WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ ""Ощадбанк""" - Курсова робота

" Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ ""Ощадбанк""" - Курсова робота

 • обчислює суму комісійної винагороди за переказ:

 • якщо сума комісійної винагороди списується з рахунку, цю суму записує в ощадну книжку і в картку особового рахунку, оформлює меморіальний валютний ордер на цю суму;

 • якщо сума комісійної винагороди вноситься готівкою, складає на цю суму заяву на переказ готівки, підписує та надає її вкладнику (довіреній особі чи спадкоємцю) для підпису;

 • у разі перерахування всієї суми вкладу з процентами складає окремо меморіальний валютний ордер на списання процентів;

 • суму, що перераховується, записує в картку особового рахунку та ощадну книжку;

 • реєструє в операційному щоденнику (касовому журналі) операцію зі списання коштів, окремо записує перераховану суму вкладу та суму утриманої комісійної винагороди:

 • реєструє прийняте платіжне доручення в іноземній валюті в журналі реєстрації відісланих переказів;

 • повертає фізичній особі другий примірник платіжного доручення з відміткою про дату прийняття установою Банку та, якщо перераховується частина вкладу, - ощадну книжку, а в разі перерахування всієї суми вкладу рахунок закриває і погашає ощадну книжку у встановленому порядку;

 • в разі внесення суми комісійної винагороди готівкою передає примірники платіжного доручення в іноземній валюті та заяву на переказ готівки внутрішнім порядком касиру.

Касир:

 • приймає від фізичної особи суму комісійної винагороди за переказ;

• робить відмітку на двох примірниках платіжного доручення в іноземній валюті про прийняту суму комісійної винагороди та підписує заяву на переказ готівки;

 • повертає доручення і заяву на переказ готівки внутрішнім порядком контролеру.

Контролер:

 • ставить відбиток штампу у квитанції до заяви на переказ готівки і передає разом з одним примірником платіжного доручення в іноземній валюті фізичній особі;

 • записує на підставі заяви на переказ готівки суму прийнятої комісійної винагороди в операційний щоденник (касовий журнал) у графу "Прихід";

 • другий примірник доручення та заяву на переказ готівки, погашену ощадну книжку (якщо перераховується весь вклад), довіреність або документ про успадкування коштів, передає у складі щоденного звіту в бухгалтерію для формування розрахункового електронного документа.

Бухгалтер, який формує розрахунковий документ в електронному вигляді, несе відповідальність за повноту і достовірність його заповнення згідно з реквізитами, вказаними у платіжному дорученні в іноземній валюті. Якщо перераховується вся сума вкладу з нарахованими процентами, то бухгалтер складає один розрахунковий електронний документ на суму вкладу з процентами. Переказ вкладу, по якому втрачена ощадна книжка, здійснюється фізичною особою після складання заяви про втрату ощадної книжки та отримання дозволу керівника установи на перерахування вкладу.

Вкладник (довірена особа, спадкоємець) може здійснити переказ вкладу, звернувшись безпосередньо в установу Банку, в яку бажає перерахувати кошти, при наявності ощадної книжки, паспорта або документа, що його замінює (довіреність, документ на успадкування коштів). При здійсненні переказу всієї суми вкладу, фізична особа в графі "Сума переказу" вказує: "Прошу перерахувати всю суму вкладу з нарахованими процентами". При здійсненні переказу частини вкладу фізична особа вказує конкретну суму для перерахування.

Контролер установи Банку:

 • перевіряє платіжне доручення в іноземній валюті на відповідність заповнених реквізитів, пересвідчується в особі, яка здійснює переказ за пред'явленим паспортом або документом, що його замінює та перевіряв документи (довіреність, документ на успадкування коштів, тощо), що с підставою для здійснення переказу;

 • платіжне доручення в іноземній валюті засвідчує своїм підписом та ставить відбиток печатки установи Банку;

 • реєструє платіжне доручення в іноземній валюті у Реєстрі прийнятих заяв про переказ вкладів з інших установ банку ф.139;

 • другий примірник платіжного доручення в іноземній валюті з відміткою установи Банку про дату прийняття та своїм підписом передає особі, яке здійснює переказ.

ВИСНОВКИ

Таким чином, депозитна операція — операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами. Депозитні операції забезпечують тимчасову передачу вільних фінансових ресурсів від їх власників до фінансово-кредитних посередників на договірних умовах.

Депозитні операції з фізичними особами є джерелом поповнення фінансових ресурсів банківської установи. В структурі депозитних вкладів Ощадбанку в 2005-2006 роках даний вид депозитних вкладів займав найбільшу питому вагу, що свідчить про зростання довіри населення до банку та банківської системи загалом.

