WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

" Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

Таким чином, організація банківської роботи з визначенням оптимальних умов і методів кредитування має бути спрямована на забезпечення надійного зацікавленого партнерства у взаємовідносинах банку з клієнтами, результатом яких має стати найбільш ефективне використання наданих у позику коштів, що позитивно впливають на загальний стан економічного розвитку країни, яка прагне знайти шлях справжніх відносин.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121 III.

 2. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р. № 697-12-ХІІ

 3. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 №679-ХІУ зі змінами і доповненнями станом на 07.12.2000 р.

 4. Інструкція "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків"

 5. від 01.02.1998 р. зі змінами і доповненнями за станом на 17.12.2001 р.

 6. Положення НБУ "Про кредитування" від 28.09.1995 р. №246 зі змінами і доповненнями станом на 12.12.1999 р.

 7. Положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями від 06.07.2000 р. // Нормативні акти НБУ —2000- №9-с.50.

 8. Адибеков М.Г. Кредитние операции: классификация, порядок привлечения й учет /Под ред. А_И. Ичкасова.-М.:Консалтбанкир, 1995. -88с.

 9. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит, й банки.-М.: Финсгатинформ, 1995.-272с.

 10. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова й Л.П. Кроменецкой. М. ФинансьІ й статистика. 1996. С.216.

 11. Банки й банковские операции: Учебник / Под ред. Жукова. - М.: Банки й биржи,

 12. 1997. -471с.

 13. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. Мороза А.М.—К.: Ельтон, 1993.— с. 147

 14. Банківські операції: Підручник / За ред. проф. Мороза А.М.—К.:КНЕУ, 2000.— 384с.

 15. Банковские операции. 4.2. - Учетно-ссудньїе операции й агентские услуги банков: Учебное пособие / Под ред.О.Й. Лаврушина. - М.: ИНФРА-М, 1996. -208с.

 16. Банковские операции: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина. - 4.1. М.:ИНФРА-М, 1995-96с.

 17. Банковские учреждения в развивающихся странах. - Т. 11. / Интерпретация финансовьіх отчетов. Крис Дж. Балтроп й Диана МакНотон. Всемирньїй банк. -Вашингтон, 1994.

 18. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина.- М.:Банковский й биржевой научно-конссультационньш центр. 1992. - с.169.

 19. Банковское дело: стратегическое руководство.—М.: "Консалтбанкир", 1998-432 с.

 20. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ИКЦ. "ДИС", 1997. -288с.

 21. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. — К.: Т-во "Знання",КОО,2000р.—243 с.

 22. Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на, пркриття кредитних ризиків: Банківська справа. // Фінанси України. - 2005, №12.

 23. Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його

 24. врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. - 2005, №5. Вітлінський В., Пернаковський О. Інтелектуалізована оцінка кредитоспроможності позичальника. // Фінанси України.- 1998, №6.

 25. Волохов В. "Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій в кредитному процесі" // "Вісник НБУ" - №1 2002 р. - с.30.

 26. Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік. №100/2000р.- с. 11.

 27. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. М.І.Савлука. —

 28. К.:"Лі6раМ998.—344с.

 29. Галасюк Б.Б., Галасюк Б.Б. Понятия денежньїх потоков й условньїх денежньїх

 30. потоков в контексте финансовой концепции капитала МСБУ // - 2000.— С. 17-Версаль І. Показники ефективності банківської діяльності. // Фінанси України.

 31. 1998. №7.

 32. Галасюк В. В., Галасюк В'. В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. - 2001. — №5. - С. 54—56.

 33. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2001,- №9 - с. 54-57

 34. Галасюк В.В. О необходимости использования понятия "условньш денежньїй поток 'У/ Финансовьіе риски. — 2000. — МУ. - С. 125-128.

 35. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ - 1999.- №2-с. 35.

 36. Гриджук Д. М. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. -К.: "Істина", 2001.-256с.

 37. Гроші та кредит / За ред. Б.С.Івасіва. Тернопіль: Карт-бланки, - 2000. - с.268;

 38. Гроші,та кредит: Підручник / За ред. Проф. В.С. Івасіва - К:. ККЕУ, 1999. -404 с.

 39. Гроші та редит / За ред. М.І.Савлука. -К.: Либідь, 1992. -с.189.

 40. Гроші, банки та кредит у схемах і коментаріях/ За ред. Б.А.Луціва. - Тернопіль.: Карт-бланки, 2000.-С. 141.

 41. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навч. посібник / За ред. Б.Л.Луціва.—Тернопіль: Карт-бланш,2000.—225 с.

 42. Заруба О. Вдосконалення кредитної політики в комерційних банках. //Банківська справа. - 1996.-№ 1

 43. Заруба О. Фінансовий менеджмент в банках. - К., 1997.

