WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії - Курсова робота

Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії - Курсова робота

Лізинговий договір більш гнучкий, ніж кредитний, оскільки надає можливість обом сторонам вибрати зручну схему виплат.

Строк лізингу може бути значно більшим ніж строк кредиту.

Договір лізингу може передбачати можливість викупу майна, отриманого в лізинг, його заміну та більш нове та сучасне або повернення майна лізингодавцю. У зв'язку з цим для лізингоодержувача зменшується ризик морального та фізичного зносу такого майна. А підтримка виробництва лізингоодержувача на сучасному рівні дає йому певні конкуренті переваги.

При придбанні майна в лізинг лізингоодержувач може отримати цілий комплекс додаткових послуг по транспортуванню, страхуванню, державній реєстрації, технічному обслуговуванню предмету лізингу тощо. Все це лізингоодержувачу прийшлось би здійснювати самостійно у випадку закупівлі майна за власні чи кредитні ресурси.

В деяких країнах (однак це не є характерним для України) лізингове майно може не обліковуватись на балансі лізингоодержувача, що не збільшує активи такого лізингоодержувача та відповідно не погіршує показники ліквідності останнього за рахунок змін співвідношення поточних та довгострокових активів, також відсутня база для сплати податку на майно, якщо такий існує, тощо.

В деяких країнах (не є характерним для України) існують певні податкові пільги (стимули) для розвитку лізингу, що призводить до податкової оптимізації діяльності як лізингодавця, так і лізингоодержувача.

Лізинг надає лізингоодержувачу можливість користуватись майном на кредитній основі, зберігаючи при цьому можливості використання існуючих кредитних ліній.

Лізингодавець здійснює свій бізнес, а інвестування в формі майна на відміну від грошового кредиту зменшує ризик неповернення коштів для лізингодавця, оскільки за ним залишається право власності на передане лізингоодержувачу в користування майно.

Зазначимо, що лізинговий бізнес в Україні перебуває нині тільки на стадії зародження. Так, уже діє понад 30 структур, які проводять лізингові операції.

Розвиток лізингу в Україні передусім залежатиме від надійності гарантій, що зменшують фінансові ризики, яких можуть зазнати учасники лізингових операцій. На користь лізингу свідчать його значні переваги порівняно з іншими формами бізнесу, пов'язаними з простим набуттям майна.

Після аналізу діючої практики діяльності банку "Грант" на ринку лізингу, можна зробити що він дотримується таких принципів у формуванні стратегії і тактики банку у цьому напрямку:

1. Банк розширює спектр послуг для клієнтів, стає більш привабливим для них.

2. Знижується ризик втрат у зв'язку з неплатоспроможністю лізингоодержувача, оскільки право власності на предмет лізингу залишається у самого банку.

3. Розширюється та стає більш різноманітним та більш стабільним кредитний портфель банка.

4. Отримання доходів у вигляді процентів та комісії по лізингу.

5. Страхові компанії, створені при банках, мають постійного клієнта.

6. Гнучкий характер по відношенню до графіку лізингових платежів дозволить дотримуватись інтересів як лізингоодержувача, так і лізингодавця.

Для вдосконалення механізму лізингового кредитування в Україні, банкам треба врахувати закордонний досвід здійснення лізингових операцій, покращати умови ведення бізнесу і запроваджувати фінансування лізингових контрактів та погашення заборгованості за допомогою різноманітних схем.

Запроваджування фінансування лізингових контрактів та погашення заборгованості за допомогою різноманітних схем дозволяє банкам і їх клієнтам використовувати свої ресурси у відповідності з поставленими цілями і завданнями на ринку.

Список використаної літератури

 1. Конституція України. – Х.: Одисей, 2005.

 2. Закон Украины "О Национальном банке Украины" № 679 — XIV от 16.06.99 г. // Голос України. – 1999. - №112.

 3. Закон України "По банки і банківську діяльність" від 7.12.2000р. " 2121-111// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – Вип..1 – с.3

 4. Закон України "Про фінансовий лізинг" // Галицькі контракти. – 2005. - № 1.

 5. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 р. №3356-XII.

 6. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. №2694-XII із змінами та доповненнями.

