WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку - Курсова робота

Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку - Курсова робота

 • комплекс робiт по пiдготовцi акцiонерного товариства до зборiв акцiонерiв i проведення цих зборiв;

 • надання професiйних консультацiй власникам iменних цiнних паперiв; збiр, аналiз, розповсюдження iнформацiї про ринок цiнних паперiв, публiкацiя аналiтичних та iнформацiйних оглядiв;

 • збiр та обробка iнформацiї про пiдприємства, що пропонуються Фондом державного майна України для продажу;

 • розробка та надання фiнансово-аналiтичних оглядiв приватизованих пiдприємств та iнших акцiонерних товариств;

 • фiнансовий аналiз лiквiдностi та капiталомiсткостi цiнних паперiв;

 • юридичне супроводження (представництво в судових та державних органах), наприклад, серед iнших, виграний судовий процес у ВАТ "Одесаобленерго";

 • розробка планiв санацiї та реструктиризацiї пiдприємств, наприклад: бiзнес-план розвитку Малинської паперової фабрики; план реструктуризацiї Чорноморського суднобудiвного заводу, м. Миколаїв

Випуск та обіг цінних паперів

Операцiї з цiнними паперами проводяться компанiєю шляхом:

 • дiяльностi по випуску цiнних паперiв, яка передбачає виконання компанiєю за дорученням вiд iменi i за рахунок емiтентiв цiнних паперiв органiзацiю пiдписки та передплати цiнних паперiв або їх розмiщення iншим чином;

 • комiсiйної дiяльностi, якою визначається купiвля-продаж цiнних паперiв, що здiйснюється компанiєю вiд свого iменi за дорученням i за рахунок iншої особи (наприклад: купiвля контрольних пакетiв акцiй на замовлення клiєнта);

 • комерцiйної дiяльностi з цiнними паперами, яка передбачає купiвлю-продаж цiнних паперiв компанiєю вiд свого iменi та за свiй рахунок.

До найбiльших за обсягом операцiй з купiвлi цiнних паперiв вiдносяться:

 • купiвля акцiй ВАТ "Славутський солодовий завод" з подальшим продажем для компанiї Baltic Beverage Holding;

 • купiвля акцiй Миколаївського глиноземного заводу, ВАТ "Центренерго", ВАТ "Донбасенерго", АТВТ "Київський м'ясокомбат" та багатьох iнших.

Розглянемо галузеву структуру портфелю компанії. В iнвестицiйному портфелi компанiї мiстяться акцiї паперової, м'ясо-молочної, металургiйної, хiмiчної, енергетичної галузi та пiдприємств зв'язку, якi розташованi по всiй Українi. Серед iнших, компанiя володiє акцiями пiдприємств, якi уособлюють промисловий потенцiал України, а саме: Полтавський алмазний завод, Донбаскабель, Одеський кабельний завод "Одескабель", Рiвенський завод високовольтної апаратури, Днiпропетровський "Днiпропрес", Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод, Запорiжсталь, Київенерго, Пiвнiчний ГЗК, Iнгулецький ГЗК.

Iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест" сприяє кооперацiї та взаємопiдтримцi пiдприємств кожної галузi, що дає можливiсть пiдвищити ефективнiсть виробництва та прискорити якiсний розвиток пiдприємств. З метою оптимiзацiї управлiння дiяльнiстю пiдприємств компанiя постiйно надає їм органiзацiйно-технiчну та фiнансову допомогу.

Iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест" активно займається управлiнням акцiонерними товариствами, а саме - розробкою стратегiчних планiв та iнвестицiйних проектiв для цих товариств, а також контролем їх оперативної дiяльностi.

Iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест" успiшно здiйснює управлiння рядом пiдприємств.

Гарантiєю стабiльностi дiяльностi компанiї, та виконання зобов'язань перед учасниками фондiв i засновниками компанiї є диверсифiкацiя iнвестицiйного портфелю та лiквiднiсть його цiнних паперiв.

Таблиця 1

Розподіл підприємств в інвестиційному портфелі за галузями

Найменування галузі

Доля в портфелі, %

1

Будiвельнi матерiали

17,34

2

Енергетика

19,81

3

Хiмiчна

1,29

4

Харчова

2,83

5

Паперова

0,41

6

Машинобудування

15,92

7

Металургiя

4,93

8

Будiвництво

22,54

9

Послуги для населення

3,55

10

Автотранспорт

1,13

11

Полiграфiя

4,70

12

Науково-технiчна

0,81

13

Нафто-газова

0,28

14

Легка промисловiсть

0,39

15

Агропромисловий комплекс

4,06

Вже на сьогоднi компанiя "IТТ-iнвест" є спiввласником бiльш нiж 100 пiдприємств України. Придбавши акцiї цих пiдприємств, компанiя спiвпрацює з ними на взаємовигiднiй основi. Ця праця має на метi розвиток пiдприємств i iнвестицiйну пiдтримку на основi спiльно розроблених, добре спланованих i обмiркованих iнвестицiйних програм.

