WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ринок цінних паперів України - Курсова робота

Ринок цінних паперів України - Курсова робота

m=61.48/4=15.37%

Очевидно, що курсова вартість акцій "АСК Укррічфлот" невпинно росте, крім того зростає величина сплачуємих дивідендів та прибутку. Це дуже добре характеризує даний об"єкт фінансових інвестицій з точки зору інвестора і пояснює, чому саме в ці акції було вкладено кошти.

Крім вищенаведеної методики, для розрахунку ефективності вкладень в акції, в практиці менеджменту використовують ще ряд стандартних формул, які будуть наведені нижче.

1) Прибутковість привілейованих акцій=(Сума дивідендів /Ринкова ціна привілейованих акцій )*100%

Для успішної діяльності важливо, щоб цей показник був якомога більшим, але добрими є значення вже від 12% і вище.

2) Прибутковість звичайних акцій=(Сума дивідендів / Ринкова ціна звичайних акцій)* 100%. Тут вважаються добрими значення починаючи з 2-3%.

Ці два показники можна використовувати, як для оцінки власної діяльності по випуску цінних паперів, так і для аналізу ефективності фінансових вкладень в акції інших підприємств. Якщо ж нас більше цікавить визначення ефективності власної емісійної діяльності, то слід використовувати в аналізі такі показники, які характеризують стабільність положення фірми. Це:

1) Прибуток на звичайну акцію=(Прибуток після сплати податку і дивідендів по привілейованим акціям / Кількість звичайних акцій)

Доволі добрими тут вважаються значення від 1,6 і вище.

2) Співвідношення ціни та прибутковості звичайних акцій=(Поточна ринкова ціна звичайних акцій / Останній показник прибутковості звичайних акцій)

Якщо даний показник становить 15 і вище, то можна сказати, що акції високо цінуються на фінансовому ринку.

За допомогою вищенаведеної методики та розрахунку згаданих показників фінансовий менеджер може значно зменшити невизначеність стосовно того зиску, який він міг би мати від здійснення фінансових вкладень в цінні папери. Але ще одним дуже важливим важелем, на який треба обов"язково звертати увагу при проведенні аналітичної роботи щодо фінансових інвестицій в цінні папери є оцінка пов"язаного з цим ризику.

3.2. АНАЛІЗ РИЗИКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Другою, поряд зі сподіваною нормою прибутку, важливою характеристикою кожного цінного паперу є його ризик.

Наведемо приклад обчислення кількісних оцінок ризику стосовно цінних паперів. Однією з характеристик ризику, пов"язаного з невизначеністю є варіація. В даному випадку можна говорити про варіацію норми прибутку цінного паперу або середньоквадратичне відхилення, що обчислюється за формулою:

d= V^0,5

де V – варіація цінного паперу:

V =S Рі( Rі -m) ^2

Rі – і-те можливе значення норми прибутку; Рі - ймовірність і-тої можливої величини норми прибутку; m - сподівана норма прибутку.

Варіація завжди може бути лише невід"ємною величиною. Лише в специфічній ситуації вона може дорівнювати нулеві, власне тоді, коли всі можливі значення норми прибутку є рівними між собою. Ясно, що в цьому випадку немає підстав говорити про невизначеність.

Середньоквадратичне жвідхилення цінних паперів, виражене у відсотках, дає можливість оцінити, яке є у середньому відхилення можливих норм прибутку від сподіваної величини.

Для більшої наглядності розглянемо дві різні умовні акції: А та В. Для кожної з них можлива (випадкова величина ) норми прибутку залежить від стану економіки.

Припустимо, що можливі такі стани економіки:

Таблиця 10.

Стан економічного середовища

Ймовірність

Норма прибутку акції

А В

Значне піднесення

0.1

20 10

Незначне піднесення

0.3

10 5

Стагнація

0.2

2 2

Незначна рецесія

0.3

-2 1

Значна рецесія

0.1

-10 -5

Необхідно обчислити ризик для кожного з двох цінних паперів. Для цього позначимо варіації акцій А та В відповідно Vа таVв, а середньоквадратичне відхилення через dа та dв .

Користуючись формулою розрахунку варіації отримаємо:

Vа =0,1*(20-3,8) ^2+0,3*(10-3,8) ^2+0,2*(2-3,8) ^2+0,3*(2-3,8) ^2+0,1*(-10-3,8) ^2=67,56

Vв= 0 1*(10- 2.7) ^2+0,3*(5-2.7) ^2+0,2*(2- 2.7) ^2+0,3*(1-2,7) ^2+0,1*(5-2,7) ^2=13,81

Середньоквадратичне відхилення буде, відповідно dа=8,22%, dв=З, 72% .

