WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності - Курсова робота

Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності - Курсова робота

Інформацію про порядок укладення договору страхування надає страховик. Договір може бути укладений на термін від одного до десяти років і набуває чинності з дня надходження страхового платежу на рахунок страховика.

Об'єктом страхування за договором, як уже зазначалося, є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та (або) майну фізичних і юридичних осіб внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Страховим випадком є подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та (або) її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Сукупність усіх претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.

Зміст договору становлять умови, викладені в семи розділах: предмет договору; права та обов'язки сторін; порядок здійснення страхових виплат; відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів; інші умови договору; термін дії договору, порядок його зміни та припинення; адреси та реквізити сторін.

Відповідно до умов договору страховик зобов 'язаний:

а) ознайомити страхувальника з Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

б) після одержання документів, які підтверджують настання відповідальності страхувальника перед третьою особою, виплатити страхувальнику (потерпілій особі) страхове відшкодування у термін, який не перевищує 10 банківських днів з дати оформлення акта про страховий випадок, або відшкодувати страхувальнику збитки в іншій погодженій з ним формі.

Страховик має право:

а) відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі невиконання страхувальником умов договору і зазначених Порядку і правил та повідомити про це рішення страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови;

б) брати участь як третя особа на стороні відповідача у розгляді справи в суді про відшкодування страхувальником заподіяної ним шкоди, цивільна відповідальність за яку застрахована договором.

Страхувальник за умовами договору страхування зобов 'язаний:

а) вживати усіх необхідних запобіжних заходів для уникнення випадків заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб;

б) перерахувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у термін, передбачений умовами договору:

в) у триденний термін повідомити страховика про настання страхового випадку, а також про всі події, які можуть стати причиною пред'явлення претензій чи подання позову щодо відшкодування шкоди, заподіяної третім особам;

г) повідомити про настання страхового випадку (страхову подію) правоохоронні органи.

Страхувальник має право:

а) отримати страхове відшкодування згідно з договором та Порядком і правилами;

б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, узятих відповідно до договору, сторони несуть відповідальність. Так, за несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує пеню в розмірі, передбаченому умовами договору.

Дія договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених ст. 28 Закону "Про страхування": закінчення строку дії договору; виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України; прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним та ін.

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов 'язаний у триденний термін після отримання інформації про страховий випадок повідомити про це страховика. Документи на виплату страхового відшкодування можуть подаватися страхувальником або третьою особою (її спадкоємцями). У разі загибелі чи смерті третьої особи внаслідок страхового випадку її спадкоємці мають подати документи про правонаступництво. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена особа (аварійний комісар) складає страховий акт (аварійний сертифікат), який є підставою для виплати страхового відшкодування.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик має прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

• навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ним громадянського чи службового обов'язку, з необхідною обороною (без перевищення її меж) або захистом майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.

  • вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного почину, що призвів до страхового випадку;

  • подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про настання страхового випадку;

  • отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх завданні;

  • несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру завданих збитків;

  • застосування зброї в межах виправданої самооборони страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, якщо напад на них був здійснений третьою особою.

В окремих випадках заподіяна шкода частково або повністю може бути компенсована іншими причетними до страхового випадку особами. Тоді страховик відшкодовує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і сумою, що компенсована іншими особами. Страхувальник, треті особи (їх спадкоємці) зобов'язані повідомити про таку компенсацію страховика.

Література.

1. Гражданское право: Учебник: В 2-х ч. / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сер-геева. - М, 1996. - Ч. 1.

2. Гражданское право Украины: Учеб. пособие — Ч. II / Под ред. С. А. Слипченко, В. А. Кройтор. - Харьков, 2000.

3. Зобов'язальне право: теорія і практика: Навч. посіб. / За ред. О. В. Дзери. —К., 2000.

4. Идельсон В. Р. Страховое право: Курс лекций // Страховое право. — 2001 № 1. — С. 86.

5. Луць В. В. Система договорів за проектом нового Цивільного кодексу України // Вісник академії правових наук України. — Харків, 1997. — № 1. — С. 86.

6. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М., 1997.

7. Страхове право: Навч.посіб./За ред. Ю. О. Заїки. – К.: істина, 2004.

8. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право: Учеб. пособие. — К., 2001.

9.Черданцев А. Ф. Теория государства и права: Учебник. — М., 2000.

10. Шихов А. К. Страховое право: Учеб. пособие. - М., 2003. - С. 73.


 
 

Цікаве

Загрузка...