Результатом спiвпрацi з українськими пiдприємствами є зростання обсягу виробництва необхiдної суспiльству продукцiї, надання послуг i на цiй основi – одержання прибутку.

На кiнець 1998 року компанiя здiйснила двi емiсiї власних простих iменних акцiй на загальну кiлькiсть 120 000 штук з номiнальною вартiстю 50 копiйок кожна. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуск простих iменних акцiй внесено до реєстру цiнних паперiв за Реєстрацiйним № 688/10/1/98 вiд 12.08.98 р. В результатi третьої емiсiї власних цiнних паперiв було сформовано статутний фонд ЗАТ iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест" в розмiрi 1 726 667 грн., який на даний момент часу мiстить 3 453 334 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 50 копiйок кожна.

Акцiї ЗАТ iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест" розподiляються мiж засновниками i не можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки, купуватися та продаватися на бiржi.

Iнвестицiйнi сертифікати. Iнвестицiйний сертифiкат компанiї на пред'явника – цiнний папiр, який згiдно з Положенням "Про iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї" випускається виключно компанiєю i дає право його власниковi на отримання доходу у виглядi дивідендів. Iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест" здiйснила три випуски iнвестицних сертифiкатiв:

 • на суму 450 000 грн., в тому числi на пред'явника 900 000 шт. номiналом 50 коп. зареєстровано МФ України та видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв за Реєстрацiйним № 349/3/95 вiд 12.12.95 р.

 • на суму 450 000 грн., в тому числi на пред'явника 900 000 шт. номiналом 50 коп. зареєстровано МФ України та видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв за Реєстрацiйним № 106/3/96 вiд 05.08.96 р.

 • на суму 20 317 500 грн., в тому числi на пред'явника 40 635 000 шт. номiналом 50 коп. зареєстровано МФ України та видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв за Реєстрацiйним № 139/3/96 вiд 25.11.96 р.

Iнвестицiйнi сертифiкати компанiї випущенi для продажу та обмiну на приватизацiйнi папери i пiдлягають вiльному перепродажу та обiгу (дарiння, обмiн та iнше) на фондовому ринку без додаткової реєстрацiї в пунктах продажу. Сертифiкат Компанiї дає право його власнику на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв визначається зборами засновникiв Компанiї за пiдсумками фiнансового року.

Викуп iнвестицiйних сертифiкатiв здiйснюється пiсля закiнчення строку дiяльностi закритого взаємного фонду Компанiї, але не ранiше закiнчення строку використання приватизацiйних цiнних паперiв. Iнвестицiйнi сертифiкати викуповуються за цiною, яка дорiвнює вартостi чистих активiв, але не нижча за номiнальну.

Принципи формування портфелю компанії. Діяльність по спільному інвестуванню в об'єкти приватизації здійснюється компанією "ІТТ-інвест" через власні закриті взаємні фонди, які є її філіями. Акумульовані фондами приватизаційні цінні папери, компенсаційні сертифікати та грошові кошти вкладаються в перспективні і високорентабельні підприємства таких галузей як енергетика, зв'язок, металургія, виробництво будівельних матеріалів, харчова та паперова галузі.

Компанія створює інвестиційний портфель за принципом виробничої та економічної взаємодії функціональних ланцюжків відповідно до потреб виробничої структури галузі, починаючи з первинної переробки сировини. Такий принцип формування портфелю відтворює виробничі зв'язки, робить прозорими та ефективними економічні взаємостосунки підприємств, що сприяє розвитку галузі та значному зниженню ризика інвестицій в ці підприємства.

Наприклад, в галузі виробництва будівельних матеріалів портфель компанії містить підприємства, які згруповані відповідно до видів продукції, що виробляється:

 • Сировина: Укрвибухбуд, Малинський каменедробильний завод, Пинязевицький кар'єр, Вільшанський спецкар'єр;

 • Будівельно-монтажні вироби: ВАТ "Трансгідромеханізація", Обухівський завод пористого бетону;

 • Залізобетонні вироби: Київський завод залізобетонних виробів №1, Дарницький завод залізобетонних конструкцій;

 • Будівельна оснастка: Київський експерементально-механічний завод "Металіст";

 • Оздоблювальні матеріали: Київський "Комбінат будіндустрії".


 
 

Цікаве

Загрузка...