WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій - Курсова робота

Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій - Курсова робота

Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – 2–ге вид., перероб. –Тернопіль: Карт–бланш, 2000. – 225 с.

Галасюк В., Галасюк В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: що оцінюємо? // Вісник Національного банку України. –2001. –№5.– С. 54–56.

Галасюк В., Галасюк В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник Національного банку України. – 2001. – №9. – С. 54–57.

Галасюк В., Галасюк В. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник Національного банку України. – 2002. – №2. – С. 39–45.

Гладких Д. Основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні, або Колективний портрет українського позичальника // Вісник Національного банку України. – 2001. – №9. – С. 49–53.

Гладущенко Д. Як оцінити заставу // Обрій ПІБ. –2002.– №1(41). – С.16–17.

Голуб В.М. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник Національного банку України. – 2000. – №2.– С. 56–58.

Грошовокредитна та банківська статистика // Бюлетень Національного банку України. – 2003. –№ 1. – С.79–115.

Гончарова Н.В. Лізінг як форма ефективної підтримки малого підприємництва // Фінанси та кредит.–2002.–№2.–С.7–11.

Долан Э.Дж., Кэмпбэл Г.Дж. Деньги, банковское дело и денежно–кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича. – М., 1991. – 844 с.

Дзюблюк О.В. Проблеми управління банківським кредитним портфелем в умовах становлення ринкових відносин // Збірник наукових праць Т.6.– Суми: ВВП "Мрія–1" ЛТД, 2002. – С.160–167.

Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 220 с.

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – Вид. 4–те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

Зіміна О.В. Моніторінг у процесі кредитівання // Збірник наукових праць Т.4.– Суми: ВВП "Мрія–1" ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.271–277.

Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: "Видавництво Лібра" ТОВ, 1996. – 234 с.

Івасів Б., Клапків М. Економічний зміст та форми страхування кредитів // Вісник Національного банку України. – 1998. – № 5 – С. 42–46.

Информационные технологии в экономике / Под ред. В.В.Дика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 184 с.

Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2000. – 464 с.

Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений / Под ред. д–ра психол. наук, академика РАО, проф.. В.Д.Шандрикова. – М.: Юрист, 1998. – 234 с.

Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення – К.: Т–во "Знання", КОО, 2001. – 150 с.

Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій у сучасних умовах // Фінанси України. – 1998. – № 10. – С. 84–88.

Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім "Скарби", 2001. – 234 с.

Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / В.В. Вітлинський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І.Великоіваненко; За ред. В.В. Вітлинського. – К.: Т–во "Знання", 2000. – 251 с.

Карлин Т.Р. Макмин А.Р. Анализ финансовнх отчетов (на основе ОААР): Учебник. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 448 с.

Карагадова О., Распутіна Л. Проблеми оптимізації структури кредитного портфеля комерційного банку// Банківська справа. – 2000. – №2 (32).– С.29–33.

Кіндрацька Л. Формування і використання резервів під кредитні ризики та методика обліку цих операцій у комерційних банках України // Банківська справа. – 2000. – №3 (33). – С.33–38.

Компанієць С. Місія українських банків – кредитувати економіку // Вісник Національного банку України. – 2000. – №8. – С. 44–50.

Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. –К.: Т–во "Знання", 2000. –215 с.

Лайко П.А., Ляшенко Ю.І. Фінансові угоди: Навч.посіб. – К.: "ДІЯ", 2000. – 102 с.

Лобода Д.П. Методологічні основи управління ризиками в комерційних банках // Збірник наукових праць Т.6.– Суми: ВВП "Мрія–1" ЛТД, 2002. – С.238–243.

Облік та аудит у комерційних банках. / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О.А. Мазурін та ін.; За ред. д–ра екон. наук, проф. А.М.Герасимовича. – Львів: "Фенікс", 1999. –512 с.

Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 2–ге вид., доповн. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 342 с.

Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт: предоставление кредита, обеспечение возврата, предупреждение преступлений. – М.: РДЛ, 1997. –352 с.

Основи банковского менеджмента / Под ред. О.И.Лаврушина. –М.:ИНФРА–М, 1995. – 216 с.

Основы банковского дела / Под ред. д.э.н. А.Н.Мороза. – К.: Знание, 1994. – 342 с.

Олійник Д.І. Управління ліквідністю комерційного банку та оптимізація фінансового результату // Вісник Національного банку Украіни.–2001.–№8.– С. 28–29.

Орел Д.В. Проблемні кредити комерційних банків: основні передумови виникнення та заходи впливу // Фінанси та кредит.–2002.–№12.–С. 48–53.

Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: Аланс, 1997.–275 с.

Полфреман Д., Форд Ф. Основи банковского дела. – М.: ИНФРА – М, 1996.–624 с.

Папуша А. Правова основа банківського кредитування // Вісник Національного банку України. – 2000. – №12. – С. 35–40.

Пуховкіна М. Клименко В. основні напрями регулювання кредитного ризику// Вісник Національного банку України. – 1999. – №5. – С. 49–53.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 1999.–280 с.

Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи уфінансово–кредитних установах: Навч. посібник. – 2–ге вид., перероб. ідоп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.

Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2–го изд. – М.: "ДелоЛТД", 1995.–768 с.

Распутіна Л. Формування кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням ризику// Банківська справа. – 1999. – № 4 (28). – С. 36–42.

Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні // Вісник Національного банку України. – 2002. – №1. – С. 26–29.

Річний звіт ПриватБанку // http: // www.privatbank.ua

Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 1997.–252 с.

Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Саtallаху, 1994.–893 с.

Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В., Кандибка О.М., Савченко А.С., Бірюков А.В. Економічна інформатика. – Суми: Видавництво "Слобожанщина", 2000. – 260 с.

Стубайло Т. Основні напрямки кредитної політики комерційних банків // Банківська справа. – 2002. – №2 (26). – С. 43–48.

Тимоти У. Кох. Управление банком / Пер. с англ. в 5–ти книгах, 6–ти частях. Часть V. –Уфа: Спектр, 1993. – 192 с.

Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИПУ "Вазар–Ферро", 1994. – 320 с.

Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова, А.И Архипова. – М.: Изд–во "Проспект", 2000. – 496 с.

Чайковский Я.І. Перспективи розширення та розвитку видів банківського кредиту // Збірник наукових праць; Т.6. – Суми: ВВП "Мрія–1" ЛТД, 2002. – С.211–216.

Чайковский Я.І. Напрямки удосконалення кредитних відносин комерційних банків з підприємствами та організаціями // Збірник наукових праць; Т.4.– Суми: ВВП "Мрія–1" ЛТД, 2002. – С.195–202.

Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. Платіжні системи. – К.: Національний банк України, 1998. – 254 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...