WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вдосконалення аналітичного обліку витрат у фермерських господарствах - Реферат

Вдосконалення аналітичного обліку витрат у фермерських господарствах - Реферат


Реферат на тему:
Вдосконалення аналітичного обліку витрат у фермерських господарствах
Для фермерських господарств облік є основним джерелом оперативної і об'єктивної інформації про розвиток виробництва та здійснення господарських операцій. Обсяг і ступінь її точності визначаються метою господарювання, виробничою необхідністю і економічною доцільністю.
Облік дає змогу фермерcькому господарству провести аналіз його стану, визначити виробничі витрати і валовий доход, норму рентабельності (відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво) як для господарства в цілому, так і для окремих його галузей. Дані обліку дають змогу скласти фінансову звітність і допомагають виявити слабкі сторони виробничої діяльності, визначити підходи при вирішенні управлінських проблем.
Розвиток виробництва в фермерських господарствах призводить до збільшення як об'єктів обліку, так і облікової роботи в цілому. У зв'язку з цим виникає необхідність їх детальнішої систематизації і виділення головних напрямів облікових робіт, зокрема витрат.
На організацію обліку в фермерських господарствах прямо впливає його спеціалізація. Якщо виробництво спеціалізоване на одній групі культур або тварин, то облік витрат доцільно вести в цілому для господарства. У випадку кількох напрямів діяльності, де є окремі види товарної продукції, варто вести деталізований облік за центрами витрат щодо кожного об'єкта обліку з окремого виду продукції.
Дослідження прийомів обліку витрат у фермерських господарствах проводили вітчизняні вчені: М.Я. Дем'яненко, В.Г. Лінник, П.Я. Хомин, В.А. Дерій, В.Б. Моссаковський, О.Д. Радченко та ін. [3-6].
Так, О.Д. Радченко, характеризуючи просту систему обліку, вважає, що вона "...являє собою синтез вітчизняного обліку в частині використання подвійного запису та зарубіжного, переважно США, - у запозиченні спрощеного обліку витрат" [5]. Однак як зазначають П.Я. Хомин, І.І. Костецький, Я.І. Костецький, "...скорочення і спрощення обліку в селянському господарстві можливе до певної межі, яка забезпечує виконання його інформаційної і контрольної функцій..." [6]. Таку думку поділяє В.А. Дерій, додаючи при цьому, що "відповідно до спеціалізації, технології та організації виробництва селянин (фермер) має визначити об'єкти обліку витрат на виробництво". Грунтуючись на досвіді роботи фермерських господарств Тернопілля, автор вважає, що "...облік витрат на виробництві найзручніше вести у "Книзі обліку витрат і виходу продукції" [3].
Відомо, що аналітичний облік витрат ведеться для складання фінансової звітності, а також формування витрат за видами діяльності та операційними елементами; оцінки запасів та уточнення фактичних витрат; визначення розміру витрат виробництва та збуту; аналізу та управління витратами.
Методичне підґрунтя визначення витрат наведено у П(С)БО 16 "Витрати" [1], де вказано, що витратами визначаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до скорочення власного капіталу підприємства за умови їх достовірної оцінки. Найпоширенішими ознаками класифікації витрат є:
центри відповідальності (місце виникнення витрат);
види продукції, робіт, послуг;
єдність складу (однорідність) витрат;
види витрат;
способи перенесення вартості на продукцію;
ступінь впливу обсягу виробництва на рівень витрат;
календарні періоди;
собівартість продукції.
У фермерських господарствах використовують "котловий" метод обліку витрат, що дає змогу фермеру мати інформацію про розвиток виробництва в цілому і при цьому не конкретизувати витрати за окремими напрямами. В результаті прибуткові галузі виробництва покривають нерентабельні напрями. Якщо виділити групи витрат за основними видами діяльності, то фермер гарантовано зможе контролювати процеси співвідношення витрат і доходів від різних галузей виробництва та здійснювати ефективне управління господарством. У зв'язку з цим, нами пропонується удосконалення методичного забезпечення обліку витрат шляхом застосування аналітичної відомості витрат за напрямами діяльності.
Згідно з Методичними рекомендаціями [2], в операційній діяльності фермерського господарства пропонується групування витрат у відомості обліку витрат виробництва за такими статтями: оплата праці, матеріали, послуги зі сторони, амортизація, інші (що використовують за П(С)БО 25).
Але цієї класифікації недостатньо для об'єктивного і повного відображування витрат виробництва, тому в запропонованій нами Відомості аналітичного обліку витрат (за видами діяльності) наведено групування витрат виробництва за статтями (табл. 1).
1. Групування витрат виробництва при спрощеній формі ведення обліку в фермерських господарствах
Стаття витрат Основне виробництво Допоміжне виробництво
Рослинництво Тваринництво
Витрати на оплату праці + + +
Насіння та посадковий матеріал + - -
Паливо та мастильні матеріали + + +
Добрива + - -
Засоби захисту + + -
Корми - + +
Сировина і матеріали - - +
Роботи та послуги + + +
Ремонти + + +
Амортизація + + +
Інші витрати + + +
Таке групування дасть змогу об'єктивно та в повному обсязі показати витрати, що вплине на точність відображення фінансових результатів в фермерських господарствах, які застосовують облік за спрощеною формою.
Наводимо вдосконалений нами варіант Відомості аналітичного обліку витрат за галузями (табл. 2). Оскільки основною галуззю аграрного виробництва в фермерських господарствах є рослинництво, як приклад пропонуємо відомість аналітичного обліку витрат у рослинництві.
З одного боку, відомість має складну структуру, з іншого - вона досить інформативна, доступна та проста. Інформативність проявляється в наявності значної кількості показників. А доступність та простота пояснюється тим, що в лівій частині відомості розміщена назва культури, нижче - місяці та витрати за видами, згідно з переліком статей витрат, а в правій частині показано вихід продукції рослинництва, її розподіл, фінансові показники за кожною культурою. Коротко розкриємо зміст усіх статей витрат, наведених у лівій частині відомості. До статті "Оплата праці" включається основна і додаткова оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі виробництва (в тому числі трактористів-машиністів).
До статті "Насіння та посадковий матеріал" відносять вартість насіння та посадкового матеріалу власного виробництва і придбаного, що використані для посіву (посадки) відповідних сільськогосподарських культур і насаджень, крім молодих багаторічних. Витрати на підготовку насіння до посіву (протруювання, сортування тощо), навантаження та транспортування його до місця посіву не включаються у вартість насіння, а відносяться на виробництво певної сільськогосподарської культури (групи культур) за відповідними статтями витрат.
За статтею "Паливо і мастильні матеріали" відображають комплексну ціну палива, в яку входять його вартість навиконання технологічних операцій, а також вартість мастил тощо.
До статті "Добрива" включаються витрати на внесені в ґрунт під сільськогосподарські культури мінеральні (азотні, калійні, фосфорні та складні) й органічні добрива та мікродобрива.
До статті "Засоби захисту" відносять вартість пестицидів, засобів протруювання, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних і біологічних засобів, які використані для боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, а також біопрепаратів та дезінфікуючих засобів, які застосовуються у тваринництві.
У статті "Корми" відображаються вартість кормів власного виробництва та придбаних, витрати на їх внутрішньогосподарське переміщення з поля на постійне місце зберігання. На цю статтю відносяться також

 
 

Цікаве

Загрузка...