 7. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993р. №3745.

 8. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII.

 9. Указ Президента Уураїни "Про заходи щодо заміщення банківської системи України та підвищеннЯ її ролі у процесах економічних перетворень" від 14.07.2000р. №891/2000.

 10. Указ Президента Уураїни "Про виключне право Національного банку України" від 28.09.2004р. №1442/2004.

 11. Абламонов С. Научное управление активами коммерческого банка // Банковские технологии. — 2004. — №7. — С. 30- 32.

 12. Амелин И.Э. Лизинговые операции банка // Банковское дело. – 2006. - №7. – С. 59 – 63

 13. Анісімов Микола Вікторович. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл./ Кіровоградський ін.-т інформаційних технологій. – Кіровоград: Видавничий центр КТКК, 2005. – 116с.: іл.. – Бібліогр.: с.110.

 14. Базилевич В.Д. Ринок лізингу в України. - К.: Товариство "Знання", КОО. - 2005. - 374 с.

 15. Банківський операції: Підручник / за ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с.

 16. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю.А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1994. – 400 с.

 17. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 2000. – 567 с.

 18. Барановський О.І. Розвиток лізингового бізнесу в Україні // Фінанси України. - 2006. - № 8. - С. 85-93.

 19. Басаков М.И. Охрана труда. – М., Ростов-на-Дону, 2003р

 20. Берлач А.І. Облік у банках. – К.: Знання, 2005. – 514 с.

 21. Бондарев В.А. Построение распределенных банковских систем: проблемы и решения // Банки и технологии. – 1999. - №1. – c. 15-17

 22. Бурдинский А. Какой интернет-банкинг нам нужен? // Мир Интернет. –2002. -№11. – с. 15-18

 23. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2003. – 636 с.

 24. Бэрри Нанс. Компьютерные сети. - М: Binom Pudlishers, 1996.

 25. Бюлетень НБУ. – 2007. - №1. – С. 81-83

 26. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Нач.посібник. — К.: Академія, 2001. — 320 с.

 27. Васюренко О.В. Банківський операції: навч. посібник. – К.: Т-во "Знання", 2000. – 243 с.

 28. Внукова Н.М., Успаленко В.І. Фінанси: вступ до фаху – Харків: БУРУН і К, 2005 – с.189 – 204.

 29. Вступ до банківської справи / за ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 30. Головко А.Т. Система банківського менеджменту. – К.: ІНКОС, 2004. – 480 с.

 31. Грищук М.В. Основи охорони праці: Навч. – метод. посібник / Національний ін.-т "Острозька академія". – Острог, 2003р. -201с. – ISBN 966-7631-63-X.

 32. Гроші та кредит / за ред. М.І. Савлука. – К.: Знання, 2003. – 452 с.

 33. Дегтярева О. И. Внешнеэкономическая деятельность. Учеб. пособие. - М., 2004. – 710 с.

 34. Дейян Арманд. Реклама. - М.: Издат. группа "Прогресе". Универс, 2001.

 35. Джулакідзе К.Ю. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку // Банківська справа — 2006. — № 3. - С.138-144.

 36. Дмитрієва О.А. Оптимізація діяльності комерційного банку // Банківська справа — 2006. — № 5. - c. 90 - 98.

 37. ДСТУ 2293-99. Охорона праці: Терміни та визначення основних понять. – На заміну ДСТУ 2293-93; Введ.200.01.01. – Офіц. вид. – К.: Держстандарт України, 1999. – III, 19с. – (Державний стандарт України).

 38. Дутов М.М. Правовое обеспечение электронной коммерции // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2004. - №4. – с. 33-35.

 39. Енгалычев А. Методы анализа стоимостной структуры банковского баланса // Банковские технологии. — 2005. — №10. — c.31- 35.

 40. Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: ответственность за нарушения при расчетах. –М.: Инфра-М, 2003. – 423 с.

 41. Жидецький В.Ц. , Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид.3-є, доповнене. – Львів: Афіша, 2000р. – 305с.

 42. Завадська Д. Оптимізація кредитно-депозитної стратегії комерційного банку // Банківська справа — 2004. — № 3. С.87-91.

