WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Репертуар української сільськогосподарської періодики 20-30-х рр. ХХ ст. — джерельна база з історії науки і техніки - Реферат

Репертуар української сільськогосподарської періодики 20-30-х рр. ХХ ст. — джерельна база з історії науки і техніки - Реферат


Реферат на тему:
Репертуар української сільськогосподарської періодики 20-30-х рр. ХХ ст. - джерельна база з історії науки і техніки
Поряд з теоретичними проблемами вивчення періодичних видань слід зазначити необхідність створення їхнього репертуару. Що ж до практичних здобутків на цьому шляху, слід наголосити на діяльності Бібліотечно-бібліографічного бюро Сільськогосподарського наукового комітету України. Особливо плідним періодом стали 1922-1927 роки. Унаслідок копіткої праці Бюро встигло підготувати до друку декілька томів матеріалів до сільськогосподарської бібліографії України. Але побачив світ лише перший том. Збірник мав назву "Матеріяли сільсько-господарської бібліографії України" [8]. Систематичний покажчик складено за краєзнавчим принципом, де поряд з книгами зібрано статті з різних періодичних видань.
Як показав аналіз, систематичної реєстрації сільськогосподарської періодики ранньої радянської доби не здійснювалося, порівнюючи з тим, як це проводилося до 1917 р. (Систематична реєстрація журнальних статей із сільського господарства велася тільки з 1884 по 1911 роки включно). За радянської доби з 1931 року аналітичний розпис журнальних статей починає вміщуватися у збірниках Всесоюзної асоціації сільськогосподарської бібліографії "Сельскохозяйственная литература СССР" [9, с. 44]. Бібліографія статей з сільського господарства завжди заслуговувала пильної уваги, адже галузеві журнали, зважаючи на відгуки багатьох учених, мали великий вплив на розвиток вітчизняної агрономічної думки [9, с. 44]. З 1934 року важливим джерелом стає "Літопис періодичних видань" Всесоюзної Книжкової палати. У 1938-1939 роках виходить "Ежегодник периодических изданий СССР".
З 1936 року Книжкова Палата України випускає "Літопис журнальних статей". Відмітимо її значну заслугу у поновленні роботи над бібліографічним репертуаром преси у повоєнні роки. Так, у 1956 році виходить із друку покажчик "Періодичні видання УРСР. 1918-1950: Журнали" [10], який з роками стає бібліографічною рідкістю, адже наклад його становив лише 1000 примірників. Посібник не повністю враховує всі журнали, про що й було зазначено у його вступній частині. Збірник Всесоюзної КП "Периодическая печать СССР. 1917-1949: Журналы, труды и бюллетени по сельскому хозяйству" [11] є більш вичерпним. Особливої уваги в ньому заслуговувало виявлення періодичних видань дослідних установ. Але слід зазначити, що періодичні видання науково-дослідних станцій відображені все ж недостатньо порівняно з іншою сільськогосподарською періодикою.
Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук у 1987 році випустила "Перечень отечественных журналов по сельскому хозяйству, хранящихся в депозитарном фонде ЦНСХБ ЮО ВАСХНИЛ" [12], у якому висвітлено періодичну продукцію, присвячену аграрній галузі України. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського у 1998 році видала посібник "Джерела українознавства" [13], де подано відомості покажчиків змісту окремих часописів з сільськогосподарської тематики.
Отже, попередні розробки не охоплюють загалом проблему: не повністю відтворено репертуар сільськогосподарської періодики, особливості її розвитку; не розкрито, можливо, найважливіше її значення - як історичного джерела, не з'ясовано місце у житті нації, загальноукраїнському розвитку. У науковий обіг необхідно якомога повніше вводити невідомі та забуті видання.
У цьому плані, безперечно, позитивним фактом є створення при Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук Центру історії аграрної науки з метою проведення галузевих комплексних наукових досліджень, зокрема з проблем започаткування, становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи, освіти, науки і техніки України, а також вивчення внеску в сільськогосподарську науку видатних вітчизняних учених, маловідомих, забутих, репресованих. Адже незважаючи на те, що в Україні сільське господарство є однією з провідних галузей, сторінки його історії залишаються не достатньо розкритими.
Серед наукових тем, розроблюваних у Центрі, можна також виокремити дослідження сільськогосподарських періодичних видань. Періодика саме на сучасному етапі стоїть поряд з такими важливими джерелами, як архівні матеріали, офіційні звіти, документи державних установ та організацій. Іноді в пресі знаходимо набагато більше різнобічного матеріалу, ніж в інших джерелах. Зазначені видання являють собою документальний пласт, який сьогодні здійснює основну функцію - архівну, зберігаючи для нащадків неоціненні скарби досягнень сільського господарства та аграрної науки. Можемо говорити вже про певні здобутки. Так, у результаті науково-бібліографічного пошуку в фондах ДНСГБ УААН, НБУВ, Парламентської бібліотеки, інших бібліотек та архівах, а також у різних бібліографічних джерелах було виявлено, зібрано, проаналізовано та систематизовано періодичні видання з агрономії (понад 300 назв). У 2001 році вийшли друком бібліографічні покажчики-путівники "Періодичні видання з агрономії в Україні 1919-1940" та "Періодичні та продовжувані видання на Полтавщині (ХІХ-ХХ ст.)" [14]. Із здобуттям та утвердженням української незалежності з'явилася можливість об'єктивно вивчити надбання національного генію, використати всі позитивні досягнення вітчизняної науки і техніки. Тому особливо актуальною є проблема створення українського книжкового репертуару. Бібліографічні видання ДНСГБ УААН - це вагомий внесок у його поповнення. Крім того, результатом всебічного комплексного науково-історичного аналізу становища періодичних видань з агрономії, особливостей функціонування, тематики, наукового рівня публікацій, достовірності у відображенні поступального розвитку вітчизняної наукової агрономічної думки є захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук [15]. Але галузева періодика охоплює набагато ширший спектр питань і проблем сільського господарства: техніка, тваринництво, ветеринарія, садівництво, лісівництво тощо. У зв'язку з цим виникла необхідність здійснити науково-історичний аналіз усього масиву періодики 20-30-х років ХХ століття, розширивши таким чином джерельну базу для численних історичних досліджень, які сьогодні так актуальні та активно розроблювані істориками науки і техніки.
