WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Планування банківської діяльності - Курсова робота

Планування банківської діяльності - Курсова робота

Це дає можливівість досягнути поставленої мети: визначення та планування прибутковості банку з урахуванням максимально можливої кількості факторів, що визначають процентні та непроцентні доходи та витрати банку, структуру його активів та пасивів, всю деталізовану діяльність банку на період, що планується. Запропонована форма дозволяє в наочній формі проводити та аналізувати весь цей процес.

Дослідження, проведені в третьому розділі курсової роботи довели, що АКБ "Укрсоцбанк" є універсальною кредитно-фінансовою установою; протягом розглянутих в курсовій роботі періодів банк здійснював банківську діяльність на підставі законодавчих і нормативних актів, що регулюють банківську діяльність в Україні. Оцінку ефективності діяльності комерційного банку АКБ "Укрсоцбанк" в роботі було зроблено на основі балансу і фінансової звітності за період з 2004-2006 рр. З приведених даних в таблицях курсової роботи видно, що всі показники за період 2004-2006 рр. мали тенденцію до збільшення. АКБ "Укрсоцбанк" є одним з великих банків України, він входить в п'ятірку банків з найкращими показниками, за рейтингом Асоціації українських банків на 01.09.2008 р. банк займав четверту позицію за всіма фінансовими результатами. Аналіз доходів та витрат засвідчує, що банк має достатній власний капітал для покриття взятих зобов`язань і в перспективі банк має можливість за рахунок невикористаних резервів розширювати активні операції, підтримуючи на незмінному рівні власний капітал та утримуючи показники, що характеризують достатність капіталу, на оптимальному рівні, банк має стійку капітальну базу і достатньо капіталу для покриття втрат від прийнятих ризиків. Всі основні показники достатності капіталу мають значення, які задовольняють встановлені нормативи. Узагальнюючи наведене, відзначимо, що стан планування діяльності банку "Укрсоцбанк" задовільний, негативних тенденцій, в цілому, в управлінні не знайдено.

Розглянувши у роботі проблеми банківського сектору України та можливі заходи із підвищення рейтингу банківських установ, треба зазначити, що банківський сектор України розвинений ще дуже слабко, причиною чого є як дії органів державної влади, так і загальноекономічні проблеми, і діяльність самих банківських установ.

На стан банківських установ впливають численні чинники - зовнішні, внутрішні, економічні, неекономічні, викликаючи велику кількість серйозних проблем, які стоять на заваді підвищення конкурентоспроможності банківського сектору в Україні. Проте проблеми, які стоять перед українськими банками, не є неподоланними. Вони потребують лише формалізації і цілеспрямованої роботи як органів державної влади, так і самих комерційних банків. Професіоналізм і накопичений практичний досвід більшої частини теперішніх працівників банківської сфери дозволяють сподіватися, що з часом в Україні сформується повноцінна банківська система, яка буде здійснювати сприяння активному ринковому розвитку економіки країни.

Планомірне і послідовне впровадження у масштабах країни комплексу запропонованих заходів може прискорити розвиток банківської системи, створивши реальні передумови для виникнення на фінансових ринках повноцінного конкурентного середовища та формування конкурентоспроможності банківського сектору на світовому рівні.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.

 2. Про Національний банк України: Закон України №679-XIV від 20.05.1999р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 1999, №7. - с.3-23.

 3. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України від 27.06.2001р. № 244 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2001, №7. - С.65-88.

 4. Закон України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в

 5. Україні " від 16.07.99 № 996.

 6. Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Положення: Затв. Поставою Правління НБУ від 30.12.98 № 566.

 7. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. Постановою Правління НБУ від 18.06.03 № 255.

 8. Щомісячна збірка статистичних показників грошового ринку "Основні монетарні параметри грошово - кредитного ринку України" // Вісник НБУ, 2002, №2. - с.38-39.