ВАТ "Ощадбанк" активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро та рублях РФ). Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, з виплатою відсотків авансом, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку і з можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту

В структурі депозитів фізичних осіб Ощадбанку в 2007 році найбільшу питому вагу займали кошти на вимогу та строкові кошти. Для забезпечення стійкості банку та вибору найбільш оптимальної стратегії розвитку Ощадбанк розробив депозитну політику, тобто комплекс заходів комерційного банку із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій по даному сегменті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Господарського кодексу України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. - № 18. – С. 144.

 2. ЗаконуУкраїни "Про банки и банківську діяльність" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001. - № 5-6. - С.30-38.

 3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006. - № 5-6. - С.50-53.

 4. Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002 - N 5. – С.30-35.

 5. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р., № 516.

 6. Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 р., № 91.

 7. Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами № 516 від 03.12.2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29.12.2003 р., за № 1256/8577.

 8. Абралова Н.А. Депозитный потенциал коммерческого банка // Вісник Української академії банківської справи.- 2004.- № 2.- C.62-66.

 9. Алексеєнко М.Д. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення // Економіка України (укр.).- 2002.- № 3.- C.17-24.

 10. Андреева А. Особенности национальных депозитов // Финансовая консультация (рус.).- 2006.- № 11.- C.11-15.

 11. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

 12. Банківські операції: Ч.1. Економічні основи банківської справи: Курс лекцій. Для студентів 4 курсу економ. ф-ту спец. "Банківська справа", "Фінанси"та "Облик аудит"денної та заочної форм навчання: Навчальне видання, 1999.- 60 c.

 13. Банківські операції: Підручник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 2000.- 384 c.

 14. Банківські операції: Підручник: Навчальне видання.- К.: Знання, 2006.- 727 c.

 15. Власенко О.О. Розвиток українського ринку депозитів для фізичних осіб // Фінанси України (укр.).- 2006.- № 3.- C.74-80.

 16. Вожжов А.П. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків // Вісник Національного банку України (укр.).- 2002.- № 11.- C.5-8.

 17. Волосович С., Тринчук В. Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євроінтеграції // Вісник Національного банку України (укр.).- 2007.- № 8.- C.28-34.

 18. Гузов К.О. Актуальные вопросы формирования депозитной базы коммерческого банка // Банковские технологии (рус.).- 2006.- № 7.- C.16-28.

 19. Данилюк М.О., Бережницька У.Б., Микитюк Є.М. Передумови створення фондів гарантування позик в Україні // Регіональна економіка (укр.).- 2006.- № 1.- C.52-58.

 20. Доценко Н. Гарантування вкладів: українська модель // Цінні папери України (укр.).- 2002.- № 21.- C.10-12.

 21. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник для студентів вищих навч.закладів. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 527с.

 22. Іщенко О.В. Фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адаптація зарубіжного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2007.- № 7.- C.47-52.

 23. Карнаух Т. Банківські депозити // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультація.- 2005.- № 19.- C.67-71.

 24. Кичко І.І., Шаркаді Н.В. Захист депозитів населення // Фінанси України (укр.).- 2006.- № 2.- C.122-129.

 25. Конопатська Л., Бондар Н. Актуальні проблеми страхування депозитів комерційних банків // Вісник Національного банку України (укр.).- 2001.- № 11.- C.37-40.

 26. Мазур Т. Діяльність фонду гарантування банківських вкладів: зарубіжний досвід і пропозиції для України // Підприємництво, господарство і право (укр.).- 2007.- № 2.- C.95-98.

 27. Нєізвєстна О.В. Операції комерційних банків по залученню коштів: сучасні технології та світові тенденції розвитку // Фондовий ринок (укр.).- 2001.- № 32.- C.18-22.

 28. Огієнко В.І., Раєвська Т. Досвід захисту вкладів у Болгарії // Вісник Національного банку України (укр.).- 2006.- № 4.- C.17-21.

 29. Операції комерційних банків: Навчальний посібник: Навчальне видання.- 4-е вид., випр.- К.: Алерта, 2004.- 500 c.

 30. Прозоров Ю.В. Концентрация депозитов физических лиц как фактор снижения процентних ставок // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей: Наукове видання.- Х.: Фінарт, 2002.- 466 c.

 31. Торяник Ж.І. Забезпечення стабільності функціонування комерційних банків на основі запровадження системи страхування депозитів // Вісник Української академії банківської справи (укр.).- 2006.- № 2.- C.78-84.

 32. Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України (укр.).- 2002.- № 10.- C.139-144.

 33. Ходачук О.Н. Фонд гарантирования вкладов физических лиц // Фондовий ринок (укр.).- 2001.- № 12.- C.4-6.

 34. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 180 с.

 35. Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України (укр.).- 2002.- № 8.- C.20-26.

 36. Шпрингель В., Павлушина М. Рынок банковских депозитов: тенденции и перспективы // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке (рус.).- 2004.- № 7.- C.75-81.

 37. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Знання, 2006.- 311 c.

 38. Юргелевич С.В. Проблема гарантування вкладів // Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2000.- № 11.- C.26-29.


 
 

Цікаве

Загрузка...