WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Становлення сільськогосподарської освіти в контексті всесвітньої історії - Реферат

Становлення сільськогосподарської освіти в контексті всесвітньої історії - Реферат

відкрило сільськогосподарський навчальний заклад на півдні. Так, завдяки ініціативі ІВЕТ у 1854 р. було відкрито перше сільськогосподарське училище на українських територіях поблизу м. Харкова [17, с. 269]. Як бачимо, на початку ХІХ ст. мали місце поодинокі спроби відкриття сільськогосподарських навчальних закладів. Але вони відкривалися безсистемно, їх кількість була дуже незначною, термін існування - нетривалим.
Значний крок у поширенні шкільної сільськогосподарської освіти був зроблений під впливом висновків роботи "Комісії з удосконалення землеробства в імперії", створеної у 1833 р. з ініціативи президента ІВЕТ Н.С. Мордвіна. Діяльність комісії сприяла розробці цілої низки питань, що привели до прийняття систематичних заходів із розповсюдження сільськогосподарських знань. До цього часу належить і утворення кафедр сільського господарства при вищих навчальних закладах Міністерства народної освіти - університетах і ліцеях, що було закріплено університетським статутом 1835 року. За пропозицією комісії Московське товариство і ІВЕТ одержали від уряду значні кошти на організацію та утримання своїх сільськогосподарських навчальних закладів. Крім того, було прийняте рішення про відкриття ще двох фахових навчальних закладів: у м. Горках (Могильовської губ.) та у м. Юр'єві [15, с. 261].
Систематичні заходи з поширення сільськогосподарської освіти було запроваджено Департаментом землеробства, який діяв як підрозділ Міністерства державних маєтностей (1837). У 1837 р. були прийняті перші законодавчі акти, що стосувалися сільськогосподарської освіти: "Положення про землеробські училища" [18] і "Статут для землеробських училищ" [19]. Надалі було прийнято рішення про заснування в м. Горках землеробської школи (1840) і створення в імперії мережі зразково-освітніх ферм. Наказ про створення навчальних ферм було підписано у 1841 р.
Необхідно зауважити, що до другої половини ХІХ ст. розвиток мережі фахових освітніх закладів у Росії залишався дуже низьким і не відповідав нагальним потребам часу. Про незадовільну роботу уряду в цьому напряму свідчать слова відомого педагога-аграрія І.А. Стебута, сказані ним у 1867 р.: "Росія дотепер підтримувала свої сільськогосподарські школи більш з бажання не відставати від інших країн, ніж із загальної свідомості їхньої необхідності для сільськогосподарської справи" [5, с. 544].
Переважна більшість українських земель входила до складу Російської імперії. Відповідно історія виникнення сільськогосподарських навчальних закладів в Україні тісно пов'язана з розвитком аграрної освіти в Росії. На сучасних українських територіях на початку XIX ст. вищі заклади загальної освіти були створені спочатку в Харкові, потім у Києві, Одесі та Катеринославі, де на відповідних кафедрах розвивалась і сільськогосподарська наука. І тільки у 1898 р. був відкрий Київський політехнічний інститут з спеціальним сільськогосподарським відділенням, де готували фахівців аграрної справи. У 1914 р. до Харкова був переведений Ново-Олександрійський сільськогосподарський інститут. Середній рівень сільськогосподарської освіти був представлений Харківським (1855), а потім Уманським (1859), Херсонським (1888) землеробськими училищами Міністерства державних маєтностей.
На українських землях, які входили до складу Австро-Угорщини, в цілому проявлялися тенденції, що були притаманні Західній Європі. Вищу сільськогосподарську освіту можна було отримати на аграрному факультеті Краківського університету та в Аграрній академії у Дублянах поблизу Львова. У 1801 р. у Львівському університеті була заснована кафедра сільського господарства. Середній рівень був представлений сільськогосподарською школою, що була розташована біля Кракова у Черняхові [20, с. 57].
Висновки. Вищенаведені факти показують, що в Росії, як і в країнах Європи, становлення закладів сільськогосподарської освіти належить до першої половини ХІХ ст. Систематичні заходи зі створення спеціальних сільськогосподарських навчальних закладів стали впроваджуватися тільки з часу заснування Міністерства державних маєтностей (1837 р.). Необхідно вказати, що в Російській імперії впродовж ХІХ - початку ХХ ст. створювалася єдина розгалужена багаторівнева система професійної освіти, яка регулювалася законодавчо. Заклади фахової освіти, що розташовувалися на українських територіях, були складовими загальнодержавної системи двох імперій, до складу яких вони входили. Все це мало свій негативний відбиток у справі навчання.
