WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ ""Ощадбанк""" - Курсова робота

" Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ ""Ощадбанк""" - Курсова робота

ДОДАТОК А

Баланс Ощадбанку за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

1 190 245

1 718 706

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

2

1 893 438

3 819 552

3

Кошти в інших банках

3

2 371 875

1 684 320

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

21 423

26 465

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

4 111 623

1 614 697

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

172 284

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

8

550

537

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

1 686 805

505 776

10

Нараховані доходи до отримання

10

40 801

51 959

11

Відстрочений податковий актив

0

0

12

Інші активи

11

93 642

85 751

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

7 730

7 552

14

Усього активів

11 590 416

9 515 315

ЗОБОВ"ЯЗАННЯ

15

Кошти банків:

913 811

338 728

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

12 864

16

Кошти клієнтів

13

8 440 596

8 283 402

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

492

372

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

0

0

19

Нараховані витрати до сплати

15

137 383

110 681

20

Відстрочені податкові зобов'язання

293 395

2 820

21

Інші зобов'язання

16

13 332

3 733

22

Усього зобов'язань

9 799 009

8 739 736

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

23

Статутний капітал

17

722 000

703 000

24

Капіталізовані дивіденди

1 000

1 000

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

26

Емісійні різниці

0

0

27

Резерви та інші фонди банку

12 508

11 349

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

899 570

29 867

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

899 570

29 867

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

0

0

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

11 033

10 204

30

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження

145 296

20 159

31

Усього власного капіталу

1 791 407

775 579

32

Усього пасивів

11 590 416

9 515 315

В.о. голови правління Гулей А.І.

ВАТ "Ощадбанк"

Головний бухгалтер – Костенко Г.С.

директор департаменту

бухгалтерського обліку

ДОДАТОК Б

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід

592 275

324 683

1.1

Процентний дохід

19

836 174

530 206

1.2

Процентні витрати

20

(243 899)

(205 523)

2

Чистий комісійний дохід

322 140

268 338

2.1

Комісійний дохід

395 225

333 907

2.2

Комісійні витрати

(73 085)

(65 569)

3

Торговельний дохід

21

45 711

34 330

4

Дохід у вигляді дивідендів

22

0

0

5

Дохід від участі в капіталі

0

80

6

Інший дохід

72 888

86 235

7

Усього доходів

1 033 014

713 666

8

Загальні адміністративні витрати

23

(186 976)

(154 480)

9

Витрати на персонал

24

(552 226)

(395 793)

10

Втрати від участі в капіталі

(5)

(32)

11

Інші витрати

(60 246)

(51 332)

12

Прибуток від операцій

233 561

112 029

13

Чисті витрати на формування резервів

25

(25 621)

(70 476)

14

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

15

Прибуток до оподаткування

207 940

41 553

16

Витрати на податок на прибуток

26

(62 644)

(21 394)

17

Прибуток після оподаткування

145 296

20 159

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

27

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

145 296

20 159

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204 642,67

66 312,11

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204 642,67

66 312,11


 
 

Цікаве

Загрузка...