 44. Зимовець В. Сукупний банківський кредит та дисконтна ставка в перехідній економіці. // Економіка України. - 1998, №7.

 45. Иванов В.М. Деньги й кредит -К.: МЛУП, 1999.- с.12

 46. Иванов Д. Л. Международньїй банковский бизнес. - М, 1994. Коган М. Л. Предприятие - клиент банка. М.: Аркаюр, 1994.

 47. Карлин Т.Р., Макмин А.Р. Анализ фннансових отчетов (на основе СААР). Учебник - М.: ИНФРА-М. 1999. — 448с.

 48. Ковалев В.В.. Финансовий анализ: Управление капиталом. - м.: ФинансьІ й статистика, 1995-432 с.

 49. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / За ред. В.В.Вітлінського — К.: Т-во "Знання",КОО,2000.—251 с.

 50. Кредитування: теорія і практика: Навч. посів. — К.:.Т-во "Знання", КОО, 2000 —215с. (Вища освіта XXI століття).

 51. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник .—К.: Т-во "Знання",КОО,2000.—215 с.

 52. Лексис В. Кредит й банки. - М.: Перспектива, 1994. - 118с.

 53. Львов В.С., Иванов В.В. Анализ финансового состояния коммерческого банка. -М.: Издательство агенства "Яхтсмен", 1996. - 144с.

 54. Панова Г.С. Кредитная политика комерческого банка. - М., 1997. - 644с.

 55. Маркова О.М. й др. Комерческие банки й их операции: Учебн. Пос./ О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. - м.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1995 -288с.

 56. Матвієнко В. Держава і банки - К: Демократична Україна, 1996. - 159с.

 57. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий й населення. - К.: Національная академия управлення, 1996-278с.

 58. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ, за ред. С.Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. -736с.

 59. Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. М: Аудит, ЮНИТИ, 1999. -663с.

 60. Олексієнко М. Д. Банківські гарант та поручительства // Фінанси України, № 2000р.-с. 112.

 61. Ольшаньїй А.Й. Банковское кредитование: Российский й зарубежньїй опьіт: Предоставление кредита, обеспечение возврата, предупреждение поступлений.

 62. Операції комерційних банків: Курс лекцій. - Львів Центр Європи, 1997. - 280 с.

 63. Опорний конспект лекцій семінару №4 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності для співробітників служби банківського нагляду НБУ. - Одеса, 1997.

 64. Основи банківської справи / Під ред. Л.М. Мороза. К.: Лібрп. 1994. - с.62

 65. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М., 1997.-464с.

 66. Полфреман Д., Форд Ф. ОсновьІ банковского дела.-М.ИНФРА - М, 1996. - 622с.

 67. Поляков 'В.П., Московкина Л.А. ОсновьІ денежного обращения й кредита: Учебное пособие - 2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 1997 - 192 с.

 68. Потійко Ю. Ще раз про кредит/ Вісник НБУ - 2000.- №12 - с.4.

 69. Пуховкіна М.Ф., Клименко В.В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ, №5/1999 р.-с.37

 70. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовьіх услуг. Пер. сангл. - М. Дело, 1997.- 768с.

 71. Савченко Г. Кредитування у формі овердрафт // Банківська справа -2000.-№5-с.56.

 72. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. -М.1994-947с.

 73. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: "Ника-Центр", 1998. — 480 с. (Серия "Библиотека финансового менеджера"; Вьіп. 1).

 74. Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. / О.М.Дрозд, В.В.Дубічинський, А.С.Д'яков та ін.; За ред. Т.Р.Кияка. — К.:. Вид. Дім 1997. —264с. — Бібліогр.: С. 9—12.

 75. Соколов Я. В. Основи теории бухгалтерского учета — М.: ФинансьІ й статистика, 2000.— 496с.

 76. Стратегия й тактика антикризисного управлення фьіирмой/ Под общей редакцией проф., д.з.н. А.П.Градова й проф., д.з.н. Б.Я.Кузина. — Санкт-Петербург: Спеціальная литература, 1996. — 510с.

 77. Сугоняко О., Кампо В., Жуков А. Конституція і розвиток банківської діяльності: актуальні правові проблеми // Вісник НБУ, 2000. - №6. - С.26-28.

 78. Сусіденко В. "Принципи банківського кредитування : зміст і реалізація в умовах перехідної економіки" / "Банківська справа", № 3 /1999 р.—с.37.

 79. Техника финансового анализа / Пер. с англ. Под ред. Л. П. Бельїх. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663с.

 80. Тимоти У. Кох. Управление банком. 41. - Уфа: Спектр, 1993.- 132с.

 81. Тиркало Р.І.Андрушків Т.І. Кредитний ринок у системі фінансових ринків України // Банківська справа, -1998-№2-с. 26

 82. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело: Пер. с англ. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1996.-240с.


 
 

Цікаве

Загрузка...