WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські установи на ринку фінансових послуг - Дипломна робота

Банківські установи на ринку фінансових послуг - Дипломна робота

розміщення залучених ресурсів і потреб банків у коштах на власний розвиток. Такий механізм формування ставок дозволяє забезпечити реалізацію основних принципів комерційного розрахунку, на яких грунтується вся діяльність сучасного банку. Правильному визначенню процентних ставок також сприяє поступове становлення в країні цивілізованого грошового ринку, завдяки чому ставки визначаються банками під впливом реально існуючих на ринку попиту і пропозиції на кредитні ресурси.
Таблиця 2
Процентні ставки комерційних банків за кредитами,
наданими в лютому 2003 року1
(за видами)
(середньозважена річна, %)
Показники Усього У тому числі
у національній
валюті в іноземній
валюті
1 2 3 4
1. Кредити, надані суб'єктам
госодарської діяльності 30,8 35,7 15,7
За формами власності
- державним 37,3 39,2 17,5
- недержавним 30,1 35,2 15,6
За галузями
- промисловості 30,9 36,4 16,3
- сільському господарству 33,4 35,5 15,0
- будівництву 36,6 41,7 15,9
- торгівлі та гром. харчуванню 31,8 36,8 15,6
- мат.- техн. забезпеченню та збуту 33,0 37,8 16,5
- іншим галузям 22,8 26,0 13,3
За цільовими вкладеннями
- на поточну діяльність 30,8 35,7 15,7
- на інвестиційну діяльність 28,9 34,3 16,2
2. Кредити, надані фізичним особам 24,7 30,1 15,8
- на поточну діяльність 25,2 31,4 15,8
- на інвестиційну діяльність 16,6 16,6 -
1 (11,с.69)
Як видно з даних таблиці 2, у лютому 2003 року комерційні банки України надавали кредити на поточну діяльність в національній валюті в середньому під 35,7 %, на інвестиційну діяльність - 34,3 % в іноземній валюті - відповідно під 15,7% та 16,2 %. Кредити фізичним особам надавались під 16,6% на інвестиційну діяьність. Не дивлячись на зниження загального рівня процентних ставок за кредитами протягом останього часу, вони все ж залишаються досить високими.
Важливе значення для ефективної організації позичкових операцій банку має дотримання цільового характеру кредиту. Загальною ціллю кредитування є задоволення потреб позичальника у додаткових грошових коштах. Однак, якщо раніше цільове призначення кредиту пов'язувалось головним чином з матеріалізованим поняттям цілі (кредитування цінностей, затрат виробництва у їх пооб'єктній характеристиці), то в сучасних умовах більш важливим є спрямування позик на досягнення високих кінцевих результатів діяльності господарств. Головними критеріями при цьому виступають доцільність, ефективність, дохідність тих операцій позичальника, на здійснення яких видається позика. В сучасних умовах банки, надаючи перевагу тим чи іншим напрямам вкладення кредитних ресурсів, повинні виходити з порядку розподілу доходів від прокредитованих заходів, визначаючи найбільш оптимальні форми своєї участі у цьому розподілі.
Таблиця 3
Кредити, надані комерційними банками в економіку України
(за цільовими вкладеннями)1
(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)
Період Усього У тому числі на діяльність
поточну інвестиційну
усього за видами валют усього за видами валют
націо-
нальна іно-
земна націо-
нальна іно-
земна
1. Усього
2000 8855 7968 4720 3248 887 382 505
2001 11783 10739 5228 5511 1044 487 557
2002 19121 18048 9660 8389 1073 563 510
2003
січень 19028 17965 9642 8323 1063 551 511
лютий 19798 18739 10213 8525 1059 553 506
2. Корткострокові кредити
2000 7221 7026 4336 2690 196 87 109
2001 9138 8889 4568 4321 249 145 104
2002 15700 15492 8486 7006 208 131 77
2003
січень 15388 15183 8351 6832 205 124 81
лютий 16157 15946 8943 7003 211 127 84
2. Довгострокові кредити
2000 1633 942 384 558 691 295 396
2001 2645 1850 660 1190 795 341 453
2002 3421 2556 1173 1383 865 432 433
2003
січень 3640 2782 1291 1491 857 427 430
лютий 3641 2793 1270 1523 848 426 422
1 (11,с.84)
В Україні розподіл кредитних вкладень комерційних банків за цільовими напрямами відображає об'єктивні труднощі, спрямування коштів на інвестиційні цілі, позаяк значно нижчі темпи оборотності основного капіталу, а відтак: більші строки окупності розміщених коштів зумовлюють більший ризик для банку та в умовах нестабільної економічної ситуації в перехідний період виступає антистимулом до кредитування інвестиційних потреб підприємств, у результаті чого їхня частка в об'єктній структурі кредитного портфеля банків залишається протягом останього періоду часу практично на незмінному рівні, не перевищуючи 10% (таблиця 3).
Всі основні принципи кредитування взаємно обумовлені і взаємно пов'язані між собою. Без їх дотримання кредит втрачає свою суть і призначення, в результаті чого до недавнього часу банківські позики перетворювались на безповоротні дотації держави різним суб'єктам господарювання. Перехід до ринкових відносин сприяє наповненню принципів кредитування новим економічним змістом, що найбільшою мірою відповідає сучасній побудові відносин між банками та їх клієнтами.
2. Іншою важливою умовою кредитування є видача позик банком в межах наявних у нього кредитних ресурсів. Ця умова пов'язана насамперед з економічною суттю комерційного банку, що виражається однією з найважливіших його функцій - посередництвом в кредиті.
У нашій країні донедавна ця фундаментальна умова кредитування часто ігнорувалась, формування і розподіл кредитних ресурсів здійснювались не кожним конкретним банком зокрема, а проводились в рамках єдиного позичкового фонду всієї країни центральним банком. Акумулюючи через низові банківські установи вільні кошти господарства, він здійснював їх плановий розподіл шляхом встановлення розмірів заборгованості за короткостроковими і довгостроковими позиками на кінець року з поквартальною розбивкою.
Зрозуміло, що в умовах ринку така система формування і розподілу ресурсів виявилась цілком неспроможною. Становлення і розвирок незалежних комерційних банків зумовили появу нових підходів до ресурсного забезпечення активних операцій. На сьогодні обсяг кредитних вкладень банку повністю залежить від розмірів сформованих ним ресурсів, які включають власні і залучені кошти. Крім того. формування повноцінного грошового ринку в країні надає банкам додаткові можливості маневрування кредитними ресурсами шляхом купівлі їх один в одного. Однак таке маневрування здійснюється вже на суто комерційній основі під впливом реальних попиту і пропозиції на ресурси, що виключає можливістьадміністративного тиску на банки з боку регулюючих органів.
3. Однією з найважливіших умов сучасної організації кредитних відносин є визначення всіх питань, пов'язаних з кредитуванням, безпосередньо між банком і позичальником на договірній основі.
Необхідність застосування кредитного договору зумовлена власне практикою кредитних відносин, які донедавна були орієнтовані в основному на підтримання за допомогою кредиту платоспроможності позичальників незалежно від результатів їх господарсько - фінансової діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...