WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в комерційних банках - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в комерційних банках - Курсова робота

Додаток А

Основні показники діяльності АКБ "Укрсоцбанк

млн.грн.

2008

2007

2006

Баланс

Чисті активи

1 852

1 629

1 099

Власний капітал

266

255

207

Позики та аванси клієнтам

941

734

550

Кошти клієнтів

1 519

1 263

862

корпоративних клієнтів

1 035

1 017

674

приватних клієнтів

484

246

189

Доходи / витрати

Чистий доход від процентів

185

167

129

Чистий доход від зборів і комісій

126

120

80

Чистий торговельний дохід

15

20

61

Всього доходу

331

305

272

Операційні витрати

(255)

(228)

(159)

Прибуток (збиток) до створення резервів та оподаткування

76

77

113

Резерв на знецінення активів

(58)

(77)

(21)

Прибуток (збиток) до оподаткування

18

(0,1)

92

Сплата податку

(8,0)

(4,5)

(28,6)

Прибуток після оподаткування

10,6

(4,6)

63,1

Ліквідність

Активи з погашенням до 3 місяців / пасиви з погашенням до 3 місяців

1,36

1,51

2,05

Достатність капіталу

Капітал 1-го і 2-го рівнів / Активи та позабалансові зобов'язання, зважені на ризик

19%

20%

25%

Прибутковість

Прибутковість активів (ROA)

0,6%

-0,3%

5,7%

Прибутковість капіталу (ROЕ)

4,0%

-2,0%

30,5%

Кредитний ризик

Резерв на знецінення позик / Позики та аванси клієнтам

21%

24%

27%

Додаток Б

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Ж

Додаток И

Зміни в доходах /витратах тис.грн.

Показники

2008

2007

Різниця

Чистий процентний дохід

185 287

166 889

18 398

Чистий доход від зборів і комісій

126 105

119 488

6 617

Прибутки від переоцінки валютних позицій, операцій з іноземними валютами і цінними паперами

16 863

15 631

1 232

Доход від інших операцій

2 874

3 199

(325)

Операційний дохід

331 129

305 207

25 922

Операційні витрати

(254 890)

(218 246)

(36 644)

Збитки від зменшення корисної вартості

(57 676)

(76 992)

19 316

Прибуток до оподаткування

18 563

(144)

18 707

Витрати на сплату податку на прибуток

(7 978)

(4 508)

(3 470)

Чистий прибуток

10 585

(4 652)

15 237

Додаток К

Консолідований баланс станом на 31 грудня 2008 та 2007 років тис.грн

2008

Питома вага, %

2007

Питома вага, %

Різниця

1

2

3

4

5

6

Активи

Каса

101617

5

63863

4

37754

Залишки на рахунку в Національному банку України

116449

6

111514

7

4935

Кошти в інших банках

197447

11

377139

23

(179692)

Позики та аванси клієнтам

940685

51

733711

45

206974

Інвестиції

118654

6

69781

4

48873

Основні засоби і нематеріальні активи

260738

14

238589

15

22149

Інші активи

116398

6

34386

2

82012

Усього активів

1851 988

100

1628 983

100

223005

Зобов'язання

Кошти інших банків

46228

2

103785

6

(57557)

Поточні рахунки клієнтів

948051

51

953144

59

(5093)

Депозити клієнтів

571154

31

310148

19

261006

Інші зобов'язання

20313

1

6489

0

13824

Усього зобов'язань

1585 746

86

1373 566

84

212180

Усього власного капіталу

266242

14

255417

16

10825

Усього зобов'язань та власного капіталу

1851988

100

1628983

100

223005

Додаток Л

Фінансова звітність

Баланс на 31 грудня 2008 р.

Комен-тар

2008

2007

(у тисячах гривень і доларів США)

(гривні)

(долари США)*

(гривні)

(долари США)*

Активи

Каса

101,617

19,180

63,863

11,750

Залишки на рахунку в Національному банку України

5

116,449

21,980

111,514

20,518

Кошти в інших банках

6

197,447

37,268

377,139

69,391

Позики та аванси клієнтам

7

940,685

177,555

733,711

134,997

Інвестиції

8

118,654

22,396

69,781

12,839

Основні засоби і нематеріальні активи

9

260,738

49,214

238,589

43,899

Інші активи

10

116,398

21,970

34,386

6,327

Усього активів

1,851,988

349,563

1,628,983

299,721

Зобов'язання

Кошти інших банків

11

46,228

8,726

103,785

19,096

Поточні рахунки клієнтів

12

948,051

178,945

953,144

175,371

Депозити клієнтів

13

571,154

107,806

310,148

57,065

Інші зобов'язання

14

20,313

3,833

6,489

1,194

Усього зобов'язань

1,585,746

299,310

1,373,566

252,726

Власний капітал

Статутний капітал

15

48,601

9,173

48,601

8,942

Вплив інфляції на статутний капітал

4

127,150

24,000

127,150

23,395

Акції, викуплені у акціонерів

(144)

(27)

(408)

(75)

Надбавка до номінальної вартості акцій

547

103

546

101

Накопичений нерозподілений прибуток

16

90,088

17,004

79,528

14,632

Усього власного капіталу

266,242

50,253

255,417

46,995

Усього зобов'язань та власного капіталу

1,851,988

349,563

1,628,983

299,721

Позабалансові реальні та потенційні зобов'язання

17


 
 

Цікаве

Загрузка...