WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Оптимізація балансу АКБ ""Правекс-Банк"" з метою покрашення його фінансових показників " - Курсова робота

" Оптимізація балансу АКБ ""Правекс-Банк"" з метою покрашення його фінансових показників " - Курсова робота

 1. Емісія власних цінних паперів.

 2. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

 3. Операції на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

 4. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

 5. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

 6. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

 1. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

 2. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

 3. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Крім того, АКБ „ПРАВЕКС-БАНК" здійснює усі види операцій на фондовому ринку згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АБ № 11311 від 15 жовтня 2004 року, а саме: діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Починаючи з 6 жовтня 2006 року, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189651 від 06.10.2006, здійснює депозитарну діяльність: діяльність з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189670 від 06.10.2006 року – брокерську діяльність, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189671 від 06.10.2006 року – дилерську діяльність, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189672 від 06.10.2006 року – андеррайтинг, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189673 від 06.10.2006 року – депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

АКБ „ПРАВЕКС-БАНК" проводить операції з дорогоцінними металами на підставі ліцензії Міністерства фінансів України № 492 від 30 липня 2004 року.

Статутний капітал АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" відповідно до установчих документів за станом на 31.12.2007 року становить171 499 139 грн. Він поділений на 169 999 139 штук простих іменних акцій і 1 500 000 штук привілейованих акцій документальної форми номінальною вартістю 1 (одна ) гривня кожна.

Всі філії АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" провадять свою діяльність згідно з дозволами на здійснення операцій, які погоджені відповідним чином з регіональними управліннями НБУ в областях, де розміщені філії, та відповідно до положень про порядок діяльності філій.

Філії складають самостійні баланси, які є складовими зведеного балансу по системі АКБ "ПРАВЕКС-БАНК".

Розрахунки в національній та іноземній валютах здійснюються через кореспондентський рахунок у Головному банку.

Керівники (директори) філій діють на підставі оформлених належним чином довіреностей. Роботу філій безпосередньо координує головний департамент філіальної мережі.

Контроль за даними балансу та іншої звітності, що складається філіями, здійснюється безпосередньо співробітниками Головного банку шляхом аналізу та перевірки достовірності даних.

За надані послуги клієнтами сплачується комісійна винагорода відповідно до договорів та тарифів, що затверджені відповідними наказами. Нарахування більшості видів комісій здійснюється за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення, що здійснює нарахування доходів за надані послуги та послідовне списання коштів з рахунків клієнтів відповідно до оформлених договорів та розпоряджень клієнтів.

1.2 Система управління АКБ „Правекс-Банку"

Відповідно до Статуту управління банком здійснюють:

 1. Загальні Збори акціонерів банку;

 2. Спостережна Рада банку;

 3. Правління банку, яке очолює Голова Правління.

 4. структурні підрозділи;

Загальні Збори акціонерів є вищим органом управління банку. Контроль над роботою Правління банку з керування його поточною діяльністю здійснюється Спостережною Радою банку. До компетенції Спостережної Ради банку належить:

 • призначення і звільнення Голови та членів Правління банку, директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, а також керівника служби внутрішнього аудиту банку;

 • здійснення контролю за діяльністю Правління банку;

 • визначення зовнішнього аудитора;

 • встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

 • затвердження положення про Правління банку, визначення організаційної структури банку;

 • прийняття рішень щодо покриття збитків;

 • прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв банку, затвердження їх статутів і положень, дозволів на здійснення операцій;

 • затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;

 • підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні Збори;

 • вирішення інших питань, переданих до компетенції Загальних Зборів;

 • винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління банку;

 • вирішення питання про придбання банком акцій, що ним були розміщені;

 • визначення повноважень Голови Правління банку шляхом підписання Головою Спостережної Ради банку відповідної довіреності на ім'я Голови Правління;

 • здійснення управління та контролю за діяльністю служби внутрішнього аудиту банку;

 • прийняття рішень про розміщення цінних паперів банку (крім акцій) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правління банку є виконавчим органом банку, який здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом банку, рішеннями Загальних Зборів і Спостережної Ради банку.

Правління банку має право:

 • розглядати і затверджувати звіти про роботу структурних підрозділів банку;

 • розглядати і вирішувати інші питання, винесені на розгляд Головою Правління банку, його заступниками, членами Правління, за винятком повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів та Спостережної Ради;

 • брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу через своїх представників – Голову Правління чи іншого члена Правління;

 • Приймати рішення про дострокове закінчення розміщення цінних паперів банку;

 • затверджувати результати розміщення цінних паперів банку.

Голова Правління банку керує всією діяльністю банку, несе персональну відповідальність за виконання покладених на банк завдань, розподіляє обов'язки між заступниками Голови, установлює ступінь їх відповідальності.

Структурні підрозділи АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" здійснюють свою діяльність відповідно до внутрішніх положень про департаменти, управління, відділи та на основі посадових інструкцій окремих працівників. Таким чином, банк виключає можливість зосередження в обмеженої групи працівників всіх необхідних повноважень для здійснення операцій у повному обсязі (прийом, оплата, зберігання).

Протягом 2007 року в АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" діяв департамент економічного аналізу та управління економічними нормативами, який постійно аналізував поточну діяльність банку, перевіряв відповідність нормативних показників та сформованих резервів діючим нормативним вимогам НБУ, здійснював моніторинг фінансових ризиків, що притаманні банківським операціям, та оцінку ефективності управління ресурсами.

Політика банку щодо запобігання ризикам та забезпечення ефективної банківської діяльності, формування стратегії ризик-менеджменту, прийняття рішень, пов'язаних з управлінням та процедурами спостереження за ризиками, відсотковою політикою банку, забезпечується за рахунок того, що в банку створені:

 • Кредитний комітет, який оцінює якість активів банку, приймає рішення про надання кредитів;

 • тарифний комітет, який аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів;

 • Комітет управління активами та пасивами, який здійснює моніторинг фінансових показників з метою оптимізації використання фінансових ресурсів;

 • лімітний комітет, який встановлює ліміти на активні операції банку.

Засновниками АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" є юридичні та фізичні особи.

Структура формування статутного капіталу і частка найбільшихакціонерів станом на 31.12.2007 року наведена в табл.1.1.

Таблиця 1.1

Кількість акцій, штук

Частка в статутному капіталі (пряма участь), %

Опосередкована участь, %

Фізичні особи, всього:

у тому числі:

80 007 819

46,6521

- керівництво банку

0

0

- Черновецький Л.М.

79 231 570

46,1994

36,7517

- інші фізичні особи

776 249

0,4527

0

Юридичні особи, всього:

у тому числі:

91 491 320

53,3479

- ТОВ "СП "Правекс-Брок"

39 638 969

23,1132

5,0655

- Serviden Enterprises Limited

28 462 522

16,5962

0

- ВАТ Страхова Компанія "Правекс-Страхування"

8 636 450

5,0359

23,1132

- Інші юридичні особи

14 753 379

8,6026

0

Всього випущено акцій:

171 499 139

100,00


 
 

Цікаве

Загрузка...