WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів - Курсова робота

Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів - Курсова робота

Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, відображених в обліку за переоціненою вартістю, спрямовуються на зменшення іншого додаткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і нематеріальних активів і сумою перевищення до витрат звітного періоду. Зменшення корисності в обліку відображається таким проведенням:

Д-т рахунків 5100 "Результати переоцінки основних засобів", 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів", 7499 "Інші небанківські операційні витрати"

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби" та

Д-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", 4409 "Знос основних засобів"

К-т рахунків 5100 "Результати переоцінки основних засобів", 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів".

7. Облік вкладень банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів і нематеріальних активів

В актах на списання вказують основні дані, що характеризують об'єкт: рік виготовлення чи побудови, дата надходження в установу банку, період (час) уведення в експлуатацію, первісна вартість об'єкта (для переоцінених - відновна), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених ремонтів 1 т - ін. Докладно висвітлюють також причини списання об'єкта основних засобів, стан його основних частин, деталей, вузлів.

Складені постійно діючою комісією акти на списання основних засобів затверджує керівник установи чи його заступник.

8. Облік гудвілу

Гудвіл - це перевага, яку отримує банк-покупець унаслідок купівлі вже діючого банку (підприємства) порівняно зі створенням нового. Ця перевага може бути пов'язана з наявністю постійних клієнтів, вигідним географічним розміщенням, наявністю висококваліфікованого персоналу тощо. Гудвіл відображається в обліку покупця, але не може бути переданий, проданий тощо.

Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.

Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та зобов'язання, що на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу.

Придбані покупцем ідентифіковані активи та зобов'язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їхньою справедливою вартістю. Одночасно покупець у бухгалтерському обліку відображає позитивні чи негативні значення гудвілу за результатами купівлі.

Якщо придбання здійснюється через передавання інших активів або прийняття на себе зобов'язань, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату придбання) активів або зобов'язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого банку, збільшеній на суму витрат, які безпосередньо пов'язані з їх придбанням.

Чисті активи - активи банку за відрахування його зобов'язань.

Якщо придбання здійснюється поетапно, то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, з одночасним визнанням частки покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів 1 зобов'язань, що придбані на кожному етапі.

Після визнання ідентифікованих активів і зобов'язань у балансі покупця всі дальші зміни, що пов'язані з їх оцінкою, не приводять до додаткового визнання нового позитивного чи негативного гудвілу.

Позитивний гудвіл обліковується як актив на рахунку обліку нематеріальних активів 4300 "Нематеріальні активи" аналітичний рахунок "Гудвіл", тобто вартість придбання вища, ніж частка покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань. При цьому здійснюються такі записи:

на суму платежу з придбання активів:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів"

К-т рахунка 1200 "Кореспондентський рахунок";

на суму придбаних активів: Д-т рахунків активів

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів";

на суму різниці за результатами розрахунку:

Д-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи" аналітичний рахунок "Гудвіл"

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів".

Первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується відповідно до щомісячного рівномірного нарахування амортизації протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.

Строк корисного використання гудвілу визначається з урахуванням:

прогнозованого строку діяльності банку;

нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на строк корисного використання;

зміни попиту на роботи, послуги банку тощо.

Амортизація гудвілу відображається таким проведенням:

Д-т рахунка 7423 "Амортизація"

К-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи" аналітичний рахунок "Гудвіл".

Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то його списують з включенням залишкової вартості до витрат. При цьому здійснюється таке проведення:.

Д-т рахунка 7499 "Інші небанківські операційні витрати"

К-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи" аналітичний рахунок "Гудвіл".

Негативний гудвіл обліковується на рахунку 4320 "Негативний гудвіл" як сума вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, що перевищує вартість придбання. Здійснюється таке проведення:

на суму платежу з придбання активів:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів"

К-т рахунка 1200 "Кореспондентський рахунок";

на суму придбаних активів:

Д-т рахунків активів

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів";

на суму різниці за результатами розрахунку:

Д-т рахунків активів

К-т рахунка 4320 "Негативний гудвіл".

9. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку

Інвентаризація проводиться також у разі:

зміни матеріально відповідальних осіб;

установлення фактів крадіжок або зловживань, пошкодження цінностей;

пожежі або стихійного лиха;

реорганізації чи ліквідації установи банку.

Для проведення інвентаризації основних засобів створюється інвентаризаційна комісія, персональний склад якої затверджується наказом керівника.

Під час інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів визначається не лише їхня наявність, а й фактичний стан (міра спрацювання), правильність зарахування до відповідної групи активів установи (основних засобів чи малоцінних і швидкозношуваних предметів).

Результати інвентаризації відображаються у протоколі засідання інвентаризаційної комісії. Протокол інвентаризаційної комісії керівник установи банку розглядає і затверджує в 5-денний строк.

При цьому виконуються проведення:

Д-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи"

К-т рахунка 6499 "Інші небанківські операційні доходи".

Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, належна до відшкодування сума зараховується до дебіторської заборгованості та доходу звітного періоду. При цьому здійснюється таке проведення:

Д-т рахунка 3552 "Нестачі та інші нарахування на працівників банку"

К-т рахунка 6499 "Інші небанківські операційні доходи"

одночасно:

Д-т рахунка 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98"

К-т рахунка 9610 "Борги банків, які списані у збиток".

У разі відшкодування вартості основних засобів і нематеріальних активів здійснюється таке проведення:

Д-т рахунків 1200 "Кореспондентський рахунок", 1001 "Рахунок готівкових коштів"

К-т рахунка 3552 "Нестачі та інші нарахування на працівників банку".

10. Порядок обліку операції застави

Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань. Предметом застави можуть бути власні основні засоби та нематеріальні активи, які здатні забезпечити виконання зобов'язань відповідно до законодавчих актів України.

Відповідно до умов, зазначених в угоді про заставу, заставлене майно може перебувати в заставодавця, у заставодержателя або в третьої особи, бути в експлуатації чи на зберіганні.

Реалізація заставленого майна провадиться з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передбачено угодою.

Після реалізації заставленого майна через аукціон банк-заставодержатель здійснює таке проведення:

Д-т рахунків 1200 "Кореспондентський рахунок", 1001 "Рахунок готівкових коштів"

К-т рахунків "Позичковий рахунок" (інші рахунки з обліку заборгованості), "Процентні доходи" (інші доходи).

Одночасно списується вартість заставленого майна, яке обліковувалося на позабалансових рахунках 9500 "Застава, за якої предмет застави залишається у заставодавця", 9501 "Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю", 9502 "Застава, за якої предмет застави передається третім особам".

Нарахування амортизації на це майно не здійснюється.

Незалежно від того, перебуває заставлене майно в заставодавця чи заставодержателя, експлуатується чи зберігається до часу реалізації застави, його облік та нарахування амортизації (зносу) здійснює заставодавець.

Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих у заставу, заставодавець веде на окремих аналітичних рахунках балансових рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи".

Банк-заставодержатель згідно з оціночним описом та актом приймання-передавання обліковує прийняте від заставодавця на зберігання майно на позабалансовому рахунку 9501 "Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю". Виконується проведення:

Д-т рахунка 990 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95"

К-т рахунка 9501 "Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю".

Порядок реалізації заставленого майна регламентується чинним законодавством України.


 
 

Цікаве

Загрузка...