WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів - Реферат

Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів - Реферат

об'єднано мікроби, які мають кулясту, паличкоподібну, нитчасту, розгалужену та інші форми. Серед них є рухомі і нерухомі, аеробні, анаеробні, спороносні і неспороносні організми. Переважна більшість з них розмножуються бінарним поділом, а деякі - спорами. З огляду на морфологію, ці прокаріоти запропоновано ділити на два класи: фірмібактерії (Firmibacteria) і таллобактерії, розгалужені форми (Tallobacteria).
Відділ III. Tenericutes (тенерикути). До цього відділу належать грамнегативні прокаріоти, які не мають клітинної оболонки і не синтезують пептидоглікану. Клітини їх оточені цитоплазматичною мембраною, а тому за формою вони є дуже плеоморфними. Тенерикути розмножуються бінарним поділом, брунькуванням та фрагментацією. Серед них є сапрофіти, паразити, патогенні організми - збудники захворювань рослин, тварин і людини. Відділ включає один клас - мікоплазми (Mollicutes).
Назви відділів від латинських слів:cutes - шкірочка, gracilis - тонкий, firmus - міцний, tener - ніжний, м'який, mendosus - помилковий.
Відділ IV. Mendosicutes (мендозикутні прокаріоти). Тут об'єднано різної форми прокаріотів, які за походженням вважаються старшими за представників І і II відділів. У більшості мендозикутів в клітинних стінках немає пептидоглікану. Вона може бути побудована тільки з білка або гетерополісахаридів. Серед них переважають облігатні анаероби, вони не утворюють ендоспор, забарвлюються за Грамом негативно і позитивно. Ці організми характеризуються різноманітністю метаболізму і здатністю жити в різних екстремальних умовах. Об'єднано їх в один клас Archeobacteria.
За визначником бактерій Бергі (9-те видання) усі прокаріоти поділено на групи, які не мають таксономічного статусу.
Група 1. Спірохети (Spirochaeta). Включає порядок (Spiro-chaetales). Це одноклітинні спіральнозвивисті бактерії завдовжки від З до 500 мкм.
Група 2. Аеробні рухомі спіралеподібні або зігнуті грамне-гативні бактерії. Бактерії цієї групи вкриті міцною оболонкою, рухаються за допомогою полярно розташованих джгутиків.
Група 3. Нерухомі аеробні грамнегативні зігнуті бактерії.
Групу представляє родина Spiromonaceae, яка об'єднує сім родів. Представники цієї групи мають тороїдну форму (у вигляді замкнених і незамкнених кілець), а деякі - спіральну і дугоподібну форми.
Група 4. Аеробні грамнегативні палички і коки. У групі об'єднано вісім родин: Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, Azotobac-teriaceae, Methyllococcaceae, Acetobacteriaceae, Halobacteriaceae, Lehionellaceae i Neisseriaceae.
Група 5. Факультативно-анаеробні грамнегативні палички.
У цій групі об'єднано три родини: Enterobacteriaceae, Pasteurillaceae i Vibrionaceae. До першої родини належать рухливі і нерухомі, неспороносні палички, серед яких трапляються сапрофіти і паразити. Хе-моорганогетеротрофи. Деякі види мають здатність утворювати капсули. Бактерії цієї родини поширені майже скрізь: в ґрунтах, прісних і солоних водах, на рештках рослинних і тваринних організмів, у кишечнику багатьох видів тварин тощо.
Група 6. Анаеробні грамнегативні прямі, зігнуті або спіральні палички. Родина Bacteroidaceae є основною таксономічною одиницею цієї групи. Прокаріоти, які належать до цієї родини, є поліморфними, неспороносними облігатними анаеробами хемоорга-нотрофами.
Група 7. Сірковідновлюючі або сульфатредукуючі бактерії.
До групи належать різноманітні за формою еубактерії. Вони є грам-негативними облігатними анаеробами хемолітотрофами; мають здатність відновлювати в анаеробних умовах сірку або сульфати до H2S, використовуючи для цього молекулярний водень і сульфати як кінцевий акцептор електронів у процесі засвоєння ацетату, лактату, пропіонату, етанолу та інших речовин.
Група 8. Анаеробні грамнегативні коки. До групи віднесено тільки одну родину Veillonellaceae, представники якої мають вигляд моно-, дипло- і стрептококів, а також скупчень.
Група 9. Рикетсії і хламідії. Група об'єднує два порядки - Rickettsiales i Chlamydiales. Рикетсії - облігатні внутрішньоклітинні паразити членистоногих: вошей, бліх і кліщів. Вони мають кулясту, паличкоподібну, бацилярну і міцелярну форми.
Група 10. Мікоплазми. Бактерії цієї групи виокремлені у відділ Tenericutes, клас Mollicutes, порядок Mycoplasmatales. До них належать найменші серед відомих нині клітинних організмів.
Група 11. Ендосимбіонти. Прокаріоти цієї групи ще дуже мало вивчені. Ендосимбіонти пристосовані до життя в клітинах хазяїна.
Група 12. Грампозитивні коки. Група об'єднує родини: Micrococcaceae, Deinococcaceae i Peptococcaceae та 15 родів, представники яких відрізняються між собою як філогенетичне, так і фенотипічно та ін.
Серед інших представників мікросвіту, які тією чи іншою мірою вивчаються в загальній, сільськогосподарській, медичній, технічній та інших галузях мікробіологічної науки, слід назвати мікроскопічні гриби, водорості і найпростіші.
Водорості (Algae). Водоростями називають нижчі сланеві (не роз-членовані на справжні листки, стебло та корінь) спорові рослини, які містять у своїх клітинах фотосинтезуючі пігменти і живуть переважно у воді.
Класифікація водоростей ґрунтується на таких ознаках: хімічний склад клітинної оболонки, характер фотосинтетичних пігментів, природа органічних речовин, які відкладаються про запас у клітині, будова і розміщення джгутиків у рухомих клітин тощо.
Найпростіші (Protozoa). До найпростіших належать одноклітинні, зрідка колоніальні, переважно мікроскопічні тваринні організми. Вони широко розповсюджені у грунтах.
Гриби (Fungi). Вивчає ці організми наука мікологія. Натомість низка представників цієї дуже великої і важливої групи, наприклад, цвільові гриби, дріжджі тощо, стала також предметом вивчення й мікробіологічної науки. Вони належать до царства Mycota.
Міксоміцети (Myxomycota). Характерною особливістю цих організмів є будова вегетативного тіла у вигляді плазмодія - голої сітчастої безформної протоплазматичної маси, яка містить багато ядер і не має оболонки.
Справжні гриби (Fungi, або Eumycota) - це гетерогенна група організмів, до якої належать як одноклітинні мікроскопічних розмірів організми, так і види з чітко диференційованими плодовими тілами, що сягають у діаметрі кількох десятків сантиметрів.
Використана література
1. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології: Підручник. - К.: Либідь, 2001. - 312 с.
2. Ґудзь С.П. та ін. Основи мікробіології. - К., 1991.
3. Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. - М., 1987.

 
 

Цікаве

Загрузка...