., Кусаинов Х.Х., Нугманов А.Б. Влияние норм высева и способов внесение удобрений на кормовые качества зерна ярового ячменя // Интенсивная технология выращивания кормовых культур. - К., 1990.-С.9-13.
2. Грицай А.Д., Костромитин В.М. Сортовая агротехника ярового ячменя в Лесостепи // Сортовая агротехника зерновых культур. - К.: Урожай,1989.-С. 228-234.
3. Куперман Ф.М. Основные этапы развития и роста злаков. - В кн.: Этапы формирования органов плодоношения злаков. - М.: Издательство МГУ, 1955.- С.113-117.
4. Лихочвор В.В., Бомба М.І., Дубковецький С.В. і ін. Довідник з вирощування зернових та зернобобових культур.- Львів: Українські технології, 1999. - 408с.
5. Пути стабилизации урожайности ярового ячменя и сокращение затрат на производство зерна / В. М. Плищенко, В. В. Швыдкий, С.П. Портуровская, Е.Б. Дорохина // Пути повышения урожайности сельскохозяйственных культур в современных условиях: Сб. науч. тр. / Ставроп. гос. с.х. акад., - Ставрополь, 1999. - С. 113-117,183-184.

 
 

Цікаве

Загрузка...