WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → "Структура курсу ""Біологія"" (робоча програма)" - Реферат

"Структура курсу ""Біологія"" (робоча програма)" - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ.КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Коломийський економіко - правовий коледж
Затверджую
Директор Коломийського
економіко - правового коледжу
______________ Л. В. Гарарук
РОБОЧА ПРОГРАМА
Курсу
"БІОЛОГІЯ"
Для студентів денної форми навчання
всіх спеціальностей:
6.050107 "Економіка підприємства"
6.050106 "Облік і аудит"
6.060101 "Правознавство"
5.05010601 "Бухгалтерський облік"
5.05010402 "Фінанси"
Погоджено
на засіданні циклової комісії
соціально - гуманітарних дисциплін
протокол № ____ , від "___" __________________ 1999 р.
Голова циклової комісії _____________________
м. Коломия
2.1. Розділ навчального матеріалу по годинах.

п/п Назва розділу, теми Кількість годин
Всього Лекцій Семінар Практичні лабораторні
1 2 3 4 5 6
І
Розділ І. Основи цитології
18
12
4
2
2 Розділ ІІ. Ромноження та
індивідуальний
розвиток організмів
6
4
2
-
3 Розділ ІІІ. Основи генетики та
селекції
16
10
4
2
4 Розділ ІV. Історичний розвиток
органічного світу
10
6
4
-
Всього 50 годин
Семестровий контроль. Залік 4 години.
2.2 Зміст тем курсу.
Розділ I. Основи цитології
Лекція 1.1. Вступ. Хімічна організація клітин.
План.
1. Предмет і завдання загальної біології.
2. Атомний і молекулярний склад живих організмів.
3. Неорганічні речовини як компоненти живих організмів.
4. Органічні речовини клітин, особливості їх будови та бологічне значення.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 6-9, 141-153
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 7-8, 26-32
Лекція 1.2. Нуклеїнові кислоти. АТФ.
План
1. Біологічна роль нуклеїнових кислот.
2. Структура молекули ДНК.
3. Редуплікація ДНК.
4. Особливості будови РНК та їх види.
5. АТФ - універсальна енергетична речовина клітини.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 153-157
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 32-35
Семінарське заняття 1.1. Єдність хімічного складу живих організмів.
План.
1. Біологія - комплексна наука про живу природу та її значення.
2. Елементний склад живих організмів.
3. Неоганічні речовини клітини та їх значення.
4. Будова та функції білків в клітині.
5. Вуглеводи та їх біологічна роль.
6. Ліпіди та їх функції.
7. Структура молекули ДНК.
8. Редуплікація ДНК.
9. РНК та її види.
10. АТФ - джерело енергії клітин.
Теми рефератів.
1. Видатні вчені - біологи України.
2. Історія розвитку біології.
3. Подвійна спіраль.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія"
2. Мотузний В. "Біологія"
3. Трошин А. "Цитологія"
Лекція 1.3. Клітина - основна структурно-функціональна одиниця
живої природи.
План.
1. Цитологія - наука про клітину.
2. Клітинна теорія.
3. Будова і функції клітини. (Практичне завдання)
а) Поверхневий апарат клітини.
б) Підмембранні компоненти.
в) Одномембранні органи.
г) Двомембранні органи.
4. Особливості будови прокаріотів та вірусів.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 119-140
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 9-25
Лекція 1.4. Тканини багатоклітинних організмів.
План.
1. Будова, функції і розвиток тканин.
2. Особливості будови тканин рослин та тварин.
3. Взамодія тканин і утворення органів і систем органів.
4. Органи, системи органів та їх функції.
5. Організм - відкрита система, здатна до саморегуляції.
Література:
1. Кучеренко М. "Загальна біологія"
Семінарське заняття 1.2 Структурова складність і впорядкованість
Організмів.
План.
1. Історія розвитку вчень про клітину.
2. Основні положення сучасної клітинної теорії.
3. Будова і функції поверхневого апарату клітини.
4. Одномембранні органели.
5. Двомембранні органели їх будова і функції.
6. Особливості будови прокаріотів.
7. Віруси - не клітинні форми життя.
8. Будова і функції тканин.
9. Взаємодія тканин і утворення органів і систем органів.
10. Органи, системи органів та їх функції.
11. Організм - відкрита система здатна до саморегуляції.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія"
2. Мотузний В. "Біологія"
3. Кучеренко М. "Загальна біологія" К. 1998 р.
Лекція 1.5. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині.
План.
1. Пластичний та енергетичний обмін.
2. Етапи енергетичного обміну.
3. Автотрофні та гетеротрофні організми.
4. Фотосинтез та його значення.
5. Хемосинтез.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст 157-163, 172-175
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 36-43
Лекція 1.6. Біосинтез білків, ліпідів і нуклеїнових кислот.
План.
1. Біосинтез білків в клітині.
а) Генетичний код.
б) Транскрипція.
в) Трансляція.
г) Полісома.
д) Реакція матричного синтезу.
2. Біосинтез ліпідів .
3. Загальне уявлення про біосинтез ДНК і РНК.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 163-171
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 45-48
3. Кучеренко М. "Загальна біологія" ст. 90-99, 104-107
Семінарське заняття 1.3. Пластичний та енергетичний обмін речовин.
План.
1. Загальна характеристика метаболізму.
2. Характеристика етапів енергетичного обміну.
3. Біосинтез білків та роль нуклеїнових кислот у цьому прцесі.
4. Етапи біосинтезу білків.
5. Біосинтиз вуглеводів. Фотосинтез.
6. Значення фотосинтизу.
7. Хемосинтез.
8. Біосинтез ліпідів та нуклеїнових кислот.
9. Штучний синтиз білків.
Теми рефератів.
1. Космічна роль земних рослин.
2. Штучний синтиз білків.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія"
2. Мотузний В. "Біологія"
3. Кучеренко М. "Загальна біологія"
Розділ ІІ. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів.
Лекція 2.1. Поділ клітин.
План.
1. Способи поділу клітин.
2. Не прямий поділ клітин - мітоз та його фази.
3. Амітоз - прямий поділ.
4. Будова і кількість хромосом.
5. Розвиток статевих клітин.
6. Мейоз та його біологічне значення.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 177-181, 183-186.
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 49-55, 58-61.
Лекція 2.2. Форми розмноження організмів. Онтогенез.
План.
1. Статеве і нестатеве розмноження.
2. Запліднення.
3. Індивідуальний розвиток організму

 
 

Цікаве

Загрузка...