WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Формування і розподіл прибутку комерційного банку - Курсова робота

Формування і розподіл прибутку комерційного банку - Курсова робота

Непередбачені доходи не можуть бути прийняті до уваги для фінансової оцінки банку.

Витрати банку поділяються на відносно постійні та змінні.

Відносно постійними витратами комерційного банку є:

 • заробітна плата;

 • придбання або виготовлення бланків і канцелярських товарів;

 • утримання приміщень, охорони та протипожежної сигналізації;

 • амортизаційні відрахування та інші.

Змінними витратами банку є:

 • виплата процентів по вкладах, депозитах і міжбанківському кредиту;

 • плата за послуги регіональної розрахункової палати і регіонального розрахунково-касового центру;

 • витрати на рекламу;

 • витрати на відрядження;

 • поштово-телеграфні витрати та інші.

Усі доходи (витрати) банку поділяються на операційні: банківські та небанківські. До банківських доходів (витрат) належать доходи (витрати), безпосередньо пов'язані з банківською діяльністю, визначеною Законом України "Про банки і банківську діяльність". В свою чергу, банківські доходи (витрати) поділяються на: процентні, комісійні, торговельні прибутки (збитки) та інші.

До небанківських доходів (витрат) належать доходи і витрати, які не стосуються основної діяльності банку, але забезпечують здійснення банківських операцій (адміністративні та інші небанківські операційні доходи і витрати).

Фінансові результати діяльності комерційного банку відбиваються у звіті про прибутки та збитки. Звіт про прибутки та збитки грунтується на концепції грошових потоків за доходами та витратами, які групуються за їхнім економічним характером. Дохідні статті форми розміщені у її лівій частині, а витратні - у правій. При цьому кожній групі доходів по горизонталі відповідає аналогічна група витрат. Це дає змогу оцінювати собівартість формування різних груп ресурсів і безпосередній чистий прибуток (збиток) від операцій. Доходи і витрати відбиваються в обліку в тому періоді, в якому були зроблені чи здійснені, незалежно від фактичного отримання чи сплати грошових коштів. Якщо очікується, що економічні вигоди будуть виникати протягом кількох звітних періодів і зв'язок з доходом може бути визначений попередньо, витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки на основі систематичних процедур часткового розподілу. У таких випадках витрати розглядаються як зношення або амортизація.

У загальному вигляді звіт про прибутки та збитки комерційного банку можна подати як відображено у таблиці 1.

Таблиця 1

Структура звіту про прибутки та збитки комерційного банку

Д о х о д и

В и т р а т и

Відсоткові доходи

Відсоткові витрати

Комісійні доходи

Комісійні витрати

Результат від торговельних операцій

Інші банківські операційні доходи

Інші банківські операційні витрати

Інші небанківські операційні доходи

Інші небанківські операційні витрати

Зменшення резервів за заборгованістю

Відрахування в резерви

Непередбачені доходи

Непередбачені витрати

Прибуток (збиток) до сплати податку

Податок на прибуток

Чистий прибуток (збиток)

Різниця між вхідними фінансовими потоками та вихідними фінансовими потоками дає прибуток до сплати податку. Від останнього віднімають податок на прибуток і отримують чистий прибуток банку.

Доходи та витрати обліковуються наростаючим підсумком з початку року на рахунках 6 і 7 класу, а прибуток - на рахунках 5 класу. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються. Залишки за цими рахунками відносять на рахунок результатів поточного року і, таким чином, досягається відображення фінансового результату в балансі банку.

На проміжні звітні дати (місяць, квартал) фінансовий результат визначається шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами, при цьому закриття рахунків доходів і витрат не проводиться.

3. Напрямки розподілу прибутку комерційного банку

Розподіл прибутку банку здійснюється за результатами діяльності за рік згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (пайовиків) банку. Прибуток, що підлягає розподілу, розраховується таким чином: чистий прибуток після оподаткування за звітний рік збільшується на розмір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшується на розмір відрахувань у офіційні резерви, які формуються згідно з чинним законодавством (резервний фонд та загальний резерв). Решта суми розподіляється на виплату дивідендів власникам і на капіталізацію банку. Сума чистого прибутку, що залишається для розвитку банківського бізнесу, називається нерозподіленим прибутком.

Протягом року прибуток, як правило, розподіляється у вигляді авансу на основі встановлених зборами акціонерів (пайовиків) пропорцій. Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток.

Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. У ньому зацікавлені всі учасники економічного процесу. Розмір банківського прибутку хвилює акціонерів, тому що є показником отриманого доходу на інвестований ними капітал. Вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні, оскільки збільшення резервів і власних коштів банку свідчить про його стабільність. Позичальники також зацікавлені в прибутках банку, адже таким чином зростають їх власні накопичення.

Банківський прибуток формується у результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банків. Він є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банку, базою підвищення добробуту банківських працівників. Прибуток банку складають:

 • прибуток від основної діяльності;

 • валовий прибуток, до якого, крім прибутку від основної діяльності, входять небанківські операційні доходи і витрати, відрахування в резерви, непередбачені доходи і витрати;

 • чистий прибуток, який залишається у розпорядженні банку після сплати податку на прибуток.

Прибуток розподіляється таким чином (рис. 1):

 • сплата податку на прибуток (в нашій країні ставка податку дорівнює 25%);

 • відрахування до резервного фонду банку;

 • відрахування до фонду матеріального заохочення;

 • відрахування у фонд виробничого та соціального розвитку;

 • відрахування в інші фонди банку;

 • сплата дивідендів акціонерам.

0100090000037400000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c025101a902040000002e0118001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a0e0000000100040000000000a8025001200a07001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000180000002cc8110001000000e304000000000000040000002d010100030000000000

Рис. 1. Схема розподілу прибутку комерційного банку

Прибутковість банку залежить від ефективності використання його власних і залучених коштів. Рівень доходності банк може підняти шляхом зміни структури активних операцій і співвідношення між позичковими та інвестиційними операціями на користь більш вигідних, а також через регулювання своєї короткострокової заборгованості й депозитних рахунків.

Потрібно раціонально й ефективно розміщувати кошти банку для забезпечення його фінансової стійкості. Виконання цієї умови дозволить позбавитися суперечностей між ліквідністю, надійністю із прибутковістю комерційного банку.

4. Прибутковість комерційних банків України

За даними НБУ в Україні, станом на 1 липня 2006 року, зареєстровано 188 банків проти 185 в аналогічному періоді 2005 року. З початку року зареєстровано 5 комерційних банків: "Сигмабанк", "Престиж", "КБ"Дельта", "АІС- банк", "Партнер – Банк" ; (в аналогічному періоді 2005 року – 4). В стадії ліквідації перебуває 21 банк (17 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів, 1 – за рішенням зборів акціонерів). Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 165 комерційних банків.

Станом на 1 липня 2006 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 254 524 млн. грн., зростання з початку року склало 19% . В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 78% чистих активів.

За перше півріччя 2006 року зобов'язання збільшилися на 19,3% (відповідний період 2005 року – на 24,59%) і на 1.07.2006 року становили 224 767 млн. грн. Зростання відбулося за рахунок вкладів фізичних осіб на 10 971 млн. грн. (на 15,1%), коштів інших банків на 10 901 млн. грн. (на 39,4%), субординованого боргу - на 1 204,9 млн. грн. (на 39,4%), коррахунків інших банків – на 3 107,2 млн. грн. (на 86,4 %), та коштів бюджету та позабюджетних фондів України – на 778,5 млн. грн. (на 38,9 %).


 
 

Цікаве

Загрузка...