WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Додаток А

(довідковий)

Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк

ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРИМІТКИ ДО РІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Примітка 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Примітка 1.1. Загальна інформація про діяльність банку

Акти законодавства України, якими керується банк під час виконання своїх функцій:

 1. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про прості векселі та переказні векселі, від 07.06.1930;

 2. Цивільний кодекс України;

 3. Цивільний процесуальний кодекс України;

 4. Господарський кодекс України;

 5. Господарський процесуальний кодекс України;

 6. Кодекс адміністративного судочинства України;

 7. Кримінальний кодекс України;

 8. Кримінально-процесуальний кодекс України;

 9. Кодекс законів про працю України;

 10. Земельний кодекс України;

 11. Закон України "Про Національний банк України";

 12. Закон України "Про банки і банківську діяльність";

 13. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок";

 14. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні";

 15. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні";

 16. Закон України "Про податок на додану вартість";

 17. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств";

 18. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб";

 19. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень";

 20. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень";

 21. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";

 22. Закон України "Про власність";

 23. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";

 24. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

 25. Закон України "Про заставу";

 26. Закон України "Про іпотеку";

 27. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати";

 28. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг;

 29. Закон України "Про обіг векселів в Україні";

 30. Закон України "Про виконавче провадженні ";

 31. Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

 32. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

 33. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

 34. Закон України "Про господарські товариства";

 35. Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань";

 36. Закон України "Про звернення громадян";

 37. Закон України "Про рекламу";

 38. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";

 39. Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

 40. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Структурні одиниці і підрозділи, що входять до системи банку і забезпечують його діяльність:

Станом на 31.12.2007 року організаційна структура Промінвестбанку представлена 825 установами, в тому числі:

- ОПЕРУ Промінвестбанку - 1;

- філії - 161;

- безбалансові відділення - 662;

- Представництво в Російській Федерації - 1.

На кінець року структура Центрального Апарату банку складалася із п'яти Головних регіональних управлінь (Східно-Донбаського, Центрально-Київського, Південно-Індустріального, Харківського та Західно-Українського), 17 департаментів (Генеральний департамент обліку та банківського контролю, Фінансовий департамент, Департамент пасивів, Департамент кредитування, Департамент споживчого кредитування, Планово-аналітичний департамент, Департамент фінансового моніторингу, Департамент безпеки банку, Юридичний департамент, Департамент управління персоналом, Департамент розвитку банку, Департамент капітального будівництва, Департамент внутрішнього аудиту, Господарський департамент, Департамент цінних паперів, Департамент валютних операцій, Департамент касових операцій та інкасації), Центру комп'ютерних та пластикових технологій.

Характер операцій та основної діяльності банку

Банк має наступні ліцензії та дозволи на здійснення операцій:

- Ліцензія Національного банку України № 1 від 31.10.2001 року та дозволи на проведення банківських операцій (дозвіл №1-3 від 31.10.01р. та додаток до дозволу №1-3 від 20.01.06р.);

- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (серія АА №770422 від 13.10.04р. строком дії до 13.10.08р.) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- Ліцензія Міністерства фінансів України (серія АБ №108675 від 23.05.05р. строком дії до 23.05.10р.) на проведення операцій з торгівлі з купленими у населення та прийнятими під заставу з ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності

При складанні фінансового звіту за 2007 рік Промінвестбанк керувався принципами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема принципами нарахування, безперервності.

Використовувався принцип зіставленості: з метою визначення тенденцій у фінансовому розвитку банку звіт складений у порівнянні з аналогічними даними за попередній рік.

У примітках до річної фінансової звітності банком застосовані правила бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, відповідно, відмінності між обліковою політикою банку та Міжнародними стандартами фінансової звітності визначаються тими відмінностями, які існують між Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Основна мета фінансового звіту - це надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності банку та забезпечення користувачів правильними і корисними даними.

Під час складання форм фінансового звіту працівники банку використовували основні характеристики, які передбачені міжнародними стандартами, це зрозумілість, достовірність та повнота даних.

Банк веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в національній валюті України. Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у національній валюті України в перерахунку її за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України (примітка 1.4).

Монетарні статті в іноземній валюті відображаються за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на звітну дату (примітка 1.4).

Немонетарні статті, зарахування яких до балансу пов'язано з операціями в іноземній валюті, відображаються за історичною собівартістю по курсу на дату здійснення операції (перерахування коштів) з використанням технічних рахунків групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Цінні папери банку з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку класифікуються:

а) цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі;

б) цінні папери в портфелі банку на продаж;

в) цінні папери в портфелі банку до погашення;

г) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

Придбані цінні папери (крім цінних паперів у торговому портфелі, інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів. Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою вартістю.

Витрати на придбання цінних паперів до торгового портфелю визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів. Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у портфель на продаж або в портфель до погашення відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання.


 
 

Цікаве

Загрузка...