WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Особливості кредитування малого бізнесу - Курсова робота

Особливості кредитування малого бізнесу - Курсова робота

РОЗДІЛ 1

ОБГРУНТУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СЛУЖБИ

Доходи та витрати позичальника (сім'ї)

п/п

Доходи

Пози-чаль-ник

Інший член сім'ї

Витрати

Пози-чальник

Інший член сім'ї

1

2

3

4

5

6

7

1

Заробітна плата

Прибутковий податок

2

Доходи від заощаджень та цінних паперів

Аліменти

3

Інші доходи (зазначити конкретно)

Щомісячні платежі по раніше одержаних позичках

4

Платежі за товари, придбані в розстрочку

5

Комунальні платежі

6

Щомісячні платежі по страхуванню

7

Інші витрати

(плата за навчання, дит.садок та ін.)

8

Разом доходів

Разом

витрат

9*

Всього доходів (ряд.8 графа 3+4)

Всього витрат

(ряд.8 графа 6+7)

1.

Чи має позичальник стабільний прибуток? (Довідка про заробітну плату, інші документи, що підтверджують доходи)

2.

З якого часу працює на даному підприємстві?

3.

З якого часу є клієнтом

Ощадного банку?

4.

Коефіцієнт платоспроможності позичальника Кпп розраховується як відношення сукупного середньомісячного доходу (МД) до суми середньомісячних витрат (МВ) та місячних платежів по кредиту та відсотках (МПП):

МД

Кпп = ————————,

МПП + МВ

де МПП - місячні платежі по позичці , включаючи відсотки (в розрахунок береться позичка, яку передбачає одержати позичальник).

Теоретичне значення коефіцієнта платоспроможності Кпп - не менше 1.3

5.

Коефіцієнт платоспроможності сімї Кпс обчислюється з відношення сукупного місячного доходу сімї до всіх місячних витрат, включаючи витрати по позичці :

МДС

Кпс = -------------------,

МВС + МПП

де МДС - місячний дохід сімї;

МВС - місячні витрати сімї .

Теоретичне значення Кпс повинно бути не менше 1,5

7.

Наявність всіх необхідних документів для одержання кредиту.

8

Реальність розрахунку позичальника по обгрунтуванню фінансових можливостей погашення боргу і сплати процентів за кредитом:

-реальне;

-частково реальне;

-нереальне.

9.

Ліквідність заставленого майна позичальника або майнового поручителя:

-високоліквідне;

-ліквідне;

-неліквідне.

10.

Кредитна історія позичальника, наявність(випадків)кредитної заборгованості по раніше отриманих кредитах та взаємопоручительств.

ВИСНОВОК

Дата

Підпис

РОЗДІЛ 2

ОБГРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

1.

Правова оцінка кредитної

угоди, на підставі якої

надається кредит

2.

Правова оцінка забезпечення:

-договір застави з позичальником

-договір застави з майновим поручителем

3.

Наявність застрахованого майна , яке є заставою, його правовий статус

ВИСНОВОК:

Дата

Підпис

РОЗДІЛ 3

ОБГРУНТУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

1.

Чи відповідають дійсності дані, що наведені в анкеті позичальника

2.

Надійність забезпечення

кредиту

3.

Чи є реальним цільове призначення кредиту ?

ВИСНОВОК

Дата

Підпис

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ КРЕДИТУ:

_______________________________________________________________________________________________

Дата________________________

Підпис начальника

кредитної служби_________________________

Додаток 7

А К Т

передачі майна у заклад

"_____"____________ 199_р. м. ________________

Громадянин (громадянка )_______________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

(* (для майнового поручителя-юридичної особи) Ми, що нижче підписалися, представник (в подальшому – Заставодавець), __________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи і т.п.)

в особі ______________________________________________________ )

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, і представник (в подальшому – Заставодержатель),__________________________________________________

(найменування установи банку)

в особі ______________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з другої сторони, склали цей акт про те, що згідно з укладеним договором про заставу від "__"______199_р. N ________ та оціночним описом заставодавець передає, а заставодержатель приймає у заклад наступне майно:

п/п

Найменува-ння майна

Одиниця виміру

Кількість

Характерис-тика

(опис)

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

2

3

за оціночною вартістю ______________________________________ гривень.

( цифрами і літерами )

Майно передається Заставодавцем у володіння Заставодержателя

_____________________________________________________________

(вказати: для подальшої реалізації чи на відповідальне зберігання)

Заставодержатель Заставодавець

_______________ _________________

(підпис) (підпис)

Додаток 8

ЖУРНАЛ

реєстрації кредитних договорів

№ п/п

Дата

та № Договору

П.І.Б пози

чаль-ника

Пред-мет дого- вору (на

які цілі)

Су-

ма дого вору

Про- цент-на став-ка

Форма надан-

ня креди-

ту (готів-кою, р/че-ком, перера-хуван-ням) , дата

Дата та і строк про-лон-гації

Да-та погашен-ня кре-ди-

ту

Фор-

ма забезпечення креди-тного зобов`-язання

При-мітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 
 

Цікаве

Загрузка...