WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів - Реферат

Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів - Реферат

об'єднано мікроби, які мають кулясту, паличкоподібну, нитчасту, розгалужену та інші форми. Серед них є рухомі і нерухомі, аеробні, анаеробні, спороносні і неспороносні організми. Переважна більшість з них розмножуються бінарним поділом, а деякі - спорами. З огляду на морфологію, ці прокаріоти запропоновано ділити на два класи: фірмібактерії (Firmibacteria) і таллобактерії, розгалужені форми (Tallobacteria).
Відділ III. Tenericutes (тенерикути). До цього відділу належать грамнегативні прокаріоти, які не мають клітинної оболонки і не син-тезують пептидоглікану. Клітини їх оточені цитоплазматичною мем-браною, а тому за формою вони є дуже плеоморфними. Тенерикути розмножуються бінарним поділом, брунькуванням та фрагментацією. Серед них є сапрофіти, паразити, патогенні організми - збудники захворювань рослин, тварин і людини. Відділ включає один клас - мікоплазми (Mollicutes).
Назвивідділів від латинських слів: cutes - шкірочка, gracilis - тонкий, firmus - міцний, tener - ніжний, м'який, mendosus - помилковий.
Відділ IV. Mendosicutes (мендозикутні прокаріоти). Тут об'єдна-но різної форми прокаріотів, які за походженням вважаються стар-шими за представників І і II відділів. У більшості мендозикутів в клітинних стінках немає пептидоглікану. Вона може бути побудована тільки з білка або гетерополісахаридів. Серед них переважають облігатні анаероби, вони не утворюють ендоспор, забарвлюються за Грамом негативно і позитивно. Ці організми характеризуються різноманітністю метаболізму і здатністю жити в різних екстремальних умовах. Об'єднано їх в один клас Archeobacteria.
За визначником бактерій Бергі (9-те видання) усі прокаріоти поділено на групи, які не мають таксономічного статусу.
Група 1. Спірохети (Spirochaeta). Включає порядок (Spiro-chaetales). Це одноклітинні спіральнозвивисті бактерії завдовжки від З до 500 мкм.
Група 2. Аеробні рухомі спіралеподібні або зігнуті грамне-гативні бактерії. Бактерії цієї групи вкриті міцною оболонкою, ру-хаються за допомогою полярно розташованих джгутиків.
Група 3. Нерухомі аеробні грамнегативні зігнуті бактерії.
Групу представляє родина Spiromonaceae, яка об'єднує сім родів. Представники цієї групи мають тороїдну форму (у вигляді замкнених і незамкнених кілець), а деякі - спіральну і дугоподібну форми.
Група 4. Аеробні грамнегативні палички і коки. У групі об'єднано вісім родин: Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, Azotobac-teriaceae, Methyllococcaceae, Acetobacteriaceae, Halobacteriaceae, Lehionellaceae i Neisseriaceae.
Група 5. Факультативно-анаеробні грамнегативні палички.
У цій групі об'єднано три родини: Enterobacteriaceae, Pasteurillaceae i Vibrionaceae. До першої родини належать рухливі і нерухомі, неспороносні палички, серед яких трапляються сапрофіти і паразити. Хе-моорганогетеротрофи. Деякі види мають здатність утворювати капсули. Бактерії цієї родини поширені майже скрізь: в ґрунтах, прісних і солоних водах, на рештках рослинних і тваринних організмів, у кишечнику багатьох видів тварин тощо.
Група 6. Анаеробні грамнегативні прямі, зігнуті або спіральні палички. Родина Bacteroidaceae є основною таксономічною одиницею цієї групи. Прокаріоти, які належать до цієї родини, є по-ліморфними, неспороносними облігатними анаеробами хемоорга-нотрофами.
Група 7. Сірковідновлюючі або сульфатредукуючі бактерії.
До групи належать різноманітні за формою еубактерії. Вони є грам-негативними облігатними анаеробами хемолітотрофами; мають здатність відновлювати в анаеробних умовах сірку або сульфати до H2S, використовуючи для цього молекулярний водень і сульфати як кінцевий акцептор електронів у процесі засвоєння ацетату, лактату, пропіонату, етанолу та інших речовин.
Група 8. Анаеробні грамнегативні коки. До групи віднесено тільки одну родину Veillonellaceae, представники якої мають вигляд моно-, дипло- і стрептококів, а також скупчень.
Група 9. Рикетсії і хламідії. Група об'єднує два порядки - Rickettsiales i Chlamydiales. Рикетсії - облігатні внутрішньоклітинні паразити членистоногих: вошей, бліх і кліщів. Вони мають кулясту, паличкоподібну, бацилярну і міцелярну форми.
Група 10. Мікоплазми. Бактерії цієї групи виокремлені у відділ Tenericutes, клас Mollicutes, порядок Mycoplasmatales. До них на-лежать найменші серед відомих нині клітинних організмів.
Група 11. Ендосимбіонти. Прокаріоти цієї групи ще дуже ма-ло вивчені. Ендосимбіонти пристосовані до життя в клітинах хазяїна.
Група 12. Грампозитивні коки. Група об'єднує родини: Micrococcaceae, Deinococcaceae i Peptococcaceae та 15 родів, представники яких відрізняються між собою як філогенетичне, так і фенотипічно та ін.
Серед інших представників мікросвіту, які тією чи іншою мірою вивчаються в загальній, сільськогосподарській, медичній, технічній та інших галузях мікробіологічної науки, слід назвати мікроскопічні гриби, водорості і найпростіші.
Водорості (Algae). Водоростями називають нижчі сланеві (не розчленовані на справжні листки, стебло та корінь) спорові рослини, які містять у своїх клітинах фотосинтезуючі пігменти і живуть переважно у воді.
Класифікація водоростей ґрунтується на таких ознаках: хімічний склад клітинної оболонки, характер фотосинтетичних пігментів, природа органічних речовин, які відкладаються про запас у клітині, будова і розміщення джгутиків у рухомих клітин тощо.
Найпростіші (Protozoa). До найпростіших належать одноклітинні, зрідка колоніальні, переважно мікроскопічні тваринні організми. Вони широко розповсюджені у грунтах.
Гриби (Fungi). Вивчає ці організми наука мікологія. Натомість низка представників цієї дуже великої і важливої групи, наприклад, цвільові гриби, дріжджі тощо, стала також предметом вивчення й мікробіологічної науки. Вони належать до царства Mycota.
Міксоміцети (Myxomycota). Характерною особливістю цих організмів є будова вегетативного тіла у вигляді плазмодія - голої сітчастої безформної протоплазматичної маси, яка містить багато ядер і не має оболонки.
Справжні гриби (Fungi, або Eumycota) - це гетерогенна група організмів, до якої належать як одноклітинні мікроскопічних розмірів організми, так і види з чітко диференційованими плодови-ми тілами, що сягають у діаметрі кількох десятків сантиметрів.
Використана література
1. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології: Підручник. - К.: Либідь, 2001. - 312 с.
2. Ґудзь С.П. та ін. Основи мікробіології. - К., 1991.
3. Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. - М., 1987.

 
 

Цікаве

Загрузка...