WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві - Курсова робота

Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві - Курсова робота

Наведені в табл. 3 дані свідчать про зменшення у звітному періоді чистого прибутку на 37,1%. Це відбулося внаслідок зменшення прибутку від реалізації в 7,5 раз, в наслідок зростання витрат підприємства..

У звітному періоді на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції підприємство витрачало 9504,7 + 311,4 + 1049,2 / 10290,8 = 1,0 грн., а у попередньому 8314,9 + 243,7 + 285,6 / 8931,6 = 99 коп.

Негативним є абсолютне та відносне (на 1 грн. доходу від реалізації) збільшення витрат підприємства. Негативним є також зменшення прибутку від операційної діяльності, як наслідок відбулося зменшення чистого прибутку підприємства та грошового потоку.

2. Визначення показників оцінки простих акцій

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує майнову участь її власника у капіталі акціонерного товариства. Власники акції стають пайовиками акціонерного товариства, його співвласниками, тому вони не можуть вимагати від товариства повернення вкладених коштів. Проте вони можуть продати акції, але у цьому випадку втрачають право співвласника.

Власники акцій, як співвласники товариства, мають право на одержання частини прибутку товариства пропорційно своїй участі, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Дохід, що одержує акціонер на акції, називається дивідендом. Розмір дивіденду залежить від маси прибутку, співвідношення між його нагромаджуваною та споживчою частинами, інвестиційної політики акціонерного товариства, виду і кількості акцій та інших факторів.

Розглянемо показники, що характеризують якість простих акцій ЗАТ "Завод Компаньон".

1. Дивідендна віддача акції, яка встановлює зв'язок між величиною дивіденду і ціною акції:

Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / Ціна акції

Дивідендна віддача акції2007 = 10 х 100% / 100 = 10%

Дивідендна віддача акції2006 = 12 х 100% / 100 = 12%

Цей коефіцієнт є основним статистичним індикатором, який дозволяє порівняти ступінь дохідності акцій різних корпорацій, а також акцій з іншими альтернативними видами збережень.

2. Коефіцієнт ціна-дохід, який встановлює зв'язок між ціною акції та величиною чистого доходу корпорації, що припадає на одну акцію:

Коефіцієнт ціна-дохід = Дохід на одну акцію / Ціна акції

Коефіцієнт ціна-дохід2007 = 4,8 / 100 = 0,048

Коефіцієнт ціна-дохід2006 = 78,2 / 100 = 0,782

Чим нижча величина цього коефіцієнта, тим вища оцінка акції та корпорації.

3. Показник капіталізованої вартості акцій, який визначає ринкову вартість усіх акцій корпорації:

Капіталізована вартість акцій = Кількість акцій х Курс однієї акції

Капіталізована вартість акцій2007 = 15000 х 100 = 1500 000

Капіталізована вартість акцій2006 = 15000 х 100 = 1500 000

4. Показники віддачі (рентабельності) акціонерного капіталу за чистим доходом і за об'ємом реалізацій (продажу) представляють собою відношення, в першому випадку, величини чистого доходу корпорації за досліджуваний період часу, а в другому – об'єму реалізації до величини капіталізованої вартості акцій.

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом = Чистий дохід / Капіталізована вартість акцій

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2007 = 7,2 / 1500 000 = 0,00005

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2006 = 117,3 / 1500 000 = 0,00008

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за об'ємом реалізації = Об'єм реалізації / Капіталізована вартість акцій

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2007 = 12379,2 / 1500 000 = 0,008

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2006 = 10738,3 / 1500 000 = 0,007

Перший з наведених коефіцієнтів за змістом є оберненим до коефіцієнта ціна-дохід. Чим менша величина коефіцієнтів рентабельності, тим вищий рівень капіталоємності виробництва і нижча віддача акціонерного капіталу.

3. Шляхи поліпшення оцінки, руху та використання акцій

У теорії і практиці розвинених зарубіжних ринків цінних паперів використовується поняття економічної або внутрішньої вартості цінних паперів.

