WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Зміна справедливої вартості цінних паперів, які мають бути передані банку (крім цінних паперів, які обліковуються за собівартістю або амортизованою собівартістю), у період між датою операції та датою розрахунку відображається в бухгалтерському обліку за рахунками доходів або витрат (для цінних паперів у торговому портфелі) та капіталу (для цінних паперів у портфелі на продаж).

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані банком, оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:

- цінних паперів, що утримуються до погашення;

- акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;

- інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно-оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю. Справедлива вартість цінних паперів в торговому портфелі банку, які мають активний ринок обігу, розраховується як середньозважене котирування купівлі даних цінних паперів (подібних фінансових інструментів) за кожний біржовий день на організаційно оформленому біржовому або позабіржовому фондовому ринку.

Для цінного папера в портфелі на продаж справедливою вартістю є одне з таких значень на активному ринку цього цінного папера (подібного фінансового інструменту):

- середньозважене котирування цінного папера за останні п'ять робочих днів місяця на організаційно оформленому біржовому ринку;

- найменше з котирувань цінного папера на кількох біржах за останні п'ять робочих днів місяця;

- середньозважене котирування цінного папера на організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів за останні п'ять робочих днів місяця.

При визначенні справедливої вартості цінних паперів пріоритет віддається котируванням в Торгівельній системі "Фондова біржа ПФТС".

При необхідності (у разі відсутності котирувань на ПФТС) можуть бути застосовані котирування на інших фондових біржах та торговельно-інформаційних системах.

Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним, то філії банку застосовують для визначення справедливої вартості такі методи:

посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;

аналіз дисконтованих грошових потоків (для вкладень в пайові цінні папери та іншими вкладеннями в статутні фонди підприємств використовуються порівняльний метод – менша із двох величин: оцінна сума доходу, дисконтована на сім років або пропорційна частка участі інвестора в капіталі емітента).

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності.

Цінні папери, що утримуються банком до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.

Усі цінні папери, крім цінних паперів, які обліковуються в торговому портфелі, переглядаються на зменшення корисності.

За борговими цінними паперами окремо обліковуються дисконт або премія в разі їх наявності. Дисконт або премія за борговими цінними паперами в портфелях на продаж та до погашення амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами.

Цінні папери, які надані в довірче управління, не вважаються такими, що вибули з портфеля банку, а обліковуються за окремими аналітичними рахунками тих самих балансових рахунків, на яких вони обліковувалися до надання в довірче управління, з подальшим здійсненням операцій з переоцінки, амортизації дисконту або премії, нарахування доходу тощо.

Доходи та витрати в іноземній валюті за операціями з цінними паперами відображаються за рахунками доходів та витрат у національній валюті за офіційним валютним курсом на дату їх нарахування та/або отримання і сплати.

Переоцінка (перерахунок гривневого еквівалента залишків іноземної валюти) за рахунками обліку цінних паперів в іноземній валюті у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу здійснюється в порядку переоцінки іноземної валюти, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах. Цінні папери, які придбані та/або зберігаються за дорученням та за кошти клієнтів, а також цінні папери, які придбані згідно з договорами про довірче управління, обліковуються за позабалансовими рахунками.

Примітка 1.3. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок.

В звітному році суттєвих помилок, які б вимагали коригування фінансової звітності минулих періодів та повторного подання порівняльної інформації, встановлено не було.

В зв'язку з тим, що Постановою НБУ від 03.10.2006 року №358 "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України" з 01.01.2007 року був змінений облік переоцінки цінних паперів в портфелі банку на продаж, банком в рамках ретроспективного застосування був відкоригований залишок нерозподіленого прибутку на початок 2007 року.

Відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України №598 від 07.12.2004 (із змінами) та листа НБУ від 05.02.2007 № 12-111/163-1166 у звіті "Баланс", "Звіті про фінансові результати", "Звіті про власний капітал", "Звіті про рух грошових коштів" сума нерозподіленого прибутку за 2006 рік зменшена на суму переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж - 12062 тис. грн., за цей же період. Остання показана в звітах за 2006 рік окремим додатковим рядком.

Примітка 1.10. Кредити та резерви під кредитні ризики

У звіті "Баланс" кредити відображені за сумою основного боргу за мінусом резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку.

Філії Промінвестбанку здійснюють формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Для визначення суми резерву філії банку здійснюють класифікацію наданих кредитів в залежності від фінансового стану позичальника (клас позичальника -А, Б, В, Г, Д- визначається філією банку на підставі даних його бухгалтерської і статистичної звітності відповідно до внутрішньої системи оцінки, розробленої згідно з вимогами постанови Правління НБУ від 06.07.2000 №279 "Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків"), стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з врахуванням рівня забезпечення кредитної операції.

За результатами класифікації виданих кредитів, яка затверджується рішенням Кредитного комітету філії банку, щомісячно за станом на перше число, визначається категорія кожної кредитної операції: "стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна", "безнадійна".

Резерви створюються для відшкодування можливих втрат за основним боргом за всіма видами наданих кредитів (крім бюджетних та за операціями фінансового лізингу, якщо об'єктом цих операцій є нерухоме майно), включаючи розміщені депозити, надані кредити іншим банкам, інші кредитні операції (овердрафт, враховані векселі, факторингові операції тощо), надані гарантії.

Резерви формувалися у тій валюті, в якій враховувалась заборгованість. Формування резерву під стандартну та нестандартну заборгованість здійснювалося в місяці, в якому видавався кредит. Використання резервів на погашення безнадійної заборгованості за основним боргом здійснювалося за умови виконання вимог ст.12.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" після прийняття відповідного рішення Правлінням банку.

При формуванні резервів під ризики за міжбанківськими операціями банк керується Положенням про порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000р. № 279 із змінами та доповненнями.

Станом на 31.12.2007р. резерви створені у повному обсязі і становлять (примітка 3) :

за кредитними операціями - 21 043 тис.грн., з них:

під стандартну заборгованість - 3 101 тис.грн., під нестандартну - 17 942 тис.грн;

за коштами на коррахунках - 1 212 тис.грн., з них:

під стандартну заборгованість - 1 019 тис.грн., під нестандартну - 193 тис. грн.

Облік процентних доходів за кредитними операціями здійснювався на рахунках нарахованих доходів та прострочених нарахованих доходів (відповідно до суб'єктів і цілі кредитування), сумнівної заборгованості за нарахованими доходами, списаної за рахунок спеціальних резервів заборгованості за нарахованими доходами (позабалансовий облік).


 
 

Цікаве

Загрузка...