WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління власним капіталом банку - Курсова робота

Управління власним капіталом банку - Курсова робота

Кафедра „Банківська справа"

Представлено на кафедру______________________

(дата , підпис методиста кафедри)

Рецензування:_______________________________

___________________________________________

___________________________________________

(кількість балів „до захисту" („на доопрацювання"), дата підпис

керівника курсової роботи)

Захист:_____________________________________

(кількість балів, дата, підпис викладача)

Підсумкова оцінка:__________________________

(кількість балів, оцінка за 4-х бальною

___________________________________________

системою, дата підпис викладача)

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Фінансовий менеджмент у банку"

на тему: Управління власним капіталом банку

Студента(ки)__________________ групи________________________

Керівник курсової роботи________________

______________________________________

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Зміст

Вступ...........................................................................................3

Розділ І. Організація управління власним капіталом КБ

1.1. Зміст і порядок формування власного капіталу банку...................5

1.2. Загальна методика аналізу власного капіталу......................................11

1.3. Методи оцінювання достатності банківського капіталу ...............13

Розділ ІІ. Аналіз банківського капіталу на прикладі Полтавської філії – ЗАТ "Приватбанк"

2.1. Загальна характеристика банківської установи – об'єкту дослідження................................................................................15

2.2. Інформаційне забезпечення аналізу власного капіталу

ЗАТ "Приватбанк".......................................................................18

Розділ ІІІ. Удосконалення управління власним капіталом

3.1. Удосконалення управління власним капіталом.............................25

Висновки.....................................................................................27

Перелік використаної літератури....................................................................29

Вступ

Роль банківської системи в економічному житті України важко переоцінити. НБУ неухильно забезпечує стабільність національної грошової одиниці відповідно до розроблених Радою НБУ основних засад грошово-кредитної політики, провадить грошово-кредитну політику що сприяє економічному й соціальному розвитку країни та забезпечує її економічну незалежність.

Запроваджувані в Україні ринкові відносини спонукають до пошуку нових і нових підходів до вдосконалення функціонування усієї банківської системи й Національного банку зокрема. Реформування банківської системи полягає в тому, щоб банківська сфера не лише повністю відповідала зростаючим економічним і соціальним запитам держави та суспільства, а йшла на крок попереду, стимулювала економіку до подальшого піднесення, нарощування темпів виробництва.

Основи діяльності будь-якої банківської установи є наявні фінансові ресурси, основними джерелами яких є власні кошти. Власний капітал банку відіграє важливу роль як від початку функціонування банківської установи, так і в процесі його подальшої діяльності. Це проявляється в його функціях: оперативні, захисні, регулюючі.

Розвиток банківської справи в Україні впливає також на формування банківського законодавства держави. Швидкий розвиток банківської системи вимагає постійного удосконалення та розширення чинного законодавства та нормативно-методологічної бази Національного банку.

Актуальність курсової роботи є дослідження стану формування та управління власними капіталом на прикладі конкретної банківської установи та розробка програми взаємопов'язаних заходів щодо удосконалення управління ними.

Основними завданнями щодо розкриття даної теми є:

  1. визначення основних економічних категорій пов'язаних з формуванням та використанням власного капіталу банку;

  2. дослідження порядку формування окремих складових власного капіталу банку;

  1. дослідження методики аналізу власного капіталу;

  1. дослідження методів та особливостей управління власним капіталом банку;

  1. проведення структурно-динамічного аналізу зобов'язань та капіталу банку;

  1. проведення коефіцієнтного аналізу банківського капіталу;

  1. розробка заходів з удосконалення управління власним капіталом банку.

Об'єктом дослідження є філія – Полтавське обласне управління ЗАТ "КБ Приватбанк". Закрите акціонерне товариство "Приватбанк" при здійсненні банківської діяльності керується чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами НБУ, а також внутрішніми нормативними активами: статутом банку, положенням про Правління банку, положенням про Спостережну Раду банку, іншими внутрішніми документами, що регламентують здійснення банківських операцій.

Основним інформаційним джерелом є балансовий звіт банку за три роки станом на 01.01.05 р., 01.01.06 р., 01.01.07 р., а також інша внутрішньобанківська звітність.

Розділ І. Організація управління власним капіталом КБ

1.1. Зміст і порядок формування власного капіталу банку

Банківський капітал відіграє визначальну роль у процесі створення та функціонування комерційного банку, хоча за величиною становить незначну частину сукупних ресурсів банку. Частка власного капіталу у ресурсах банку має бути не нижчою за 8 %, тоді як для промислових підприємств це співвідношення, як правило, становить 50 % і вище.

Формування власної капітальної бази є необхідною умовою майбутньої діяльності банку. Тому одна з найсерйозніших проблем, що постають перед менеджментом банку, полягає у залученні та підтримці достатнього обсягу власного капіталу.

Власний капітал банку виконує такі функції:

1)захисну;

  1. оперативну;

  1. регулюючу.

Суть захисної функціїполягає в тому, що капітал служить для захисту коштів вкладників і кредиторів, оскільки збитки від кредитних, інвестиційних, валютних операцій банку, зловживань, помилок списуються за рахунок резервів, які входять до складу капіталу. Тобто капітал банку відіграє роль своєрідного буфера, який поглинає втрати від реалізації різноманітних банківських ризиків.

Ця функція включає гарантування вкладів, захищаючи інтереси вкладників у разі ліквідації чи банкрутства банку, а також забезпечує функціонування банку у разі виникнення збитків від поточної діяльності, що покриваються, як правило, за рахунок поточних прибутків. Захисна функція банківського капіталу є головною протягом всього періоду функціонування банку.

Функція забезпечення оперативної діяльностімає важливе значення під час створення та на початкових етапах функціонування банку. В такі періоди за рахунок власного капіталу банку фінансується придбання чи оренда основних фондів, комп'ютерної та оргтехніки, організаційні заходи щодо створення систем безпеки в банку, запровадження банківських технологій та систем зв'язку. В подальшій діяльності банку функція забезпечення оперативної діяльності стає другорядною на відміну від підприємств сфери матеріального виробництва, де вона залишається головною протягом всього періоду діяльності.

Зміст регулюючої функціїкапіталу полягає в тому, що через фіксацію величини власного капіталу або його окремих складових наглядові органи впливають на банківську діяльність та обмежують рівень банківських ризиків. Так, для визначення обов'язкових економічних нормативів регулювання діяльності банків, установлених НБУ, показники власного капіталу банку використовуються в десяти із тринадцяти обов'язкових нормативів (крім нормативів ліквідності). Тобто величина капіталу банку суттєво впливає на обсяги та напрями проведення банківських операцій. Власний капітал комерційного банку може також використовуватися для участі у власності акціонерних та спільних підприємств.

Банківський капітал неоднорідний за своїм складом і включає основний капітал та додатковий капітал.

Основний капітал(капітал першого рівня) є найстабільнішою частиною власного капіталу банку і відповідно до чинних в Україні нормативних актів [9] включає такі складові:

а)фактично сплачений зареєстрований статутний капітал;

б)розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку банку (резерви, оприлюднені банком у фінансовій звітності), зокрема:


 
 

Цікаве

Загрузка...