WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

1. посилення ролі довгострокового та середньострокового кредитування;

2. розширення посередницької діяльності в управлінні інвестиційним портфелями компаній;

3. розвиток різного роду довірчої діяльності, а також операцій, пов'язаних з страхуванням перестрахуванням інвестицій.

До принципових питань, які необхідно вирішувати Україні при створенні власного фондового ринку, при активній участі в цьому процесі комерційних банків, належать:

1. використання української фондової біржі банками для організації централізованої системи торгівлі інструментами грошового ринку;

2. налагодження банками роботи по інвестиційному консультуванню;

3. аналітична робота по систематизації ринкової інформації з метою комерційного використання накопичених даних;

4. комерційним банкам активніше приймати учать в удосконаленні електронної системи обігу цінних паперів;

5. змінити законодавство в банківській сфері і бік його лібералізації;

6. створити систему незалежних реєстраторів цінних паперів.

Національний ринок цінних паперів перебуває в процесі становлення та розвитку, тому існує багато недоопрацювань на помилок. Вже намітились аспекти розвитку українського ринку цінних паперів, які притаманні лише національному ринку. Комерційна банки на цьому ринку займаються всіма видами діяльності і є найактивнішими і найуніверсальнішими його учасниками.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Баланс за станом на 31 грудня 2008 р. (на кінець дня)АК АПБ "Україна" (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2008 рік

2007 рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

103804

82094

2

Торгові цінні папери

5

53147

0

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

102026

218111

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

1591277

898471

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

53934

27312

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

0

0

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

0

0

9

Інвестиційна нерухомість

12

50673

0

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

1466

0

11

Відстрочений податковий актив

3704

773

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

89857

140092

14

Інші фінансові активи

15

1915

1213

15

Інші активи

16

3994

3048

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

17

0

0

17

Усього активів

2055797

1371114

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

18

Кошти банків

18

272212

342653

19

Кошти клієнтів

19

1212186

678201

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

237702

124951

21

Інші залучені кошти

21

7766

5093

22

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

1899

23

Відстрочені податкові зобов'язання

26777

25198

24

Резерви за зобов'язаннями

22

1212

2273

25

Інші фінансові зобов'язання

23

772

1676

26

Інші зобов'язання

24

931

616

27

Субординований борг

25

11550

7575

28

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

17

0

0

29

Усього зобов'язань

1771108

1190135

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30

Статутний капітал

26

188895

88895

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

13270

13654

32

Резервні та інші фонди банку

27

82524

78430

33

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

0

0

34

Частка меншості

0

0

35

Усього власного капіталу та частка меншості

284689

180979

36

Усього пасивів

2055797

1371114

31 грудня 2008 року

Голова Правління __________________Ю.І. Гетьманенко

Головний бухгалтер________________Т.В. Скляренко

Додаток 2

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2008 р. (на кінець дня) АК АПБ "Україна" (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2008 рік

2007 рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

67816

49880

1.1

Процентні доходи

28

216157

114587

1.2

Процентні витрати

28

(148341)

(64707)

2

Комісійні доходи

29

39111

25105

3

Комісійні витрати

29

(2005)

(1220)

4

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

20

0

5

Результат від операцій з хеджування

40

0

0

6

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

16363

7164

8

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

7, 8

0

0

9

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

18, 19

0

0

10

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

(140)

131

12

Резерв під заборгованість за кредитами

7, 8

(63591)

(23727)

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

(1431)

130

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

34

912

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

16

Резерви за зобов'язаннями

22, 38

1067

(769)

17

Інші операційні доходи

30

9738

6349

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

18, 19

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

(58710)

(45963)

20

Дохід від участі в капіталі

11

0

0

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

8272

17992

22

Витрати на податок на прибуток

32

(4563)

(4347)

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування

3709

13645

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

33

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток)

3709

13645

26

Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

0

0

26.1

Материнського банку

0

0

26.2

Частки меншості

0

0

27

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34

0.026912323

0

28

Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію

34, 35

0.026912323

0


 
 

Цікаве

Загрузка...