WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Керівництву Акціонерного комерційного

промислово-інвестиційного банку

ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

 1. Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (далі - Банк), що додаються та включають баланс станом на 31 грудня 2007 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та приміток до звітності.

 2. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

 3. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 4. На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2007 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

ІНФОРМАЦІЯ ЗГІДНО ВИМОГ ПОСТАНОВИ НБУ № 389 від 09.09.2003 року.

 1. Інформація щодо відповідності обсягів активів та зобов'язань Банку за строками погашення та якості управління активами та пасивами розкрита Банком у Загальній інформації про діяльність Банку та примітці 33 „Ризик ліквідності". Дані щодо обсягів активів та зобов'язань за строками погашення, наведені у вказаній примітці, відповідають даним статистичної форми № 631 „Звіт про структуру активів та пасивів за строками", затвердженої постановою

 2. Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. № 124, з урахуванням коригуючих проводок за 2007 рік. Станом на 31 грудня 2007 року невідповідність між активами та пасивами Банку в окремих часових інтервалах становить: в термінах до одного місяця - негативна в розмірі 16,1 % активів Банку; в термінах від 32 днів до 183 днів - позитивна в розмірі 3,2% активів Банку; в термінах від 184 днів до 366 днів - позитивна 2,2% активів Банку; в термінах від 366 днів до 5 років - позитивна в розмірі 14,0% активів Банку; в термінах понад 5 років - негативна 4,1% активів Банку.

 3. Якість кредитного портфелю розкрита у примітці 1.10 „Кредити та резерви під кредитні ризики" примітки 1 „Облікова політика" та примітці 6 „Кредити та заборгованість клієнтів" та з урахуванням інформації, викладеної в параграфі 4 даного висновку, в цілому, адекватно оцінена Банком. Банком сформований резерв, в цілому, достатній для відшкодування можливих збитків за кредитними операціями.

 4. Інформація щодо якості портфелю цінних паперів розкрита у примітці 1.6. „Цінні папери у торговому портфелі банку", 1.7. „Цінні папери в портфелі Банку на продаж", примітці 1.8 „Цінні папери в портфелі банку до погашення" примітки 1 „Облікова політика", примітці 4 „Цінні папери в торговому портфелі", примітці 5 „Цінні папери в портфелі банку на продаж", примітці 7 „Цінні папери в портфелі банку до погашення". Справедлива вартість цінних паперів у портфелі на продаж визначена у відповідності з Обліковою політикою Банка. Резерви під знецінення цінних паперів сформовані у відповідності до нормативних вимог Національного банку України.

 5. Стан дебіторської заборгованості визначений Банком згідно нормативних вимог Національного банку України та внутрішніх положень Банку, згідно до яких сформована відповідна сума резерву. Інформація щодо стану дебіторської заборгованості розкрита в примітці 11 „Інші активи" та в примітці 1.14 „Резерви" примітки 1 „Облікова політика".

 6. Інформація щодо формування капіталу Банку, фондів та резервів розкрита Банком у примітках 1.14 „Резерви" та 1.20 „Операції з простими та потенційними простими акціями, які були здійснені після дати балансу" примітки 1 „Облікова політика" та примітці 17 „Статутний капітал". Формування відбувається, в цілому, у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України. Банк є достатньо капіталізованим.

 7. Інформація щодо оцінки ризику банківських операцій розкрита в Загальній інформації про Банк, у помітках 30 „Потенційні зобов'язання банку на кінець року", 32 „Валютний ризик", 33 „Ризик ліквідності" та 34 „Процентний ризик". Інформація щодо операцій з пов'язаними сторонами наведена у примітках 1.17 „Операції пов'язаних сторін" примітки 1 „Облікова політика" та 35 „Операції пов'язаних сторін".

 8. Бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку в суттєвих аспектах адекватні вимогам нормативно-правових актів Національного банку України.

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ РІШЕННЯ ДКЦПФРУ від 19.12.2007 року за № 1528.

 1. На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов'язання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Банку відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

 2. Вартість чистих активів Банку відповідає вимогам законодавства.

 3. Статутний фонд (капітал) сплачений у встановлені законодавством терміни (повністю).

 4. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності банків.

 5. Протягом 2007 року Банком не випускалися цінні папери, які б вимагали забезпечення свого випуску відповідно до законодавства України.

 6. Протягом 2007 року Банк не здійснював операції з іпотечними облігаціями.

 7. Інформацію щодо обсягу чистого прибутку розкрито Банком у Звіті про фінансові результати.

 8. Станом на 31 грудня 2007 року Банк має зобов'язання перед власниками короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів на суму 58 444,6 тис. грн., довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів на суму 29 749,8 тис. грн., ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу на суму 113,6 тис. грн. Зобов'язання з виплати процентів за вказаними цінними паперами протягом 2007 року виконувались своєчасно та в повному обсязі відповідно до умов, встановлених сертифікатами.

 9. Банк не є компанією з управління активами.

 10. Інформація про дії, які відбувались протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок", розкрита в Загальній інформації про Банк, що надана у складі річної фінансової звітності за 2007 рік.

Президент Т. Бернатович

м. Київ, вул. Донецька, 37/19

16 квітня 2008 року.

Додаток Д

(довідковий)

Звіт про рух грошових коштів Промінвестбанку

за станом на 31 грудня 2007 року

(непрямий метод) (тис.грн.)

РРя-док

Найменування статті

Примітка

2007

рік

2006

рік

1

2

3

4

5

І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1

Чистий прибуток (збиток) поточного періоду

222782

209138*

Поправки чистого прибутку

0

0

2

Нараховані витрати

прим. 15

10475

5845

3

Нараховані доходи

2452

(11360)

4

Амортизація необоротних активів

прим. 23

93661

101825

5

Резерви під сумнівні борги, знецінення активів

прим. 25

240840

292556

6

Торговельний результат

(27222)

29*

7

Нарахований та відстрочений податок

3236

(18767)

8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій

9767

(1373)

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

(1266)

(2496)

10

Амортизація дисконту і премії цінних паперів

(535)

(861)

11

Інший рух коштів, які не є грошовими

41420

(218)

12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку

595610

574318

13

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам

30661

172163

14

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам

прим. 6.3

(3185942)

(3416505)

15

Зменшення (збільшення) інших активів

(18397)

24700

16

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України

0

0

17

Збільшення (зменшення) коштів інших банків

263375

52306

18

Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках

2454052

3832251

19

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати

66716

4820

20

Збільшення (зменшення) інших зобов'язань

1872

(89593)

21

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж

прим. 4; 5

17777

29338

22

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності

(369886)

609480

23

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності

225724

1183798

ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

24

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення

прим. 7

370

1200

25

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії

прим. 8

(1247)

7484

26

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії

прим. 8

3887

0

27

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів

(131516)

(129644)

28

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності

(128506)

(120960)

ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

29

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу

0

0

30

Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань

0

0

31

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу

0

0

32

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду

прим. 18

(19980)

(19958)

33

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності

(19980)

(19958)

34

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

77238

1042880

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

2605737

1562857

36

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

2682975

2605737


 
 

Цікаве

Загрузка...