WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку - Курсова робота

Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку - Курсова робота

Докладний розгляд питання щодо визначення типу та ефективності стратегії АКБ "Укрсоцбанк" на фондовому ринку як частини такої функції менеджменту діяльності банку на ринку цінних паперів, як планування, підсумовується у наступному висновку. На думку автора, діяльність з цінними паперами загалом не є пріоритетною для банку, стратегія АКБ "Укрсоцбанк" на ринку цінних паперів передбачає формування пасивного портфелю доходу у поєднанні із стратегією короткострокового акценту в управлінні інвестиційним горизонтом, а ефективність здійснення цієї стратегії можна оцінити як достатню для виконання інвестиційно-банківським підрозділом банку своєї мети: отримання переважно низько ризикових процентних і комісійних доходів з одночасною можливістю своєчасної підтримки ліквідності банку. Крім того, робиться висновок, що в сучасних умовах підвищення кредитних ризиків та дефіциту гривневої ліквідності АКБ "Укрсоцбанк" має на меті значне скорочення або елімінування портфелю власних цінних паперів протягом найближчого року.

На етапі здійснення структурування категорії менеджменту у цій роботі вказувалось на значну роль ризик-менедженту як спеціальної функції управління банківською діяльністю на ринку цінних паперів. Це зумовило необхідність аналізу організації ризик-менеджменту діяльності на ринку цінних паперів у АКБ "Укрсоцбанк". Зокрема, розглянуто організаційну структуру управління ризиками діяльності на фондовому ринку та виявлено провідну роль у цій структурі комітету з управління активами та пасивами АКБ "Укрсоцбанк". За результатами цього аналізу сформульовано наступний висновок: у АКБ "Укрсоцбанк" впроваджена ефективна система управління ризиками діяльності банку на фондовому ринку, у якій функції прийняття ризиків розмежовані від функцій управління ними, а виявлення, контроль та моніторинг ризиків знаходяться на належному рівні. У той же час банку слід удосконалити оцінку ризиків, зокрема ринкового, а також поряд із резервуванням та лімітуванням використовувати диверсифікацію як метод ризик-менеджменту діяльності на фондовому ринку.

Отже, після ґрунтовного аналізу теоретичних засад менеджменту діяльності банку на фондовому ринку та його практичного втілення у АКБ "Укрсоцбанк", на основі з'ясованих недоліків та протиріч постає необхідність у пошуку шляхів його вдосконалення та перспективних напрямків розвитку. Відповідно до цієї мети у цій роботі представлено наступний ряд пропозицій.

По-перше, обґрунтовується перспективність такого виду діяльності на фондовому ринку, як андеррайтинг. Доцільність входження на ринок андеррайтингу розглядається в контексті необхідності розміщення на біржі цінних паперів публічних акціонерних товариств після набуття чинності Закону України "Про акціонерні товариства", а також можливості захоплення частки цього ринку після тривалої (щонайменше до 2010 року) його стагнації, яка призведе до втрати ринкових позицій нинішніми лідерами. У процесі обґрунтування розглянуто коло майбутніх клієнтів банку, можливі процедури розміщення цінних паперів, визначено види послуг, що надаватимуться банком в процесі первинного розміщення та його підготовки та встановлено обґрунтовані тарифи на них, а також підрахований очікуваний дохід від здійснення цього виду діяльності на ринку цінних паперів.

По-друге, пропонується реорганізувати модель діяльності банку на фондовому ринку таким чином, щоб уникнути конфлікту інтересів та встановити оптимальну структуру та взаємодію підрозділів банку, зайнятих інвестиційно-банківською діяльністю. Пропонується територіально та інформаційно відокремити підрозділи фронт-офісу, що займаються брокерською діяльністю та діяльністю з довірчого управління від підрозділу, що відповідає за розміщення цінних паперів клієнтів. Також в роботі рекомендується організувати в рамках здійснення діяльності банку на ринку цінних паперів мідл-офіс на додаток до фронт-офісу та бек-офісу, у обов'язки якого буде входити зокрема супровід угод, контроль за дотриманням лімітів, а також виконання функції інформаційного посередника між фронт-офісом та бек-офісом та "китайської стіни" між потенційними суб'єктами конфлікту інтересів у складі фронт-офісу.