Як видно, ступінь ризику, пов"язаний з акцією А, яка характеризується вищою сподіваною нормою прибутку, є значно вищий за ризик, яким обтяжена акція В. Тому при прийнятті інвестиційних рішень потрібно на це зважити.

У випадку ж, коли наявні статистичні дані щодо минулого, варіацію і середньокадратичне відхилення визначають за формулами:

V =(S(Rt-m) ^2) / (Т-1)

де Rt - норма прибутку, що мала місце в Ї- періоді;

Т- кількість періодів, за які беруть відповідну інформацію; m - сподівана норма прибутку .

В нашому конкретному прикладі з фінансовими вкладеннями в акції ВАТ "АСК Укррічфлот", які були зроблені ЗАТ "Сантехніка" в 1996 році, можливо визначити й величину пов"язаного з цим ризику.

Використовуючи данні таблиці 6 ,отримаємо:

Таблиця 11.

Розрахунок ризику вкладень ЗАТ "Сантехніка".

Період

Rt

Rt-m

(Rt-m) ^2

2 півріччя 95 р

12.5

-2.87

8.24

1 півріччя 96 р

14.71

-0.66

0.44

2 півріччя 96 р

13.51

-1.86

3.46

1піврівччя 97 р

20.7б

5.39

29.05

Сума

41.19

У розрахунках використаємо попередньо обчислену сподівану норму прибутку, що становить 15.37%.

Отримаємо

V= 41.19 / 3 = 13.73

d = 3.71%

Отриману величину середньоквадратичного відхилення можна охарактеризувати як сприятливу, а це значить, що акції обтяжені не досить великим ризиком.

Наступним елементом, який потрібно розглянути, є проведення аналізу не для кожної окремої акції, а для їх сукупності. Це зумовлене тим, що дуже мало хто формує інвестиційний портфель з одного або кількох цінних паперів. Портфель, як правило, включає до десяти й більше найменувань різноманітних цінних паперів і все це потребує аналітичної обробки та оцінки. А для цього розглянемо ситуацію портфелю з кількох різних акцій.

3.3. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ 3 БАГАТЬОХ АКЦІЙ.

Узгодження максимізації норми прибутку і мінімізації ризику не є простим, бо на досить ефективному ринку цінні папери з високою нормою прибутку характеризуються відповідно високим ступенем ризику. Розсудливий інвестор шукає такі можливості розміщення капіталу, за яких зі збільшенням норми прибутку одночасно зменшувався б ступінь ризику. Такі можливості дає йому формування портфеля цінних паперів. Сукупність придбаних цінних паперів складає їх портфель.

Тому розглянемо портфель до, якого залучено багато різних акції.

Введемо такі позначення:

n – кількість різних акцій, що залучаються до портфелю;

mi– сподівана норма прибутку і-ї акції;

dі – ризик і-ї акції;

ріj– коефіцієнт кореляцї і-ї та j-ї акції;

хі – частка і-ї акції, залученої до портфелю.

Очевидно, що

Sхі=1

Аналогічно, як у випадку двох акцій, так і в загальному випадку, потрібно вміти обчислювати сподівану норму прибутку і ризик портфеля.

Це здійснюють за допомогою таких формул:

m= SЕ хі*mі

V = Sхі^2*d^2 +SSxi*xj*di*dj*pij

d=(V)^0.5

де m- сподівана норма прибутку портфеля акцій;

V- варіація портфеля акцій;

d- середньоквадратичне відхилення (ризик) портфеля акцій.

3 формул випливає, що варіацію, тобто ризик портфеля, можна трактувати як суму двох складових. Перша складова віддзеркалює індивідуальний ризик кожної акції. Оскільки це середньозважена варіацій окремих акцій; друга складова характеризується взаємозв"язками між парами акцій. Тобто показує вплив коефіцієнтів кореляції пар акцій на ризик портфеля: від"ємні величини коефіцієнтів кореляції призводять до зменшення варіації портфеля в цілому.

Тепер розглянемо це на нашому прикладі ЗАТ "Сантехніка". Данні про склад портфеля інвестицій в даному випадку можна представити в вигляді слідуючої таблиці.

Таблиця 12.

Даннi про склад портфелю цiнних паперів ЗАТ "Сантехнікна".

Емітент ЦП

Норма прибутку ЦП

Середньоквадрат. відхилення

Частка акцій в портфелі ЦП

АСК "Укррічфлот"

15.37

3.71

0.17

Світлотехніка

6.29

14.96

0.39

Дніпропетр. Річпорт

6.09

1.61

0.28

Корпорац."Електрон"

5.5

1.14

0.16


 
 

Цікаве

Загрузка...