WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації - Курсова робота

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації - Курсова робота

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-3 від 7.12.2000 р.

 2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 14.10.92р. №2680-ХІІ.

 3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" № 15-93 від 19.02.93 р.,

 4. Інструкція НБУ"Про порядок регулювання діяльності банків в Україні". від 28.08.2001 за № 368

 5. Інструкція НБУ "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 12.11.2003 за №492

 6. Про порядок формування обов'язкових резервів для банків України - Постанова Правлiння НБУ №244 вiд 27.08.01р.

 7. Александрова Н.Г., Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. Санкт-Петербург: Питер, 2002, 224 с.

 8. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики. Київ: КНЕУ, 2002, 276 с.

 9. Анализ деятельности коммерческого банка /АОЗТ "Вече". АО "Московское финансовое объединение", под. общ. ред. С.И. Кумок, 1994, - 400 с.

 10. Балабанов И.Т. Банковское дело. Санкт-Петербург: Питер, 2001, 304 с.

 11. Батракова Л. Г. Экономический анализ деяльности коммерческого банка: Учебник для вузув. - М.: Изд. Корпорация "Логос", 1998, - 344 с.

 12. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Київ: КНЕУ, 2002, 392 с.

 13. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське. Київ: Атіка, 1999, 400 с.

 14. Валютний портфель (Книга финансиста, книга коммерсанта, книга банкира. / отв.ред. Платонова Е.Д., Рубин Ю.Б.. - М.: "Соминтэк", 1995, - 681 с.

 15. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. Київ: Видавничий центр "Академія", 2001, 320 с.

 16. Васюренко О.В. Банківські операції. Київ: Знання, 2004, 324 с.

 17. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004, 216 с.

 18. Вступ до банківської справи. /Под ред. Савлука М. И., Київ, Лібра, 1998, - 344 с.

 19. Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д., Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності. Київ: КНЕУ, 2003, 599 с.

 20. Головач А.В., Захожай В.Б, Головач А.В. Банківська статистика. К,:Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998. – 192с.

 21. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегия хеджирования. Москва: ИНФРА-М, 1996, 208 с.

 22. ДЕНИСЕНКО М. Л. Грошово-кредитна діяльність банків. Київ: Видавництво Європейського університету, 2004, 336 с.

 23. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Київ: Алерта, 2004, 478 с.

 24. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності. Київ: Алерта, 2003, 338 с.

 25. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Печникова А.В. Деньги. Кредит. Банки. Москва: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1999, 622 с.

 26. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент в комерційному банку. Київ, Знання, 1997, - 340 с.

 27. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. Київ: Т-во "Знання", 1997, 172 с.

 28. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М. Рус. Деловая литература, 1996, - 320 с.

 29. Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень). Учебно-методическое пособие. - К.: МАУП, 1997,- 272с.

 30. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа, - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989, -255 с.

 31. Кириченко О.А.. Гіленко І.В., Роголь С.Л. та ін. Банківський менеджмент. Київ: Знання-Прес, 2002, 438 с.

 32. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. Київ: КНЕУ, 2001, 636 с.

 33. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд. перераб. И доп. -М.: "Финансы и статистика", 1997, -512 с.

 34. Ковальчук Г,Г., Коваль М.М, Ліквідність комерційних банків: Навчальний посібник. - К,: Знання , КОО, 1996. – 120с.

 35. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності коерційних банків і підприємств . Київ: Видавничий дім "Скарби", 2001, 336 с.

 36. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. Київ: НДФІ, 2003, 376 с.

 37. Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів. Київ: Четверта хвиля, 1998, 304 с.

 38. Костюченко О.А. Банківське право. Київ: КНЕУ, 1999, 168 с.

 39. Кочетков В.Н. Аналіз банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. – К.: МАУП, 1999. –192 с.

 40. Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах. Київ: Видавництво Європейського університету, 2003, 285 с.

 41. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. Киев: МАУП, 1999, 192 с.

 42. Лаврушин О.И. Банковское дело. Москва: Финансы и статистика, 2003, 672 с.