Висновки. Отже, фактичний матеріал не достатньо проаналізовано та осмислено. Потрібно повніше розкрити незамінне значення сільськогосподарської періодики як джерела з історії вітчизняної аграрної науки, а також з'ясувати її місце у житті хліборобської нації. За складних історичних суспільно-політичних умов галузева періодична преса відіграла історичну роль, але до цього часу значна кількість часописів чекає свого введення у науковий обіг. Тому пошукова робота триває, і у 2006 році ДНСГБ УААН заплановано видання повного бібліографічного покажчика-путівника "Сільськогосподарські періодичні видання в Україні 20-30-х рр. ХХ ст."
Список літератури:
1. Пинда Л.А. Українськісільськогосподарські видання Східної Галичини як джерело бібліографічної інформації (20-30-х рр. ХХ ст): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.08. - К., 1999. - 16 с.
2. Дерлеменко В.В. Розповсюдження бібліографічними джерелами і сільськогосподарською періодикою науково-технічної інформації в Україні (кінець XVIII - перша половина XX ст.) // Укр. періодика: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. Сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / За ред. М.М. Романюка. - Л., 2002. - С. 198-201.; Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби. - К.: ІАЕ УААН, 2001. - С. 95-98.
3. Акопов А.И. Отечественные специальные журналы 1765-1917. - Ростов-на-Дону, 1986. - 126 с.; Акопов А.И. Специальные журналы: Методология. История. Типология: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.10.10. - К., 1991. - 41 с.
4. Снітко Л.П. Стан і організація партійної і радянської преси УРСР в період наступу соціалізму по всьому фронту (1929-1932) // Вісник Київ. ун-ту.- Сер.: Історія і право. - 1965. - № 7. - С. 132-140.
5. Федорина П.М. Партійно-радянська преса як джерело з історії розвитку соціалістичного змагання та поширення передових методів праці в сільському господарстві (1933-1937 рр.): Дис. ... канд. іст. наук. - К., 1972. - 216 с.
6. Остапенко Н.Ф. Роль массовых крестьянских газет УССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства (1926-1929 гг.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - К., 1982. - 24 с.
7. Мукомела А.И. Становление типа массовой крестьянской газеты на Украине (1921-1923 гг.): Автореф дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. - Л., 1978. - 26 с.
8. Матеріяли сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік / С.-Г. Наук. Ком. Загальна секція. Бібліогр.-Бібліотеч. бюро; Упоряд. К. Дубняк. - Х.: Рад. селянин, 1927. - Т. 1, вип. 1. - 207 с.
9. Михеев Н.М. Библиографические указатели сельскохозяйственной литературы. 1783-1954 годы / ЦНСХБ ВАСХНИЛ. - М.: Госсельхозиздат, 1956. - 192 с.
10. Періодичні видання УРСР. 1918-1950: Журнали: Бібліогр. довід. / М-во культури УРСР. Кн. палата УРСР; Уклад. М.І. Багрич, Д.Х. Мазус; Відп. ред. Г.О. Кравченко. - К.: Головвидав; Вид-во КП УРСР, 1956. - 464 с.
11. Периодическая печать СССР. 1917-1949: Журналы, труды и бюллетени по сельскому хозяйству: Библиогр. указ. / ВКП: Ред.: В.М. Шевченко, А.Б. Велижаева. - М., 1955. - 230 с.
12. Перечень отечественных журналов по сельскому хозяйству, хранящихся в депозитарном фонде ЦНСХБ ЮО ВАСХНИЛ. - К., 1987. - 154 с.
13. Джерела українознавства. Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / Вступ. ст. Н.Г. Солонської; Уклад.: Н.М. Погребецька, Л.М. Ковінченко; Відп. ред. В.Ю. Омельчук; НБУВ. - К., 1998. - 128 с.
14. Періодичні видання з агрономії в Україні. 1918-1940: Журнали, "Бюлетені", "Вісті", "Наукові записки", "Збірники наукових праць", "Труди": Наук.-доп. ретросп. бібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов. - К., 2002. - 160 с; Періодичні та продовжувані видання на Полтавщині (ХІХ-ХХ ст.) / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов. - К., 2002. - 46 с.
15. Анікіна О.П. Періодичні видання як джерело з історії агрономії в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис.. ... канд. іст. наук: 07.00.17. - К., 2004. - 21 с. Зміст Видання
16. © Анікіна Ольга Петрівна, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...