 9. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. Постановою Правління НБУ від 18.06.03 № 255.

 10. Кириченко О.І. Банкiвський менеджмент: Навч. посiб. для вищ. навч. закл. // О. Кириченко, I. Гiленко, А. Ятченко. - К.: Основи, 2004. - с.671.

 11. Примостка Л.О. Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.

 12. Примостка Л.О. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с.

 13. Гладких Д. Особливостi планування доходiв, витрат i податкiв банкiвської установи // Д. Гладких // Вiсник НБУ. - 2005. - № 1.

 14. Климова О.О. Проведение анализа прибыльности коммерческих банков Украины / О.О. Климова // Фiнанси України. - 2005. - № 3. - с.112 - 116.

 15. Стоян В.Л. Управлiння витратами банку / В. Стоян // Банкiвська справа. - 2000. - № 5. с.39 - 42, 52.

 16. Остапець А.І., Остапець А.В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. - 2000. - №8. - с.114-117.

 17. Раевський К. Є. Методичнi рекомендацiї щодо економiчного аналiзу дiяльностi комерцiйного банку / К. Раевський, Т. Раевська // Вiсник НБУ. - 1999. - № 4. - с.35 - 48.

 18. Смовженко Т., Хміль Л. Проблеми вдосконалення діяльності комерційних банків в економіці України // Регіональна економіка. - 2001. - №1. - с.163-169.

 19. Вовчак О.Д. Банкiвська справа в Українi: стан, проблеми та перспективи розвитку / О.Д. Вовчак // Фiнанси Украiни. - 2003. - № 10. - с.118 - 125.

 20. Гумен І. Складові банківських рейтингів: науково-практичний аспект/ Вісник НБУ 2000. - №1. - с.57-60.

 21. Банківське право України: навч. посібник. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. Селіванова А.О. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. - с.384.

 22. Патрiкац Л. Проблеми та перспективи розвитку банкiвськоi системи Украiни / Л. Патрiкац, Д. Крохмалюк // Вiсник НБУ. - 2004. - № 1. - с.38

 23. Річні звіти надані Департаментом банківського нагляду та Департаментом бухгалтерського обліку та розрахунків в акціонерному банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" за 2004-2006 р.р.

 24. Матеріали сайту http://www.ukrsotsbank.com/

Додатки

Додаток 1

Баланс станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

Примітки

2006 рік

2005 рік

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

2 734 960

1 629 958

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

2

210 720

212 228

3

Кошти в інших банках

3

202 381

414 296

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

283 556

667

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

16 531

329 313

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

12 426 630

7 048 834

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

0

0

8

Інвестиції в асоційовані та дочірні компаній

8

5 786

209

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

1 484 298

973 539

10

Нараховані доходи до отримання

10

83 125

85 486

11

Відстрочений податковий актив

0

0

12

Інші активи

11

72 634

63 736

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

10 834

4 697

14

Усього активів

17 531 455

10 762 963

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

15

Кошти банків

3 826 027

975 485

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

378 750

0

16

Кошти клієнтів

13

10 992 553

8 350 158

17

Депозитні сертифікати, емітовані банком

6 386

79 823

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

367 619

71 803

19

Нараховані витрати до сплати

15

131 631

102 364

20

Відстрочені податкові зобов"язання

233 573

114 634

21

Інші зобов'язання

16

47 004

41 522

22

Усього зобов`язань

15 604 793

9 735 789

23

Статутний капітал

17

370 000

70 000

24

Капіталізовані дивіденди

0

0

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

(1)

(67)

26

Емісійні різниці

992

957

27

Резерви та інші фонди банку

560 775

443 461

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

705 915

410 480

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

705 688

394 973

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

227

15 507

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

1 645

511

30

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

287 336

101 832

31

Усього власного капіталу

1 926 662

1 027 174

32

Усього пасивів

17 531 455

62 963


 
 

Цікаве

Загрузка...