 43. Лаптєв С. М., Денисенко М. П., Кабанов В. Г., Любунь О. С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід). Київ: ВД "Професіонал", 2004, 320 с.

 44. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001, 320 с.

 45. ЛуцівБ.Л. . Гроші банки та кредит: у схемех та коментарях. Тернопіль: Карт-бланш, 2000, 225 с.

 46. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. М.: Приор, 1997, - 160 с.

 47. Масленченков Ю.С. "Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Кн.2 : Технологический уклад кредитованая. - М.: "Перспектива", 1996, - 191 с.

 48. Масленченков Ю.С. "Финансовый менеджмент в коммерческом банке: фундаментальный анализу. - М.: "Перспектива", 1996, - 160 с.

 49. Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Салтинський В.В., Вядрова І.М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. Київ: "Знання", КОО, 2002, 216 с.

 50. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд. Київ: Знання, 2004, 406 с.

 51. Нікітін А.В. Маркетинг у банку. Київ: КНЕУ, 2001, 170 с.

 52. Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності. Київ: КНЕУ, 2003, 153 с.

 53. Основы банковского дела под ред. Мороза А.Н. – К.: Либра, 1994, - 330с.

 54. Остапшин Т.П. Основи банківської справи. Київ: МАУП, 1999, 112 с.

 55. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Инфра-М. 1996, - 425 с.

 56. Парасій-Вергуненко І.М. "Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку." //Вісник НБУ, 1999 р., №11, с.49-51.

 57. Полфреман Д., Форд. Ф. "Основы банковского дела". - М.: Инфра-М, 1996, - 624 с.

 58. Примостка Л.А. „Аналіз банківської діяльності" /Монографія.

 59. Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход . Санкт-Петербург: Альфа, 1999, 592 с.

 60. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку.//Вісник НБУ, 1999 ,№№ 3,4 .

 61. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 223 с.

 62. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. Київ: Лібра, 1998, 344 с.

 63. Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. - М.: Издательство "Ось-89", 1998, - 160 с.

 64. Самойлов Г.О., Баталов А.Г. Банковская конкуренция . Москва: Экзамен, 2002, 256 с.

 65. Солюс Г.П. Международные банки и страховые компании в мире капитала. Москва: Мысль, 1988, 300 с.

 66. Тиркало Р.І., Шивоблок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навч.посібник, - К., "Слобожанщина",1999. – 236 с.

 67. Федулова Л.І, Волощук І.П. . Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки. Київ: Науковий світ, 2002, 301 с.

 68. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001, 501 с.

 69. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистка, 1995, - 196 с.

 70. Швайка М.А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефективності. Київ: Парламентське видавництво, 2000, 193 с.

 71. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке: Практическое пособие. - М.: ФБК-Пресс, 1998, - 144 с.

 72. Экономический анализ деятельности банка/ учебное пособие - М.: ИнфраМ, 1996, - 144 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Агрегований баланс КБ „Приватбанк"

тис. грн.

Активи

2003

2004

2005

Валюта, монети та банківські метали

359715,5

402094

425630

Кошти на коррахунках в НБУ

401203

334270

345621

Кошти на коррахунках в інших банках

754273

810271

805213

Депозити та кредити в інших банках

106710

132564

154632

Цінна папери у портфелі банку, всього

371536,3

638106,9

645657,1

Цінна папери у портфелі банку на продаж

165646

94630

115620

- цінні папери у портфелі банку на продаж

165646

94630

115620

- цінні папери на інвестиції

205890,3

543476,9

530037,1

Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам

1596692

2801152

3210236

Резерв на кредити та фінансовий лізинг

258570

449640

130280,402

Нетто: кредитів та фінансового лізингу

1338122

2351512

3079955,6

Інвестиції капіталу в асоційовані та дочірні компанії

4752

8331

9562

Нематеріальні активи

146848

182535

175452

Матеріальні активи

123944

213291

256894

Інші активи

283258

424135

458610

Сукупні активи

3885609,8

5488778,9

6347664,7


 
 

Цікаве

Загрузка...