WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

При розрахунку процентних доходів за кредитами позичальників банку використовувався метод "факт/факт" (виходячи із фактичної кількості днів у місяці та році). При настанні терміну сплати процентів за користування кредитом позичальник (гарант, поручитель) повинен сплатити їх банку, в разі неотримання процентів від позичальника у визначений кредитним договором термін, банк наступного робочого дня переносить заборгованість з рахунків нарахованих доходів на відповідні рахунки прострочених доходів. На рахунках сумнівної заборгованості враховуються нараховані доходи щодо яких існує невпевненість у їх погашенні боржником. Заборгованість може вважатися сумнівною, коли доходи прострочені понад 60 днів, а також якщо основний борг за кредитом обліковується за рахунками сумнівної заборгованості за кредитами та/або прострочений понад 180 днів.

Філії Промінвестбанку формують також резерви на всю суму прострочених понад 31 день і сумнівних щодо отримання нарахованих доходів за кредитними операціями. Списання безнадійної заборгованості за нарахованими доходами за рахунок сформованих резервів здійснюється виключно за рішенням Правління банку.

Філії банку продовжували роботу з клієнтами щодо повернення боргів, списаних за рахунок резервів, протягом строку позовної давності.

Примітка 1.14. Резерви

Формування спеціальних резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, для відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами, під сумнівну заборгованість за простроченими понад 31 день нарахованими доходами здійснюється відповідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та відповідних нормативних документів Національного банку України.

Формування резерву під сумнівну заборгованість за простроченими понад 31 день нарахованими доходами здійснюється відповідно до постанови Правління Національного банку України від 06.07.2000р. № 279 з врахуванням внесених змін та доповнень.

На 31.12.2007 року сформовано резерв під сумнівну заборгованість за простроченими понад 31 день нарахованими доходами в сумі 16464 тис. грн. (примітка 10).

Списання сумнівної заборгованості за простроченими понад 31 день нарахованими доходами за рахунок резерву здійснюється Банком виключно на підставі рішення Правління. В поточному році списано за рахунок резерву сумнівну заборгованість за простроченими понад 31 день нарахованими доходами в сумі 502 тис. грн.

Формування спеціальних резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості

Резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості створюється відповідно до Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженого постановою Національного банку України від 13.12.2002р. № 505, Положення про дебіторську заборгованість в філіях Промінвестбанку, затвердженого рішенням Правління Промінвестбанку від 27.07.2004р. №1138.

На підставі щомісячної інвентаризації дебіторської заборгованості визначається необхідна для формування сума резерву та здійснюється його коригування станом на 1 число звітного місяця. На 31.12.2007р. необхідний до формування резерв створений в повному обсязі і становить 3338 тис.грн. (примітка 11).

Списання дебіторської заборгованості

Списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву здійснюється Банком виключно на підставі рішення Правління. В поточному році списано за рахунок резерву безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 13 тис. грн.

Примітка 1.17. Операції пов`язаних сторін

У 2007 році Промінвестбанком проводились операції із пов'язаними сторонами:

Сума кредитів, що надані пов'язаним сторонам складає на 31 грудня 2007 року 21 477 тис. грн., а їх питома вага до обсягу наданих кредитів - 0,06 відсотків, заборгованість за кредитами пов'язаних сторін складає 21 475 тис. грн. (0,15 відсотка кредитного портфеля банку).

Кредитні угоди, що укладені з пов'язаними з банком юридичними особами – банками, та депозитні угоди, що укладені з пов'язаними з банком фізичними та юридичними особами, не передбачають більш сприятливих умов, ніж угоди, укладені з іншими клієнтами, тобто укладені на загальних підставах за звичайними цінами.

В поточному році Банк здійснював розрахунки за дорученням та на користь клієнтів АКБ "Національний кредит" через кореспондентський рахунок "Лоро", відкритий у Банку.

- оборот по рахунку в усіх видах валют склав 596 843 тис.грн., що становить 55,8% загального обороту по рахунках "Лоро";

- процентні витрати, сплачені Банком у вигляді відсотків на кредитові залишки по рахунку "Лоро" - 166 тис.грн.;

- комісійні доходи, отримані Банком у вигляді комісії за виконання платіжних доручень через рахунок "Лоро" - 52 тис. грн.

Також у 2007 році Банком в АКБ "Національний кредит" розміщено короткостроковий кредит в сумі 1 млн.дол. США під 10% річних терміном до 15.11.2007р. Під зазначений кредит АКБ "Національний кредит" передав Банку в заставу майнові права на право вимоги коштів за кредитними договорами. У звітному році за користування кредитними коштами нараховано та отримано процентний доход у сумі 13 тис.дол.США (64 тис. грн.).

Примітка 1.22. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту відповідно до вимог постанови НБУ від 09.09.2003 №389 та укладеного договору про надання аудиторських послуг від 23.10.2007 №09-3380/12-4 перевірку фінансової звітності Промінвестбанку за 2007 рік здійснює аудиторська фірма "АПіК (Аудиторські Послуги і Консультації)", Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №0084, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 №98 (рішенням Аудиторської палати України від 15.12.2006 №156/6 термін дії Свідоцтва продовжено до 15.12.2010 року).

Висновок підписав: Бернатович Тетяна Олександрівна, сертифікат №0000021, виданий за рішенням Комітету з питань сертифікації аудиторів банків від 22.12.2004 №88, дійсний до 01 січня 2010 року. Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення" аудитор висловив безумовно - позитивну думку.

Керівник В.П. Матвієнко

Головний бухгалтер Г.В. Корніюк

Додаток Б

(довідковий)

Баланс Промінвестбанку

за станом на 31 грудня 2007 року

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

При-

2007

2006

мітки

рік

рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та

готівкові кошти банку

2547064

2465631

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані Національним банком України

2

0

0

3

Кошти в інших банках

3

492668

508850

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

39460

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

52515

103710

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

13563425

10679945

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

0

208

8

Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії

8

13645

16285

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

804267

767443

10

Нараховані доходи до отримання

10

5471

12376

11

Відстрочений податковий актив

0

0

12

Інші активи

11

67049

35896

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

10202

Усього активів

17595766

14590344

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

15

Кошти банків

429796

166421

15.1

У тому числі кредити, які отримані від НБУ

0

0

16

Кошти клієнтів

13

15382090

12927254

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

88308

21592

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

0

0

19

Нараховані витрати до сплати

15

35462

24987

20

Відстрочені податкові зобов"язання

54018

47744

21

Інші зобов'язання

16

33111

34100

22

Усього зобов`язань

16022785

13222098

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

23

Статутний капітал

17

200175

200175

24

Капіталізовані дивіденди

0

0

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

26

Емісійні різниці

0

0

27

Резерви та інші фонди банку

1011118

778851

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

137815

148997

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

135903

136935

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

1912

12062*

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

1091

31085

30

Прибуток /збиток звітного року, що очікує затвердження

222782

209138*

31

Усього власного капіталу

1572981

1368246

32

Усього пасивів

17595766

14590344

на продаж відповідно до Постанови НБУ від 13.12.2007 №458.

Керівник

В.П. Матвієнко

Головний бухгалтер

Г.В. Корніюк

Козирева І.В. 201-51-78

"___" ___________ 2008 року

Лещова І.В. 201-53-18

(прізвище виконавця, телефон)


 
 

Цікаве

Загрузка...