WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві - Курсова робота

Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві - Курсова робота

Для розрахунку першої компоненти необхідно просто продисконтувати всі необхідні величини дивідендів, сплановані до виплати на протязі перших N років:

Розрахунок другої компоненти для незмінних дивідендів здійснюється по формулі дисконтування нескінченних дивідендів:

Якщо припускається зростання дивідендів з темпом g, то необхідно скористивутися формулою Гордона, яка є узагальненням попередньої формули та має для розглядаємого завдання наступний вид:

Завдання оцінки вартості звичайних акцій розв'язується однозначно при відомому показнику дисконту. Для конкретного підприємства від визначається з урахуванням ступені ризикованості інвестування в це підприємство.

Для визначення доходності акцій KS треба мати порівнювальні дані даного підприємства та фондового ринку в цілому. І, звичайно, треба мати цей фондовий ринок.

Один з приблизних підходів в розрахунку вартості акцій є в наступному. Як показник доходності KS підприємства використовується оцінка доходності підприємства, що була на протязі останнього року. ця доходність визначається з допомогою двох компонент:

  • доходності інвестора, що отримується в виді дивідендів (величина дивіденду, що випущена за останній рік, поділена на ринкову вартість акції), та

  • доходності інвестора, що пов'язана зі збільшенням курсової вартості акції (приріст курсової вартості акції за рік, поділений на курсову вартість на початок року).

Склав ці компоненти, ми отримаємо доходність акції.

Список використаної літератури

  1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко P.M. Фінанси підприємств. Київ: Знання-Прес, 2004, 291 с.

  2. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М., Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства. Київ: КНЕУ, 2002, 252 с.

  3. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури, 2003, 224 с.

  4. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Київ: Ельга, Ніка-Центр, 2002, 360 с.

Додатки

Додаток А

Баланс ЗАТ "Завод-Компаньон" станом на 01.01.2008р.

А К Т И В

Код рядка

На початок

На кінець

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

7,20

4,90

первісна вартість

11

11,10

10,60

знос

12

3,90

5,70

Незавершене будівництво

20

0,00

0,00

Основні засоби:

залишкова вартість

30

144,70

181,80

первісна вартість

31

270,50

365,20

знос

32

125,80

183,40

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

0,00

0,00

інші фінансові інвестиції

45

0,00

0,00

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0,00

0,00

Відстрочені податкові активи

60

6,20

19,20

Інші необоротні активи

70

0,00

0,00

Усього за розділом І

80

158,10

205,90

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

41,70

55,20

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0,00

0,00

незавершене виробництво

120

26,70

32,30

готова продукція

130

69,30

55,90

товари

140

978,10

1285,30

Векселі одержані

150

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

650,00

698,20

первісна вартість

161

650,00

698,20

резерв сумнівніх боргів

162

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

37,50

37,00

за виданими авансами

180

4,40

17,60

з нарахованих доходів

190

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

200

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0,10

15,30

Поточні фінансові інвестиції

220

0,00

0,00

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

738,50

197,00

в іноземній валюті

240

0,60

0,60

Інші оборотні активи

250

50,50

47,80

Усього за розділом ІІ

260

2597,40

2442,20

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2,20

1,60

Баланс

280

2757,70

2649,70

Продовження Додатка А

П А С И В

Код рядка

На початок

На кінець

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

187,60

180,40

Пайовий капітал

310

0,00

0,00

Додатковий вкладений капітал

320

0,00

0,00

Інший додатковий капітал

330

0,00

0,00

Резервний капітал

340

4,30

4,30

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1,50

1,50

Неоплачений капітал

360

0,00

0,00

Вилучений капітал

370

0,00

0,00

Усього за розділом І

380

193,40

186,20

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0,00

0,00

Інші забезпечення

410

0,00

0,00

415

0,00

0,00

416

0,00

0,00

Цільове фінансування

420

0,00

0,00

Усього за розділом ІІ

430

0,00

0,00

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0,00

0,00

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0,00

0,00

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0,00

0,00

Інші довгострокові зобов'язання

470

0,00

0,00

Усього за розділом ІІІ

480

0,00

0,00

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0,00

517,30

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0,00

0,00

Векселі видані

520

1215,30

0,00

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1144,50

1705,10

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

190,50

192,50

з бюджетом

550

7,40

3,70

з позабюджетних платежів

560

0,00

0,00

зі страхування

570

0,00

4,20

з оплати праці

580

6,60

8,60

з учасниками

590

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

600

0,00

0,00

Інші поточні зобов'язання

610

0,00

32,10

Усього за розділом ІV

620

2564,30

2463,50

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,00

0,00

Баланс

640

2757,70

2649,70


 
 

Цікаве

Загрузка...