WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Структура банківської системи України - Реферат

Структура банківської системи України - Реферат

банківська система в Україні перебуває нині у стані подальшого реформування і потребує конкретних дій. Аби підвищити ефективність української економіки, банкам треба відігравати роль посередника між надходженням вітчизняних заощаджень та раціональним розміщенням капіталів в економіці. Як підтверджує досвід функціонування банківського сектора у розвинутих країнах, в Україні ключовими питаннями банківської системи на сьогодні є насамперед зміцнення законодавчих основ діяльності центрального банку, розбудова законодавчих рамок і нормативного регулювання діяльності комерційних банків.
Класифікація комерційних банків.
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ВИДИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Порядок створення Перепрофільовані, новостворені
Характер спеціалізації Універсальні, спеціалізовані
Територія діяльності Регіональні, республіканські, між-народні
Розмір Великі, середні, малі
Форма власності Загальнодержівні, муніципальні, колективні (відкриті й закриті акціо-нерні товариства, холдинги, товари-ства з обмеженою відповідальністю, кооперативні ), приватні, зі стопро-центною іноземною власністю, змі-шані
Функції і характервиконуваних опе-рацій Інвестиційні зберігання, депозитні, іпотечні, земельні, інноваційні, по-штово-пенсійні, промислові, агроп-ромислові, біржові, експортно-імпортні, лізінгові, торговельні
Характер відносин Банки-гаранти, банки-кореспонденти, уповноважені
Ступінь впливу Монополісти, аутсайдери
Структура Багатопрофільні, безфіліальні
Ступінь контролю Контролюючі, контрольовані
Конкурентоспроможність Конкурентноспроможні, неконкуре-нтноспроможні
Фінансовий стан Стійкі, проблемні, кризаві, банкрути
Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
Поглиблення банківської реформи та всебічне зміцнення на цій основі банківської системи, забеспечення на ділі її ефективної підтримки з боку держави розглядається як одне з пріоритетних завдань економічної політики. Без кваліфікованого здійснення радикальних заходів у цій сфері економічної діяльності, вирішення всього комплексу завдань ринкової трансформації адміністративної економіки, забеспечення її цивілізованого функціонування неможливо.
Основна спрямованість подальшого реформування банківської системи пов'язується з утвердженням на ділі функціонально розглянутої дворівневої структури банківських відносин, що передбачає забеспечення Національним банком країни стабілізацію грошового обігу, з одного боку, і здійснення всього комплексу банківських послуг комерційними банками, з іншого. З цією метою потрібно здійснити таку систему заходів:
" Суттєво прискорити розробку та прийняття комплексу законів про ба-нківську та кредитну діяльність.
" Здійснювати політику, спрямовану на зміцнення авторитету Націона-льного банку України. Підтримувати принцип самостійності НБУ і йо-го виключної підзвітності Верховній Раді. Верховна Рада має ухвалити постанову "Про регламент підзвітності НБУ Верховній Ра-ді".Ініціюватиметься також утвердження конституційної норми, за якої голова НБУ призначатиметься на 8 років, що сприятиме стабільності керівництва НБУ. З метою узгодження різних нарямків фінансової та грошово-кредитної діяльності ііціюватиметься заснування Міжвідомчої консультативної Ради по банках.
" Відповідно до існуючої світової практики необхідно утворення автоно-мної від НБУ системи органів по здійсненню реєстрації банківських установ та нагляду за банківською діяльністю.
" Має бути розроблена та здійснена комплексна програма розширення мережі, зміцнення та підвищення ролі у ринковій трансформації еко-номіки комерційних банків, скасування їх дискрімінаційного оподатку-вання, прийняття нормативних актів, що мають забеспечити правову основу беспосередньої участі комерційних банків у приватизаційному процесі, санації збиткових підприємств, зрощування капіталів промис-ловості та банків і утворення на цій основі конкурентноздатного націо-нального фінансового капіталу.
" Необхідно створити систему швидкого реагування на виникнення сис-темного ризику для банківської системи в цілому, яка б включала, по-перше, механізм оперативної, бажано щоденної, оцінки стану банківсь-кої системи, однозначний об'єктивний механізм державної підтримки банківського сектора у разі виникнення несприятливого системного ри-зику. По-лруге, необхідно створити для суб'єктів економіки можли-вість вчасно оцінювати фінансовий стан будь-яких банків України. Для цього необхідно розробити офіційну методику оцінки стану банку на основі його звітної статистики, з врахуванням української специфіки.
" З метою захисту вкладів громадянтреба створити Міжбанківський фонд обов'язкового страхування банківських вкладів фізичних осіб, який матиме статус юридичної особи.
" Необхідно створити дійовий механізми застави майна.
Висновки
Завершення структуризації банківської системи за дворівневим при-ципом водночас не можна вважати остаточним завершенням процесу її формування, адже організаційна структура банківської системи ринкового типу має включати також мережу допоміжних організацій, які забеспечу-ють нормальну діяльність кредитних установ, сприяючи функціонуванню складного механізму взаємозв'язків банків із суб'єктами економічних від-носин, що діють у різних секторах господарства країни. На практиці в ор-ганізаційному плані реалізація допоміжних функцій забеспечується елеме-нтами, які у своїй сукупності являють собою інфраструктуру банківської системи, що у нормальних ринкових умовах повинна охоплювати інфор-маційне, технічне, науково-методичне, кадрове та законодавчо-правове за-беспечення діяльності банків.
Без цих елементів інфраструктури нормальне функціонування банків в умовах ринку неможливе. Тому необхідність інтегрування їх до банківсь-кої системи об'єктивно випливає з потреби всебічного регулювання діяль-ності кредитних установ, включаючи також діяльність допоміжних органі-зацій в інтересах розвитку всієї банківської системи відповідно до потреб суб'єктів економічних відносин, яких вона обслуговує.
Таким чином, банківська система в умовах ринку попри належний рі-вень капіталізації банківських установ та розвиток різних видівспеціалізо-ваних комерційних банків нарівні з банками універсальними, що в сукуп-ності утворюють другий рівень системи, має включати також інфраструк-туру, яка обслуговує обидві рівні - верхній і нижній, забеспечуючи нор-мальне функціонування банківської системи загалом.
Глибоку кризу банківської діяльності не можна подолати суто бан-ківськими заходами, крудитними, монетарними інструментами, бо її пер-шопричини криються в економіці. Саме тому потрібно ставити питання про економіку і банки, а не суто банківську проблему.
Використана література:
1. М.І.Савлук "Вступ до банківської справи" К.: Лібра, 98
2. Л.Д.Кучма "Шляхом радикальних економічних реформ" К.: Поліграф-книга, 94.
3. Т.Андрушків. Банки як суб'єкти фінансових ринків України: роль і пер-спективи // Банківська справа. - 1998 - № 2
4. В.О.Паламарчук, О.К.Бойченко. Банківська діяльність за умов перехід-ної економіки: економіко-правові аспекти // Фінанси України. - 1998 - № 3
5. О.В.Дзюблюк. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи країни // Фінанси України. - 1999 - № 1
6. І.Гуцал, Я.Чайковський. Банківська система України: стан і перспективи // Банківська справа. - 1998 - № 2

 
 

Цікаве

Загрузка...