Таким чином, можна резюмувати, що діяльність банку на фондовому ринку є хоч і допоміжним, але не зайвим напрямком роботи банку, а передумови до ефективного її менеджменту потрібно створювати саме зараз, для якомога швидшого входження на ринок клієнтських операцій та більш прибуткової й менш ризикованої діяльності з власними цінними паперами із початком відновлення економічного зростання.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480 // www.rada.gov.ua

 2. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 №2664 // www.rada.gov.ua

 3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 №2121 // www.rada.gov.ua

 4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 №448 // www.rada.gov.ua

 5. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Типового договору про надання послуг андеррайтингу" №1449 від 12.12.2006 // www.rada.gov.ua

 6. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами" №31 від 02.02.2007 // www.rada.gov.ua

 7. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами"" №1449 від 12.12.2006 // www.rada.gov.ua

 8. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про реєстрацію Правил ДП "Фондова біржа ПФТС" №766 від 01.09.2006 // www.rada.gov.ua

 9. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами" №346 від 26.05.2006 // www.rada.gov.ua

 10. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії"" №345 від 26.05.2006 // www.rada.gov.ua

 11. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку" №160 від 16.03.2006 // www.rada.gov.ua

 12. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України" №358 від 03.10.2005 // www.rada.gov.ua

 13. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №279 від 08.06.2004 // www.rada.gov.ua

 14. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Методичних вказівок з інспектування банків "Система оцінки ризиків" №104 від 15.03.2004 // www.rada.gov.ua

 15. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України" №254 від 18.04.2003 // www.rada.gov.ua

 16. Постанова Правління Національного банку України "Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів" №36 від 29.01.2003 // www.rada.gov.ua

 17. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" №368 від 28.08.2001 // www.rada.gov.ua

 18. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про визначення переліку керівних осіб, які підлягають сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної діяльності на ринку цінних паперів" №1 від 05.01.1999 // www.rada.gov.ua

 19. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні" №93 від 29.07.1998 // www.rada.gov.ua

 20. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – М.: "Ника-центр", 2001. – 448 с.

 21. Бурков В.Н., Дорохин В.В., Балашов В.Г. Механизмы согласования корпоративных интересов. – М.: ИПУ РАН, 2002. – 73 с.

 22. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 320 с.

 23. Гершун А. Технологии сбалансированного управления. – М.: "Олимп-бизнес", 2005. – 409 с.

 24. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. – М.: "Альпина Бизнес Букс", 2004. – 1339 с.

 25. Дубовик О.В., Бойко С.М., Вознюк М.А., Гірченко Т.Д. Маркетинг у банку. – Львів: ЛБІНБУ, 2006. – 275 с.

 26. Иода Н.В., Унанян И.Р. Банковский менеджмент. – Тамбов: ТГТУ, 2001. – 192 с.

 27. Кириченко О.А., Міщенко В.І. Банківський менеджмент. – К.: Знання, 2005. – 831 с.

 28. Кочиева Т.Б., Новиков Д.А. Базовые системы стимулирования. – М.: ИПУ РАН, 2000. – 108 с.

 29. Маккормик Донна. Энциклопедия торговых стратегий. – М.: "Альпина Паблишер", 2002. – 386 с.

 30. Малошенко С., Игнатьева Т. Стратегический бизнес-риск: 10 основных рисков 2008 года. – М.: "Библиотека Ernst&Young", 2008. – 36 с.

 31. Малыхин В.И. Финансовая математика. – М.: Юнити-дан, 1999. – 179 с.

 32. Миркина Я.М. Ценные бумаги и биржевое дело. – М.: ФА ПРФ, 2001. – 287 с.

 33. Найман Э.Л. Трейдер-инвестор. – К.: ВИРА Р, 2000. – 640 с.

 34. Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. – СПб., 2003. – 201 с.

 35. Новиков Д.А. Институциональное управление организационными системами. – М.: ИПУ РАН, 2004. – 68 с.

 36. Новиков Д.А. Механизмы стимулирования в организационных системах. – М.: ИПУ РАН, 2004. – 147 с.

 37. Орлов А.И. Менеджмент. – М.: Издательство "Изумруд", 2003. – 298 с.

 38. Пересада А.А., Майорова Т.В. Управління банківськими інвестиціями. – К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.

 39. Прокофьева Ж.В. Менеджмент. – М.: Знание, 2000. – 288 с.

 40. Станьер П. Инвестиционные стратегии: руководство. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2009. – 348 с.

 41. Тарачев В.А., Азимова Л.В. Манипулирование и инсайдерская торговля на финансовых рынках. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 55 с.

 42. Трифонова А. Как успешно разместить ценные бумаги на бирже. – М.: РТС, 2004. – 36 c.

 43. Федоренко В.Г., Захожай В.Б. Страховий та інвестиційний менеджмент: Підручник. – К.: МАУП, 2003. – 344 c.

 44. Царихин К.С. Практикум по курсу "Рынок ценных бумаг". – М.: МГУ, 2005. – 568 с.

 45. Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. – М.: ГУВШЭ, 1999. – 141 с.

 46. Анненская Н. Проблемы структурирования бизнес-процессов в российских инвестиционных банках // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №2. – С. 55–65.

 47. Бабкин В. Корпоративный конфликт в банке как реальная угроза для его клиентов // Управление в кредитной организации. – 2006. – №1. – С. 74–87.

 48. Беликова А. Оценка эффективности вложений в ценные бумаги // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №5. – С. 37–51.

 49. Беликова А. Проблемы участия банков в инвестиционном процессе // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №3. – С. 46–59.

