WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку - Курсова робота

Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку - Курсова робота

де ∆ВК – приріст власного капіталу банку,

Пппр – дооцінка цінних паперів у портфелі на продаж,

Рппр – резерв, сформований під цінні папери у портфелі на продаж,

Рпдп – резерв, сформований під цінні папери у портфелі до погашення.

Враховуючи, що чистий прибуток після оподаткування АКБ "Укрсоцбанк" склав за результатами 1-го кварталу 2009-го року лише близько 54 млн. грн., можливість збільшити його більш ніж на 50% за рахунок припинення непрофільної діяльності виглядає досить привабливо.

Доведемо тезу про непрофільність діяльності з цінними паперами для АКБ "Укрсоцбанк". Для цього проаналізуємо динаміку частки портфелю цінних паперів в активах банку за 2008–2009 рр. та дамо відповідні прогнози на майбутні періоди щодо її значення (рис. 2.4.)

Рис. 2.4. Частка цінних паперів в активах АКБ "Укрсоцбанк" за 2008–2009 рр. та її прогноз на майбутні періоди3

З цього графіку можна зробити щонайменше два висновки. По-перше, діяльність з власними цінними паперами не є для банку пріоритетом. Про це свідчить вкрай низьке абсолютне значення частки портфелю цінних паперів в активах банку, яке протягом 2008–2009 років коливалось від 1,4% до 3%. По-друге і найголовніше, АКБ "Укрсоцбанк", починаючи з третього кварталу 2008-го року, взяв курс на елімінування портфелю власних цінних паперів.

Це підтверджується такими фактами:

  1. постійним зменшенням частки загального портфелю цінних паперів в активах банку, яка зменшилась за 2008 й рік з 2,94% до 1,42%, тобто більш ніж вдвічі;

  2. лінійний прогноз зменшення частки цінних паперів в активах дає результат, за якого ця частка дорівнюватиме майже нулю вже за один рік, за підсумками першого кварталу 2010 року;

  3. опитування працівників відділу власних торгових операцій казначейства АКБ "Укрсоцбанк" підтверджує курс керівництва на позбавлення банку непрофільних активів, якими вважають цінні папери, з метою збільшення ліквідності банку та уникнення ризику дефолту за корпоративними цінними паперами, що знаходяться у власності банку.

Отже, для вирішення питання про тип та ефективність стратегії АКБ "Укрсоцбанк" на фондовому ринку залишилось визначити структуру портфелю цінних паперів банку за їх групами та видами, а також доходів від різних видів діяльності банку на ринку цінних паперів. Нажаль, таку інформацію можна з певними обмеженнями отримати лише з приміток до річної звітності, а на момент написання цієї роботи річної звітності за 2008 й рік на сайті банку оприлюднено не було. Тому ми вимушені будемо виходити з допущення про незмінність або несуттєвість змін структури портфелю цінних паперів АКБ "Укрсоцбанк" за видами та структури доходів у 2008 му році порівняно з 2007 м.

Розглянемо структуру портфелю цінних паперів АКБ "Укрсоцбанк" в розрізі їх груп за 2007 й рік (табл. 2.2.)

Бачимо, що банк надає явну перевагу більш стабільним, надійним та консервативним борговим цінним паперам. Опитування працівників відділу власних операцій казначейства підтвердило наявність у АКБ "Укрсоцбанк" політики щодо відмови від ризикованих операцій з акціями. За словами спеціаліста цього відділу, у 2008-му році банк остаточно відмовився від спекуляцій з цінними паперами з нефіксованим прибутком і розпродав свій портфель акцій.

Таблиця 2.2. Структура цінних паперів АКБ "Укрсоцбанк" в розрізі груп цінних паперів станом на 01.01.20084

№№

Група цінних паперів

Балансова вартість, тис. грн.

Питома вага у загальному портфелі, %:

1

Боргові цінні папери

712 866

73%

2

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

267 280

27%

3

Усього

980 146

25 919

З огляду на трикратне падіння індексу ПФТС протягом 2008-го року такий крок і така стратегія банку виглядає цілком виправданими.

Нажаль, повноцінно дослідити структуру доходів від діяльності банку на ринку цінних паперів не вдається можливим через відсутність у примітках до річної фінансової звітності інформації про доході інші, ніж торговельний дохід та процентний дохід (див. табл. 2.3.)

Таблиця 2.3. Структура доходів АКБ "Укрсоцбанк" від діяльності на фондовому ринку за 2007–2008 рр.5

№№

Стаття доходу

Сума доходу, тис. грн.

Питома вага в загальних доходах, %

1

Цінні папери в торговому портфелі банку

53 691

43,4%

2

Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку

60 129

48,6%

3

Процентні доходи за цінними паперами в портфелі банку на продаж

587

0,5%

4

Процентні доходи за цінними паперами в портфелі банку до погашення

1 434

1,2%

5

За послуги андеррайтинга (орієнтовно)

8 000

6,5%

6

Усього

123 841

100,0%

Отже, можемо бачити підтвердження висновку, який було зроблено на етапі аналізу структури портфелю власних цінних паперів банку за бухгалтерським розподілом цінних паперів за відповідними портфелями, – з переважання торгового портфелю випливає і переважання доходів від нього у вигляді переоцінки, з одного боку, і процентних доходів як наслідок переважання боргових цінних паперів. Враховуючи середньорічну балансову вартість загального портфелю цінних паперів АКБ "Укрсоцбанк" за 2007 рік у розмірі 634 474 тис. грн., отримуємо загальну бухгалтерську дохідність портфелю на рівні 18,2% річних (без урахування фактора нерівномірного розподілу доходів та збільшення портфелю у часі, а також доходів від клієнтських операцій). Оскільки номінальна дохідність більшості облігацій на українському ринку не перевищувала 16%, а ставки за кредитами позичальникам класу "А" у 2007-му році були затверджені на рівні 15%, можна вважати діяльність АКБ "Укрсоцбанк" на фондовому ринку відносно ефективною.

Наостанок з'ясуємо міру реакції банку на загальноринкові тенденції, тобто відповімо на питання, чи значною мірою банк коригує власний портфель цінних паперів відповідно до ситуації на ринку. З певною мірою точності дати відповідь допоможе рис. 2.5.

Рис. 2.5. Взаємозв'язок величини портфелю цінних паперів банку від поведінки ринку [94]

Бачимо, що величина портфелю цінних паперів АКБ "Укрсоцбанк", нормована відносно абсолютного значення станом на 01.01.2008, протягом 2008–2009 р.р. зменшувалась із позитивною кореляцією з індексом ПФТС-Cbonds, який слугує мірилом поведінки ринкових цін на облігації, які, як ми з'ясували, складають переважну частину портфелю банку. Отже, діагностуємо політику банку щодо діяльності на фондовому ринку, яку можна охарактеризувати виразом "плисти за ринковою течією".

Таким чином, з огляду на:

  1. переважну частку торгового портфелю у загальному портфелі цінних паперів АКБ "Укрсоцбанк";

  2. переважну частку облігацій та інших боргових цінних паперів у портфелі банку;

  3. короткостроковий (до одного року) характер вкладень;

  4. переважну частину процентного та торгового доходу у загальних доходах банку від діяльності на фондовому ринку;

  5. дохідність портфелю цінних паперів банку, що є вищою за дохідність корпоративного кредитування, але нижчою за темпи зростання ринку акцій у відповідному періоді;

  6. високу кореляцією між поведінкою ринку та активністю банку на ньому

  7. тенденцію до зменшення абсолютного розміру портфелю цінних паперів та його частки в активах банку, –


 
 

Цікаве

Загрузка...