WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль НБУ на ринку державних цінних паперів - Дипломна робота

Роль НБУ на ринку державних цінних паперів - Дипломна робота

приміщень залежить від правильного обслуговування світильників. Забруднення лам, світильників, скла світлових отворів може знизити освітленість приміщень у 1,5-2 рази.
На робочих місцях може виникати шум, джерелами якого може бути вентилятор, системного блоку накопичувачі, принтери а також вулиця, суміжні приміщення. Згідно з ГОСТ 12.1003-83 ССБТ "Шум. Загальні вимоги до безпеки", ТР№ 2411-81 "Гігієнічні рекомендації по встановленню рівнів шуму на робочих місцях з урахуванням напруженості та тяжкості праці", затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, ДСанПІН 3.3.2.-007-98 , рівень неповинен перевищувати 40-65 дБ. Заходи боротьби є усунення або послаблення в самому його джерелі у процесі проектування і використання засобів звукопоглинання.
Під час роботи з ВДТ в приміщенні виникає вібрація яка неповинна перевищувати допустимих значень, визначених СН3044-84 та 12,1,012-90. Для зниження вібрації обладнання необхідно встановлювати на спеціальні амортизуючі, передбаченні нормативними документами.
ВИСНОВКИ
Завдання і політика визначається функціями та обов'язками Національного банку України, як центрального банку країни, визначеними у законі України Про банки і банківську діяльність, задачами, затвердженими Верховною Радою України, що затверджуються у законі Основні напрямки грошово - кредитної політики.
В цілому можна відмітити, що нині Україна має дуже тісну залежність в тенденціях між обліковою ставкою Нацбанку та прибутковістю на фондовому ринку.
Необхідною умовою ефективного розвитку ринку державних цінних паперів є розширення кола його прямих учасників, що обумовлює необхідність залучення небанківських фінансових установ. Їх прямий вихід на ринок, без використання послуг комерційних банків, можливий за умови встановлення дієвого державного контролю за їх діяльністю.
Розширення кола безпосередніх учасників ринку ОВДП призведе до зниження ціни державного боргу. Розширення кола безпосередніх учасників пов'язано з виходом на нього філій комерційних банків та торговців цінними паперами, що не належать до складу установ банківської системи.
Стан ринку облiгацiй внутрiшньої державної позики знаходиться пiд постiйною увагою широкого кола йогобезпосереднiх учасникiв, фiнансових оглядачiв та вiдповiдних органiв державної влади. I це не випадково, подiї, що вiдбуваються на цьому ринку, у концентрованому виглядi, характеризують процеси ринкових перетворень та iнвестицiйний "клiмат" в Українi. Суттєве значення для аналiзу стану розвитку цього ринку та розгляду перспектив його розвитку має визначення ролi та мiсця цього iнструмента в забезпеченнi фiнансування державних потреб.
Щоб не допустити подальшого зростання бюджетної заборгованостi за ОВДП Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рiк" частка запозичень на ринку ОВДП для покриття дефiциту Державного бюджету в порівнянні з минулим року зменшена. У зв'язку з цим, сальдо між залученням коштiв на ринку ОВДП та бюджетними сплатами (сума основного боргу за ОВДП та обсяг доходу за ними) з початку року є негативним.
Неврегульованiсть процесу залучення коштiв на ринку ОВДП призвело до необхiдностi використання бюджетних коштiв, що отримуються iз iнших джерел, для покриття негативної рiзницi мiж обсягами залучення коштiв на ринку ОВДП та платежами, пов'язаними iз сплатою доходу та погашенням цих державних боргових зобов'язань.
Врегулювання процесу залучення коштiв на ринку ОВДП, пов'язано з пiдвищенням керованостi його розвитком, що викликає необхiднiсть реалiзацiї комплексу заходiв. Одним iз кроків слід вважати введення в дiю Мiнiстерством фiнансiв України з початку цього року графiкiв проведення аукцiонiв з розмiщення ОВДП, якими встановлюються дати та обсяги продажу облiгацiй. Поряд з цим, практика розроблення i затвердження графiкiв з продажу ОВДП ще не набула систематичного характеру, а його показники не є обов'язковими для виконання, У рядi випадкiв обсяги облiгацiй, що пропонуються для продажу, при проведеннi аукціонів змiнюються. Розроблення графiкiв на тижневий термiн також не дозволяє пiдвищити рiвень прогнозованостi розвитку ринку ОВДП, а це, у свою чергу, не створює необхiдних умов для проведення прогнозних розрахункiв щодо обсягiв придбання ОВДП iнвесторами та структури грошових потокiв.
Усунення цих недолiкiв пов'язано iз визначенням на законодавчому рiвнi статусу графiка проведення аукцiонiв з продажу ОВДП. У зв'язку з цим, доцiльно внести до повнення до Закону України " Про державний внутрiшнiй борг".
Пiдвищення керованостi розвитком ринку ОВДП нерозривно пов'язано з усуненням недолiкiв податкового законодавства. Так, при введенні в обіг ОВДП, що розмішувались на дисконтній основі, залишись не визначеними питання оподаткування дисконту. Як наслідок цього доходність ОВДП на аукціонах з первинного розміщення значно перевищувала облікову ставку Національного банку України. Лише пiсля надання Головною державною податковою інспекцією України вiдповiдних роз'яснень щодо неоподаткування прибутку вiд ОВДП їх дохідність на аукцiонах з первинного розмiщення почала поступово знижуватись. Іншим прикладом негативного впливу податкового законодавства на стан ринку ОВДП є введення податку на прибуток за ОВДП з першого липня минулого року у розмiрi 30%. Ця правова норма спричиняла нерiвні умови дiяльностi на ринку резидентiв та нерезидентiв. У той час як прибутки резидентiв пiдлягають оподаткування, прибутки нерезидентів за ОВДП вiдповiдно до міжнародних договорів щодо уникнення подвійного оподаткування, у переважній більшості, не оподатковуються. Це дає можливість нерезидентам надавати пропозиції з придбання облiгацiй, за цінами придбання значно вищими і більш прийнятними для Міністерства фінансів України ніж тими, що можуть запропонувати резиденти, які вимушені враховувати до ціни купівлі цих цінних паперів податкові сплати. Така нерiвнiсть призвела до усунення з аукцiонiв з розмiщення ОВДП заявок резидентiв i поряд iз свiтовою кризою на фондовому ринку до зменшення обсягiв залучення коштiв.
У зв'язку з викладеним постає проблема введення єдиних умов оподаткування за ОВДП. З урахуванням норм Конституції України, якою визначений статус міжнародних договорів, ця рівність може бути досягнута лише за умови відміни оподаткування прибутку за цінними паперами.
Важливе значення для подальшого керованого розвитку ринку ОВДП має введення механізмів спільного функціонування різних сегментів фінансового ринку, у першу чергу, спрямованих на забезпечення органічного поєднання ринку ОВДП з валютним ринком.
Становлення та розвиток цього механізму пов`язано з необхідністю внесення змін до законодавства з питань іноземного інвестування.
Отже, можна констатувати, що до факторiв, якi негативно вплинули на функцiонування ринку ОВДП, можна вiднести:
- мiжнародну фiнансову кризу,
-

 
 

Цікаве

Загрузка...