 50. Боженко В. Конъюнктура долговых рынков. Инвестиционные идеи на рынке облигаций и еврооблигаций // Инвестиционный банкинг. – 2009. – №1. – С. 41–52.

 51. Брюков В. Неэффективные менеджеры потеряли миллиарды // www.bankir.ru. – 2008.

 52. Букирь М. Финансирование путем выпуска корпоративных облигаций // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №4. – С. 74–89.

 53. Василенков О. Специфика эмиссионного консалтинга // Инвестиционный банкинг. – 2008. – №2. – С. 55–63.

 54. Долінський Л., Галкін А. Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігації // Вісник Національного банку України. – 2007. – №8. – С. 38–41.

 55. Долінський Л., Галкін А. Оцінка вартості облігацій з урахуванням ризику неплатежу // Вісник Національного банку України. – 2007. – №7. – С. 46–49.

 56. Евтюхина Е. Мидл-офис нужен не всем банкам // Банковское обозрение. – 2008. – №11. – С. 62–67.

 57. Зайцев О. Новые правила игры для мировых инвестбанков // Банковская практика за рубежом. – 2009. – №2. – С. 12–20.

 58. Игнатьева С., Порох А. Риски публичных компаний // www.ey.com – 2007.

 59. Кльоба Л. Принципи, функції та методи управління інвестиційною діяльністю банка // Вісник Національного банку України. – 2007. – №10. – С. 40–45.

 60. Ковалев П. Методы банковского риск-менеджмента на этапе индентификации и оценки последствий от наступления рисков // Управление в кредитной организации. – 2006. – №3. – С. 90–106.

 61. Ковалев П. Методы банковского риск-менеджмента на этапе индентификации и оценки последствий от наступления рисков // Управление в кредитной организации. – 2006. – №4. – С. 91–102.

 62. Ковалев П. Методы банковского риск-менеджмента на этапе реализации решений об управленческом воздействии и контроллинга // Управление в кредитной организации. – 2006. – №5. – С. 88–100.

 63. Корчагина Т. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг // Инвестиционный банкинг. – 2008. – №3. – С. 104–119.

 64. Красицкий В. Стратегия организации системы корпоративного финансирования // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №2. – С. 65–74.

 65. Кудрин В., Железняк Р. Укрощение рисков // www.ey.com. – 2008

 66. Курасов А. Услуги инвестиционного банка// Инвестиционный банкинг. – 2008. – №4. – С. 68–80.

 67. Лаухин И. Специфика размещения свободных активов на рынке долговых инструментов // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №4. – С. 108–114.

 68. Парфенов Д. Разработка и реализация инвестиционной стратегии, предполагающей проведение IPO // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №6. – С. 84–90.

 69. Резник Г. Французский банк получил пробоину // Банковская практика за рубежом. – 2008. – №2. – С. 6–11.

 70. Смахтіна Д. Інвестори і фондовий ринок України // Дзеркало тижня. – 2009. – №13.

 71. Терещенко Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации // Управление в кредитной организации. – 2006. – №3. – С. 106–112.

 72. Шапран В. Инвестиционный банковский бизнес в ЕС: тенденции и технологии // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №2. – С. 119–128.

 73. Шапран В. Украинский опыт развития инвестиционной инфраструктуры // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №4. – С. 114–124.

 74. Шапран В. Японский опыт: инвестиционные стратегии самураев // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №3. – С. 119–127.

 75. Шапран Н. Еврооблгации: технология выпуска и обращения // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №6. – С. 116–122.

 76. Шевченко Т. Выход компаний различных отраслей на рынок корпоративного долга // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №5. – С. 69–77.

 77. Davies P.J. Concerns as groups hoard cash // Financial Times. –2009.

 78. Drucker S., Puri M. Banks In Capital Markets: A Survey. – North-Holland, 2006. – 58 c.

 79. Jones S. Research renaissance // www.thebanker.com. – 2004.

 80. Lamb K. The Rise Of The Modern Investment Bank // www.investopedia.com

 81. Lambert V. Payroll: A Guide to Running an Efficient Department. – New Jersey: Wiley, 2005. – 305 с.

 82. Ljungqvist A., Marston F. Competing For Securities Underwriting Mandates. – New-York University, 2007. – 55 c.

 83. Macmillan H., Tampoe M. Strategic Management. – Oxford, 2000. – 349 c.

 84. Markowitz H.M. Foundations of Portfolio Theory. – JSTORE, 1991. – 466 c.

 85. Mckinney D. Richardson C. A More Holistic Model for Risk Management // The Financial Services Daily. – 2007.

 86. Puig-Junoy J. The Public Financing of Pharmaceuticals. – UK, 2005. – 272 c.

 87. Sherman A.J. Raising Capital. – USA: Amacom, 2005. – 466 c.

 88. Smith L. The Chinese Wall Protects Against Conflicts Of Interest // www.investopedia.com


 
 

Цікаве

Загрузка...