 43. Зарубежные финансовые рынки в 2006 году // МЭ и МО. – 2007. - №3. – С. 58-62

 44. Казимагомедов А. А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 1999. - 256 с.

 45. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2000. – 464с.

 46. Катренко Любов Анатоліївна, Кіт Юрій Володимирович, Пістун Ігор Павлович. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. – Суми: Університетська книга, 2004р.- 307с.

 47. Качалин В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. — М.: Дело, 1998. —432 с.

 48. Керб Лариса Павлівна. Основи охорони праці: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2003р. – 107с

 49. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2004. — 372 с.

 50. Лапін Віктор Михайлович. Основи охорони праці: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. – Л.: ЛБІ НБУ, 2004р. – 121с.

 51. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2003.

 52. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2002.—736 с.

 53. Науково-практичний щомісячний журнал "Охорона праці".

 54. Охорона праці в Україні: Нормативні документи / О.А. Кривенко (ред.), О.М. Роїна (упоряд.). – К.: КНТ, 2004р. – 440с.

 55. Основи охорони праці: Підручник: Доп. Мін. Освіти України / За ред. М.П. Купчика. – К.: Основа, 2000р. - 321с.

 56. Основи охорони праці: Плани практичних та семінарських занять з метод. рекомендаціями по організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей / Укл. О.В. Марков. – Харків: ХБІ УАБС, 2005р.

 57. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. – М.: АО ДИС, 2002. – 352 с.

 58. Правила пожежної безпеки України, затверджені наказом МНС України від 19.10.2004р. №126.

 59. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. – К.: КНЕУ, 1998. – 708 с.

 60. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банках. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с.

 61. Римарук О.І. Лізинг. - К.: "Логос", — 2005. – 255 с.

 62. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ, со 2-го изд. — М.: Дело, 1997.— 768с.

 63. Рудакова О. С. Банковские электронные услуги. / Учебное пособие для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 64. Руденко Т., Кулексій О. Аналіз лізингових операцій банків // Вісник НБУ. – 2006. - №4. – С. 42-50.

 65. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

 66. Терехов Е.Н. Карточные платежные системы в Украине // Вестник СГУ. – 2003. - №8. – с. 26-29

 67. Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці 26.01.2005р. НПАОП 0.00-4.12-05.

 68. Українські банки: спеціалізація або універсалізація? // Вісник НБУ. – 2006. – 7. – с. 15-17.

 69. Україна – business. – 2006. №30. – с.15.

 70. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИЦП "Вазар-Ферро", 2004. - 320 с.

 71. Фатьянов А. Основы теории электронного документа // Банковские технологии. –2002. -№ 2. – c. 10-12

 72. Финансовое и банковское право. Словарь-справочник. (Библиотека словарей ИНФРА-М) / Под ред. Горбуновой О. Н., Додонов В. Н., Крылова М. А., Шестаков А. В., ИНФРА-М, 1997. - 277 с.

 73. Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов / Под ред. д-ра экон. наук, проф. П. В. Егорова. — Донецк: Донбас, Дон. ГУ, 2003. — 638 с.

 74. Харченко В. Підсумки діяльності комерційних банків на ринку пластикових карт у 2005 році // Вісник НБУ. – 2006. - № 4. – с. 29 – 37

 75. Шевченко Р.І. Банківські операції. – К.: КНЕУ, 2005. – 889 с.

 76. Шевченко Р.І. Бухгалтерський облік банківських операцій. – К.: КНЕУ, 2002. – 589 с.

 77. Шелобаев С.И. Математические методы и модели. — М.: Юнити, 2002. — 367 с.

 78. Электронные деньги и общество открытой сети. // Под ред. Асахико (Хико) Исобэ. Hitachi Research Institute. Перевод с английского, 2002. – 96 с., с ил.

 79. Юрченко Л.І., Молодоря Т.С. Метод. Рекомендації та варіанти розрахункових робіт до виконання розділу дипломної роботи "Правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання охорони праці в банківській установі". – Харків: ХФ УАБС, 2003р.- 65 с.

 80. Ястремський О. Основи теорії ризик-менеджменту. Навч. посібник. - К., "АртЕК", 2000. - 248 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...