WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

" Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

42. Оцінка плато- й кредитоспроможності підприємств у сучасних умовах // Портал магістрів ДонНТУ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http www.masters.donntu.edu.ua/2002/fem/andropova/diss/article.htm. Заголово к з екрану.

 1. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с.

 2. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 271 с.

 3. ПМКУ. Цільова група // Програма мікрокредитування в Україні [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://microcredit.com.ua/ukr/info/ . Заголовок з екрану.

 4. Прес-реліз. Рівень адекватності капіталу Райффайзен Банк Аваль // Вся правда про банки в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://banki.ua/article/?news_id=1812. Заголовок з екрану.

 5. Правові основи банківського кредитування // Djerelo.com [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3674&Itemid=239. Заголовок з екрану.

 6. Про банк. Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.aval.ua/about/. Заголовок з екрану.

 7. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників. // Вісник НБУ.-2001.-№ 9.-с.54-57.

 8. Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Річна регулярна інформація в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР за 2009 рік // Smida.gov.ua. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/reestr/?kod=14305909&tab=2&lang=ua. Заголовок з екрану.

 9. Рейтинги АУБ // Сайт Простобанкір [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.prostobankir.com.ua/spravochniki/reytingi_bankov/reytingi_aub. Заголовок з екрану.

 10. Річний звіт ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2007 рік // Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.aval.ua/f/1/about/bank_reports/audit_2007_ukr.pdf. Заголовок з екрану.

 11. Річний звіт ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2008 рік // Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.aval.ua/f/1/about/bank_reports/ZvitRBA2008_v3.pdf. Заголовок з екрану.

 12. Система управління ризиками в комерційному банку // Національний центр підготовки банківських працівників України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ua/activities/retraining/risks. Заголовок з екрану.

 13. Слобода Л. Я. Дослідження факторів кредитних ризиків банків / Л.Я. Слобода // Регіональна економіка.- 2006.- № 1.- с. 125-135.

 14. Споживчі кредити // Портал споживача [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/quality/detail.php?ID=4134&SECTION_ID=581 . Заголовок з екрану.

 15. Способи надання кредиту // Vuzlib. Економіко правова бібліотека. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/1800/1863/ . Заголовок з екрану.

 16. Статут ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (нова редакція), 2009 рік // Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.aval.ua/f/1/about/for_publication/protokol14102009.pdf. Заголовок з екрану.

 17. Створення та організація діяльності комерційного банку // Економічний факультет [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://books.efaculty.kiev.ua/bank/1/r1/#6 . Заголовок з екрану.

 18. Стойко О.Я. Банківські операції. –К.: Лібра, 2000. – 252 c.

 19. Сутність кредитної політики // Banking system of Ukraine [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ukrbanking.com/articles/28 . Заголовок з екрану.

 20. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

 21. Управління фінансами на підприємстві // Economics [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://trackls.narod.ru/books/bk4/fin6.html .Заголовок з екрану.

 22. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 183 с.

Додаток А

Розгорнута класифікація видів кредитів

Критерії класифікації

Види кредитів

1

Залежно від суб'єктів кредитних відносин

банківський кредит

державний кредит

міжгосподарський (комерційний) кредит

міжнародний

особистий (приватний) кредит

2

Залежно від сфери економіки, у яку спрямується позичена вартість

виробничий кредит

споживчий кредит

3

За терміном

короткострокові (до одного року)

середньострокові (до п'яти років)

довгострокові (понад п'ять років)

4

За галузевою спрямованістю

кредити в промисловість

кредити в сільське господарство

кредити в торгівлю

- кредити в будівництво

- кредити в інші галузі

5

Залежно від цільового призначення

кредит на формування виробничих запасів (сировини, матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, тари тощо)

кредит у витрати виробництва

кредит на створення запасів готової продукції

кредити, пов'язані з виникненням тимчасових розривів у платежах, коли економічні суб'єкти повинні здійснювати платежі, а призначені для цього кошти не надійшли чи надійшло їх мало

6

За організаційно-правовими ознаками та умовами надання

забезпечений і незабезпечений

прямий і опосередкований

строковий і прострочений, пролонгований

реальний, сумнівний, безнадійний

платний, безплатний.

Додаток Б

Баланси ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2007-2009 рр.

Таблиця Б.1 - Баланс за станом на 31.12.2007 року, (тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

2007 рік

1

2

3

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2910415

2

Торгові цінні папери

198918

3

Кошти в iнших банках

963122

4

Кредити та заборгованість клієнтів

36219974

5

Цiннi папери в портфелi банку на продаж

98332

6

Цінні папери в портфелі банку до погашення

978823

7

Інвестиції в асоційовані компанії

14437

8

Інвестиційна нерухомість

0

9

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

4273

10

Відстрочений податковий актив

85159

11

Основні засоби та нематеріальні активи

2021460

12

Iншi фінансові активи

919174

13

Інші активи

112453

14

Усього активiв

44526540

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

15

Кошти банкiв

13672735

16

Кошти клiєнтiв

22556212

17

Боргові цінні папери, емітовані банком

1407761

18

Інші залучені кошти

290413

19

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

20

Вiдстроченi податковi зобов'язання

194698

21

Резерви за зобов'язаннями

111543

22

Інші фінансові зобов'язання

596786

23

Інші зобов'язання

49947

24

Субординований борг

354653

25

Усього зобов'язань

39234748

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

26

Статутний капiтал

3703537

27

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

676697

28

Резервні та інші фонди банку

911558

29

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

-

30

Усього власного капіталу та частка меншості

5291792

31

Усього пасивiв

44526540


 
 

Цікаве

Загрузка...