Вказана вартість представляє собою ніби погляд на вартість цінних паперів, що перебувають у теперішній час у обігу, з точки зору майбутнього, тобто "зворотньої перспективи". Суть даної теорії полягає у наступному. Передбачається, що внутрішня вартість цінного паперу так чи інакше відображається в його поточній ціні. Попит і пропозиція, які впливають на поточну ціну, також значною мірою ґрунтуються на обліку економічної (внутрішньої) вартості. Поточну ціну цінного паперу дана теорія розглядає як величину дисконтовану по відношенню до всієї суми прибутків, які в майбутньому можна отримати по даному цінному паперу.

Майбутній доход можна одержати в який-небудь майбутній момент життя цінного паперу або як суму прибутків, що випадають на численність окремих періодів майбутнього життя цінного паперу. Після того, як буде визначена така вартість, інвестор порівнює її з існуючою ціною і приймає рішення про доцільність придбання або продажу цінного паперу.

Вартість активів, таких, як звичайні акції, залежить від трьох основних чинників: грошового потоку від активів, темпів приросту грошового потоку, ризику або непевності грошового потоку.

Збільшення грошового потоку звичайно підвищує ціну акцій. І навпаки, ціна падає, якщо грошовий потік стає непевний. Ця взаємозалежність є основна для оцінки активів. Відповідно, фінансовий менеджер повинен домагатись якомога більшого грошового потоку, водночас контролюючи ризик.

Грошовий потік від звичайних акцій вимірюється щорічним дивідендом та приростом акцій. Грошовий потік від облігацій, довгострокових цінних паперів, які випускає підприємство, складається із суми інтересу, який одержує покупець облігації за рік. Позаяк прибутки збільшують ціни активів, а ризик зменшують, то для постійного зростання активів потрібні ось такі умови:

1. Активи мають постійно приносити грошовий потік.

2. Доход має зростати.

3. Ризик має бути контрольований.

З трьох вищезгаданих факторів найскладнішим є оцінка ризику. А тому ризику в оцінці активів слід приділяти більше уваги, особливо коли економіка стає нестабільною. Для визначення поточної ціни активів слід дисконтувати майбутні грошові потоки до теперішньої вартості за відповідною ставкою, що враховує всі аспекти ризику. Отже, ціна акцій така ж, як теперішня вартість її майбутніх грошових потоків.

Щоб нарахувати майбутні грошові потоки, слід взяти останні показники величини грошових потоків та скорегувати їх реальні темпи приросту. Далі розглянемо підходи до оцінки простих акцій підприємства.

В відповідності з прийнятими нормами випуску звичайних акцій сума сплачуваємих дивідендів залежить від результатів діяльності підприємства в відповідном періоді часу, звичайно на протязі року. Отим не менш, оцінка вартості звичайних акцій передбачає деякій потік дивідендів, котрі при оцінці вартості грають таку ж роль, як процентні платежи при оцінці облігацій.

Тільки на відміну від облігацій цей потік є нескінченним та не пропонується повернення вихідної інвестиції. З урахуванням всього цього оцінка вартості звичайної акції здійснюється по формулі:

де Dt— величина дивіденду, що сплачується в t-ому році;

KS — показник дисконту, з допомогою якого здійснюється приведення дивідендних виплат до наступного моменту часу.

Проблеми, що пов'язані з оцінкою вартості акцій, містяться в прогнозі дивідендів і в оцінці показника дисконту. Розглянемо кожну з них окремо.

Цілком зрозуміло, що підприємство не в змозі здійснити індивідуальний прогноз дивідендів на всьому нескінченному періоді. Тому на практиці цей період розбивають на декілька років (звичайно не більш п'яти), на протязі якого існує можливість скласти більш чи менш правдоподібний прогноз дивідендних виплат. Друга частина — це весь залишившийся нескінчений період часу, для якого робиться припущення про то, що:

  • дивіденди зберігають незмінне значення, що дорівнює величині останнього спрогнозованого дивіденду, який вийшов в перший період, або

  • припускається деякій постійний приріст дивідендів, що визначається величиною процентного зростання g.

В подальшому оцінка вартості акції — це діло техніці дисконтування спрогнозованої сукупності дивідендів.

Результуюча формула для оцінці вартості звичайних акцій може бути записана так:

де Р' — дисконтоване значення дивідендів, що прогнозуються, на першому (кінцевому) проміжке часу тривалістю N лет;

Р'' — дисконтоване значення наступної нескінченої серії дивідендів, приведене до моменту часу, що відповідає кінцю N-го року.


 
 

Цікаве

Загрузка...