WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - Курсова робота

Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - Курсова робота

цьому методу річна норма амортизації визначається як відношення строку служби, що залишився ( на початок звітного періоду ) до суми цифр років.
В нашому прикладі ця норма складає: в 1-й рік - 4/10, в 2-й - 3/10, в 3-й - 2/10, в 4-й - 1/10.
Для визначення річної суми амортизаційних відрахувань норма амортизації відповідного року множиться на різницю між початковою вартістю об'єкта і його ліквідаційною вартістю ( табл. 4 )
У випадку, якщо строк експлуатації об'єкта достатньо тривалий, сума цифр років визначається по формулі кумулятивного числа:
( n + 1 )*n/2 = ( 4 + 1 )*4/2 = 10 років.
Таблиця 4
Розрахунок амортизації методом суми років
Рік Розрахунок
Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація ( знос ) Балансова вартість
0 - - - 20000
1 4/4*18000 7200 7200 12800
2 3/4*18000 5400 12600 7400
3 2/4*18000 3600 16200 3800
4 1/4*18000 1800 18000 2000
ВСЬОГО 18000
Метод зменшення залишку. Метод зменшення залишку передбачає визначення суми амортизаційних відрахувань множенням балансової вартості об'єкту основних засобів на початок звітного періоду на постійну норму амортизації. Ця норма розрахавується по формулі:
Норма амор-ї=1-( ліквідаційна вар-ть/собівар-ть об'єкту ) ^1/n
де n - кількість років корисної експлуатації об'єкту.
У нашому випадку норма амортизації дорівнює:
1 - ( 2000/2000 )^1/4 = 1 - 0,5623 = 0,437 ( 40% )
Використавуя дану норму, отримаємо розрахунок амортиза-ційних відрахувань по рокам ( табл. 5 ).
Таблиця 5
Розрахунок амортизації методом зниження залишку
Рік Розрахунок
Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація ( знос ) Балансова вартість
0 - - - 20000
1 44%*20000 8800 8800 11200
2 44%*11200 4928 13728 6272
3 44%*6272 2760 16488 3512
4 44%*3512 1545 18033 1967
- - - - -
Різновидом розглянутого метода являється метод подвійного зниження залишку. При цьому методі в якості норми амортизації використовується подвійна ставка амортизаційних відрахувань, що розрахована методом прямолінійного списання.
Для розрахунку річної суми амортизаційних відрахувань отриману норму амортизації слід помножити на балансову вартість об'єкта до початку звітного періоду.
Аморт-ні відрахування = 2*норма аморт-і*балансова варт-ть
В нашому прикладі річна норма амортизації станка складає 25%. Відповідно. Подвійна норма буде дорівнювати 50%.
Розрахунок амортизації для кожного року корисної експлуатації станка з використанням даної норми приведен в табл. 6.
Слід відмітити, що ліквідаційна вартість станка в даному випадку не приймається на увагу при розрахунку сум амортизаційних відрахувань.
Сума амортизації останнього року розраховується таким чином, щоб залишкова вартість об'єкта в кінці періоду його експлуатації була не менше його ліувідаційної вартості.
Таблиця 6
Розрахунок амортизації методом подвійного зниження залишку
Рік Розрахунок
Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація ( знос ) Балансова вартість
0 - - - 20000
1 50%*20000 10000 10000 10000
2 50%*10000 5000 15000 5000
3 50%*5000 2500 17500 2500
4 - 2500 20000 -
- - - - -
В ряді країн норма амортизації збільшується не в 2, а в 1,5, 3 або 4 раза. Так, у Франції застосовуються наступні коефіцієнти: 1,5 - при строку служби об'єкта 3 - 4 роки; 2 - 5 - 6 років; 2,5 - якщо строк служби об'єкта перевищує 10 років.
Однак найбільш часто, особливо в США, застосовується метод подвійної норми амортизації.
Методи прогресивної ( повільної ) амортизації.
Методи прогресивної амортизації передбачають поступове збільшення суми амортизаційних відрахувань на протязі строку експлуатації основних засобів.
Ці методи звичайно використовуються тільки в окремих галузях, таких як комунальне господарство і підприємства, які здійснюють операції з нерухомістю.
До методів прогресивної ( повільної ) амортизації відноситься метод амортизаційного фонду і метод ануітету. Особливістю цих методів являється те, що на відміну від інших методів амортизації вони передбачають дисконтування майбутніх грошових надходжень від інвестицій в основні засоби з використанням складних відсотків. У зв'язку з цим такі методи амортизації інколи називають методами складних відсотків.
Ставка дисконту звичайно рівна вартості капіталу компанії або основуються на ній.
Метод амортизаційного фонду. При цьому методі одночасно з періодичним нарахуванням амортизації сума, рівна величині амортизаційних відрахувань, вкладається в надійні цінні папери або депонується на окремому рахунку.
Отримані відсотки по інвестиціям або вкладам також зараховуються в амортизаційний фонд.
Таким чином, амортизаційний фонд формується за рахунок двох джерел: амортизаційних відрахувань і отриманого доходу у вигляді процентів від інвестицій або вкладів.
Величина амортизаційних відрахувань розраховується таким чином, щоб до кінця строку служби основних засобів амортизаційний фонд був рівний їх початковій вартості ( за вирахуванням ліквідаційної вартості ).
В результаті даний метод забезпечує поступове накопичення грошових ресурсів, необхідних для заміни зносившихся об'єктів без відволікання поточних фінансових ресурсів.
Припустимо, що в нашому прикладі станок амортизується за допомогою створення амортизаційного фонду вкладанням його засобів в 5% - ві цінні папери. Прценти по інвестиціям виплачуються один раз на рік.
Річна сума відрахувань в амортизаційний фонд розраховується по формулі:
Аморт-ні собів-ть об'єкта - ліквідаційна варт-ть
відрахування майбутня вартість ануітету
Підставимо в цю формулу дані з нашого прикладу:
Аморт-ні 20 000 - 2 000 4176
відрахування 4,3101
Розрахунок відрахувань в амортизаційний фонд приведен в табл. 7
Таблиця 7
Розрахунок амортизаційних відрахувань в умовах створення амортизаційного фонду
Рік Відрахува-ння в аморт. фонд Процент на залишок фонду ( 5% ) Загальне збільшення аморт. фонду Залишок аморт. фонду Витрати на амор-ію Накопи-чений знос Баланс. вар-ть
0 - - - - - - 20000
1 4176 0 4176 4176 4176 4176 15824
2 4176 209 4385 8561 4385 8561 11439
3 4176 428 4604 13165 4604 13165 6835
4 4176 659 4835 18000 4835 18000 2000
Метод ануітету. При даному методі сума річних амортизацій-них відрахувань розраховується по формулі:
Аморт. відрах-ня = ( собів-ть об'єкта - теперешня оцінка очікуваної ліквід. вар-ті )/ теперешня вар-ть одиниці ануітету
Підставив дані попереднього прикладу з використанням таблиці теперешньої вартості, отримаємо:
Аморт. відрах-ня = ( 20000 - ( 2000*0,8227))/3,546 = 5176 грн.
Розрахунок амортизації при використанні методу амортизації приведено в табл. 8
Для окремих видів основних засобів нарахування амортизації відбувається на основі сумарного виробітку об'єкта за весь період його експлуатації у відповідних одиницях виміру ( кількість виготовленої продукції, відпрацьованих годин, кілометрів пробігу тіа ін

 
 

Цікаве

Загрузка...