В історії розвитку сільськогосподарської освіти сучасної України особливий інтерес викликає друга половина ХІХ - поч. ХХ ст. У цей період вітчизняною сільськогосподарською освітою було досягнуто значних успіхів, накопичено цінний досвід, що тривалий час не досліджувався, а тому й недооцінювався. У сучасних умовах є всі підстави та можливості поновити аналіз спадку українських учених, у тому числі й тих, що працювали в аграрних науково-освітніх закладах.
Список літератури:
1. Національний аграрний університет. 1898-1998: Національному аграрному університету України 100 років / Уклад. Д.О. Мельничук, А.Г. Сердюк, В.І. Рябченко та ін. - К., 1998. - 112 с.
2. Діденко В.В. Нарис історії національного аграрного університету. (До сторіччя заснування). - К.: Аграр. наука, 1998. - 175 с.
3. Київський політехнічний інститут: нарис історії / Авт. кол.: Г.Ф. Бєляков, Є.С. Василенко, М.Ф. Вілков та ін. - К.: Наук. думка, 1995. - 320 с.
4. Богданов С.М. Иллюстрированный сельскохозяйственный словарь. Энциклопедия сельского хозяйства. - К., 1895. - 1446 с.
5. Стебут И.А. Избранные сочинения. - Т. 2.: Вопросы земледелия, растениеводства и сельскохозяйственного образования - М.: Сельхосгиз, 1957. - 613 с.
6. Богданов С.М. Сельскохозяйственный институт при университете в Галле // Журнал М-ва народ. просвещения. - 1889. - №5. - С. 35-37.
7. Стебут И.А. Юлиус Кюн и университетский сельскохозяйственный институт в Галле // Русскиеведомости. - 1888. - № 95.
8. Кюн Ю. Влияние "нитрагена" по опытам, произведенным в с.-х. институте при университете в Галле // Земледелие. - 1898. - № 42. - С. 660-667.
9. Вешняков В. Обзор сельскохозяйственных учреждений в Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Германии и Италии. - СПб, 1866. - 787 с.
10. Шнейдер В. Распространение низшего сельскохозяйственного образования посредством учебных заведений и внешкольным путем в Германии, во Франции, в Италии, в Бельгии и в России. - СПб.: Изд-е А.Ф. Девриена, 1911. - 6, 142 с.
11. Школы сельскохозяйственные // Энцикл. словарь / Сост. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. - СПб, 1903. - Т. ХХХІХ а, кн. 78. - С. 626-633.
12. Мещерский И.И. Высшее сельскохозяйственное образование в России и за границей. - СПб., 1893. - 24, 403, 37 с.
13. Образование сельскохозяйственное // Полная энцикл. русского сел. хоз-ва и соприкасающихся с ним наук. - Т.VI. - СПб, 1902. - С. 1292-1294.
14. Ходецкий С.М. Очерк современного состояния учебных заведений по сельскому хозяйству в Германии // Журн. М-ва государственных имуществ. - 1844. - № XIII, Р. ІІ. - С. 308-314.
15. Распространение сельскохозяйственных знаний // Агрономическая помощь в России / Департамент Земледелия; Под ред. В.В. Морачевского. - Петроград: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1914. - С. 259-345.
16. Университет и агрономия: Сб. ст. и материалов. Ч.1.: Вопросы сельскохозяйственного образования / Московское о-во сел. хоз-ва. - М., 1916. - 102, 2 с.
17. История Императорского Вольного экономического общества с 1765 до 1865 года / Сост. секретарем А.И. Ходневым. - СПб.: Тип. т-ва "Общественная польза", 1865. - 667 с.
18. Положение о земледельческих училищах. - ЦДІА України. - Ф. 1191. - Оп.1. - Спр. 189. - Арк. 1-4.
19. Устав для земледельческих училищ. - ЦДІА України. - Ф. 1191. - Оп.1. - Спр.189. - Арк. 13.
20. Рева-Родіонова Л. Українське товариство "Сільський господар". 1899-1944 рр. Історія. Досвід. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - 283 с. Зміст Видання
21. © Рибченко Дмитро Вікторович, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...