WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вдосконалення аналітичного обліку витрат у фермерських господарствах - Реферат

Вдосконалення аналітичного обліку витрат у фермерських господарствах - Реферат

витрати на приготування кормів у кормоцехах і кормокухнях. Ці суми списуються безпосередньо на відповідні види та групи тварин прямо або розподіляються між ними пропорційно масі згодованих кормів. Частина витрат на утримання кормоцехів відноситься на вартість кормів, які передали на склад для зберігання.
Витрати з транспортування кормів і місць постійного зберігання до кормоцехів (кормокухонь) або безпосередньо на ферму включають до відповідних статей витрат (пальне і мастильні матеріали, оплата праці тощо).
У допоміжних виробництвах на цю статтю списуються корми, використані на годівлю дорослої робочої худоби.
У статті "Роботи та послуги" відображаються витрати на роботи та послуги власних допоміжних виробництв, які забезпечують виробничі потреби, та вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми підприємствами, включаючи плату за воду для зрошення та інші послуги, надані водогосподарськими організаціями (крім робіт та послуг, витрати на які включаються до інших статей).
До складу статті "Ремонти" включають:
а) оплату праці працівників, зайнятих на ремонтах, вартість запасних частин, ремонтно-будівельних та інших матеріалів, витрачених на поточний ремонт основних засобів, включаючи вартість пального та мастильних матеріалів, використаних на ремонт та обкатку машин після ремонту;
б) вартість послуг сторонніх організацій та власних майстерень з технічного обслуговування і поточного ремонту тракторів, сільськогосподарських машин та обладнання.
До статті "Сировина та матеріали" включається вартість сировини та матеріалів, які є необхідними компонентами у допоміжних виробництвах.
У статті "Інші витрати" відображаються витрати, що безпосередньо пов'язані з виробництвом певної продукції і не включені до однієї з вищенаведених статей, а саме:
вартість спецодягу та спецвзуття, що видаються працівникам, зайнятим доглядом за худобою, птицею тощо, а також інших малоцінних і швидкозношуваних предметів;
вартість підстилки для тварин (соломи, торфу, тирси);
витрати на штучне осіменіння тварин;
платежі за страхування майна, тварин, урожаю сільськогосподарських культур;
інші витрати, що включаються у собівартість продукції (робіт, послуг) і не віднесені до цієї та інших статей витрат.
Коротко розкриємо зміст кожного показника в правій частині відомісті. Вся продукція рослинництва поділяється на основну і побічну. В свою чергу, кожна з них має загальноприйняті напрями розподілу: реалізація та внутрішнє споживання.
Фермерське господарство може реалізовувати свою продукцію за різними каналами збуту.
Окрім реалізації, продукція рослинництва (основна і побічна) може розподілятись на насіння (в тому числі з метою формування страхового фонду насіння), корми, для потреб сім'ї фермера, в рахунок оплати праці, інше використання.
У графі 26 "Вихід продукції всього, тисяч гривень" відображається загальний вихід продукції рослинництва, тобто товарна та натуральна продукція. В графі 27 "Доход від реалізації, тисяч гривень" показано загальну суму доходу від реалізації відповідного виду товарної продукції без вартості натуральної. Завершальним етапом заповнення відомості є обрахунок показника "Фінансовий результат від реалізації +, -", значення якого знаходять як різниця між сумою "Доходу від реалізації, тисяч гривень" (графа 27) та "Загальною сумою витрат, тисяч гривень" (графа 13).
При заповненні відомісті аналітичного обліку витрат та виходу продукції рослинництва на кожну культуру виділяють окремий аркуш. Оскільки перелік культур у фермерських господарствах, як правило, невеликий, то заповнена відомість не буде громіздкою. В кінці року підраховують витрати за статтями, вихід продукції, доход від реалізації та фінансовий результат від реалізації за кожною культурою (рядок "Всього по культурі"), а в останньому рядку - в цілому для рослинництва. Інформація, яка міститься у відомості аналітичного обліку витрат та виходу продукції рослинництва і представлена в декількох розрізах, є необхідною при проведенні контролю та аналізу. За умови, що господарство вирощує одну культуру, відомість також буде достатньо зручною та наочною.
Отже, впровадження описаної нами аналітичної відомості аналітичного обліку витрат і виходу продукції рослинництва в методичному плані дасть змогу відобразити складові фінансових результатів господарської діяльності фермерських господарств за окремими напрямами господарювання; правильно підрахувати витрати і доходи; запланувати витрати та доходи; контролювати рівень витрат.
2. Відомість аналітичного обліку витрат та виходу продукції рослинництва фермерського господарства "Світанок" Вінницької обл. за 2004 р.
Витрати / Вихід
Культура /
Місяць Витрати за статтями, тис. грн. Всього витрат,
тис.грн.
(?гр.гр.
2 - 11) Вихід продукції рослинництва за видами та її розподіл Вихід про
дукції всього, тис.грн.
(? гр.гр. 16 - 27) Доход
від реа
лізації,
тис.грн.
(?гр.гр. 16 і 22) Фінан
совий
резуль
тат від
реаліза
ції
+, -;
(гр. 29 -
гр. 12)
Опла
та праці Відра
хуван
ня на соці
альне стра
хуван
ня Насін
ня та
посад
ковий мате
ріал Палив
но-ма
стиль
ні мате
ріали Доб
рива Засо
би за
хисту Робо
ти і
пос
лу
ги Амор
тиза
ція Ре
мон
ти Подат
ки і збо
ри Інші
витра
ти Основна продукція Побічна продукція
Реалі
зація Використання Реалі
зація Використання
на
на
сін
ня на
кор
ми для
пот
реб
сім'ї
фер
мера в раху
нок опла
ти праці ін
ше на
на
сін
ня на
кор
ми для
пот
реб
сім'ї
фер
мера в ра
хунок
опла
ти пра
ці ін
ше
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ячмінь Х
Січень Х
Лютий Х
Березень 70 70 Х
Квітень 470 1200 200 1000 120 45 3035 Х
Травень 1340 120 1460 Х
Червень 120 1100 1220 Х
Липень 400 400 Х
Серпень 400 380 970 60 70 1880 Х
Вересень 235 120 370 100 825 Х
Жовтень 3200 3200 3200 Х
Листопад Х
Грудень 8000 8000 8000 Х
Всього по культурі 1060 1200 580 2100 1340 1090 105 190 400 8065 11200 235 120 370 100 12025 11200 3135
Всього по рослинництву 1060 1200 580 2100 1340 1090 105 190 400 8065 11200 235 120 370 100 12025 11200 3135
Список літератури:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99р.
2. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджені
3. Наказом Міністерства аграрної політики України №189 від 2 липня 2001 р.
4. Дерій В.А. Облік у селянських (фермерських) господарствах потребує спрощених реєстрів // Світ бухгалтерського обліку. - 1998. - №4. - С. 13-20.
5. Облік у селянському (фермерському) господарстві / За ред.
6. М.Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403с.
7. Радченко О.Д. Особливості бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах // Економіка АПК. - 2001. - №8. - С.90-96.
8. Хомин П.Я., Костецький І.І., Костецький Я.І. Облік та аналіз діяльності фермерського господарства. - Тернопіль: Поліграфіст, 1999р. - 144с.

 
 

Цікаве

Загрузка...