WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Предмет, завдання і місце біогеографії - Реферат

Предмет, завдання і місце біогеографії - Реферат

історичні підходи до фауністичного районування, доводив, що при фауністичному районуванні необхідно приймати за основу поширення не лише великих систематичних категорій (родини, ряди), але й види.
На відміну від зоогеографії суші зоогеографія Світового океану розвивалась значно повільніше. А.Е. Ортман зробив спробу районування на основі фізико-географічних факторів.
В цей період виникла наука про угруповання організмів - біоценологія. Термін "біоценологія" для найменування угруповань був запропонований К. Мебіусом, який у 1877 р. описав угруповання тваринних устричних банок.
П'ятий період. У цей період відбувається подальший розвиток екологічної та історичної ботанічної географії і зоогеографії, флористики і фауністики. Ботаніко-і зоогеографічний поділ суші і Світового океану досягає значного ступеня деталізації. Появляються праці присвячені характеристиці тваринного і рослинного світу різних областей Землі.
У 20-х роках в Московському університеті С.Г. Григор'євим читається курс біогеографії.
Розвиток теоретичної географії в працях В.В. Докучаєва, (присвячених вченню про зони природи) і Л.С. Берга, що розробив вчення про географічні ландшафти, привели до того, що ботанічна географія і зоогеографія все в більшій мірі включаються в коло географічних дисциплін, не втрачаючи одночасно зв'язку з біологічними дисциплінами.
Великими роботами в галузі зоогеографії були праці В.Г. Гептнера "Общая зоогеография" (1936 р.), Н.А. Бобринського Л.А. Зенкевича, Я.О. Бірштейна "География животных" (1946 р.) Н.А. Бобринського "География животных" (курс зоогеографії).
Із зарубіжних робіт, що були виконані в цей період потрібно відмітити праці С. Екмана "Зоогеографія моря", Р. Гессе "Зоогеографія на екологічній основі", Ф. Даля "Основи екологічної зоогеографії", а також Зоогеографічний атлас І.Г. Бартолом'ю, В.Є. Кларка та П.Г. Гримшоу (1911).
На увагузаслуговують роботи А.П. Ільїнського "Рослинність земної кулі", В.В. Альохіна "Географія рослин", Є.В. Вульфа "Введение в историческую географию растений".
Для цього періоду характерна боротьба між вченими, які вважали, що закономірності характерні для рослинних угруповань притаманні людям, та дослідниками, що вважали існування якісних відмінностей між біологічними науками до яких відноситься вчення про рослинні угруповання і соціальними, які вивчають людське суспільство.
Шостий період. Цей період розпочався з 60-х років ХХ століття. Він характеризується розвитком біогеографії як єдиної науки і встановленням загальнобіогеографічних закономірностей при розробці спеціальних ботаніко- і зоогеографічних проблем.
В цей час біогеографи залучаються до виконання Міжнародної біологічної програми, а згодом до програми "Людина і біосфера", яка включає розробку екологічних і біогеографічних проблем. Створюються і публікуються оригінальні книги з біогеографії. На російській мові були видані "Биогеография (с основами биологии)" А.Г. Воронова в 1963 році, "Общая биогеография" П.Д. Ярошенко в 1975 році, книги П.П. Второва і М.М. Дроздова "Биогеография)" і "Биогеография материков" в 1974 році. В 1976 році були перекладені на російську мову "Краткий курс биогеографии" опублікованої Ж. Леме в 1967 році під назвою "Основы биогео-графии". Значний інтерес мала робота С. Матвеєва на російській мові "Биогеография Югославии". В ній не тільки охарактеризовано біогеографічні реґіони цієї країни але й встановлено принципи виділення біогеографічних областей, підобластей і провінцій. В цей час продовжує розвиватися ботанічна географія та зоогеографія. З'являється велика кількість праць присвячена цим наукам. Доцільно згадати про "Зоогеографию" Ф. Дарлінгтона (1957р., російський переклад 1966 р.), "Динамическую зоогеографию" М. Удварді (1969 р.), "Растительности земного шара" Г. Вальтера (1962 1968 рр., російський переклад 1968-1975 рр.).
Отже, можна зробити висновок про те, що зараз біогеографія зайняла місце на межі біологічних і географічних наук і швидко розвивається, задовольняючи потреби практики, що не можуть бути вирішені без її участі. Вона розглядає закономірності зв'язків угруповань і організмів, що вони утворюють з оточуючим середовищем в різних географічних умовах.
Література:
1. Алексеев В.П. Становление человечества. - М., Политиздат, 1984. - 462 с.
2. Алёхин В.В., Кудряшов Л.В., Говорухин В.С. География растений с основами ботаники. - М., Учпедгиз, 1961.
3. Бобринский Н.А., Гладков Н.А. География животных. - М., Учпедгиз, 1961.
4. Вавилов Н.И. Происхождение и расселение культурных растений. - Л., Наука, 1987.
5. Вальтер Г. Общая геоботаника. - М., Мир, 1982.
6. Вальтер Г. Растительность земного шара. Перевод с нем. - М., Прогресс, 1968 т. 1, 1974 т. 2, 1975 т. 3.
7. Вернадский В.И. Биосфера. - М., Наука, 1967.
8. Войткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. - М., Просвещение, 1989.
9. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. - М., МГУ, 1987.
10. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. - М., Высшая школа 1985.
11. Второв П.П., Дроздов М.М. Біогеографія. - К., Вища школа, 1987.
12. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография материков. - М., Просвещение, 1974.
13. Гришко-Богменко Б.К., Морозюк С.С., Мороз І.В. та ін. Географія рослин з основами ботаніки. - К., Вища школа, 1991.
14. Дарлингтон Ф. Зоогеография. - М., Прогресс, 1956.
15. Жизнь растений. - М., Просвещение, 1974-1982. Т.1-6.
16. Кобышев Н.М., Кубанцев Б.С. География животных с основами зоологии. - М., Просвещение, 1988.
17. Кулинич Л.Я., Воловник С.В. Довідник з біології. - К., Радянська школа,. 1986.
18. Курнишкова Т.В., Петров В.В. География растений с основами ботаники. - М., Просвещение, 1987.
19. Леме Ж. Основы биогеографии. - М., Прогресс, 1976.
20. М'якушко В.К., Вольвач Ф.В. Екологія. - К., Радянська школа, 1984.
21. Нейл У. География жизни. - М.,Прогресс, 1973. - 339 с.
22. Панфилов Д.В. О строении и динамике ареала вида животных. - Вопросы географии. Сб. 48, 1960.
23. Рева П.П.,Кулинич Л.Я. Екологія для всіх. - К., Вища школа, 1985.
24. Реймерс Н.Ф. Природопользование (словарь-справочник). - М., Мысль, 1990.
25. Сытник К.М., Брайон А.В., Городецкий А.В., Брайон А.П. Словарь-справочник по экологии. - К., Наукова думка, 1994

 
 

Цікаве

Загрузка...