WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Таблиця 3

Динаміка обсягу інвестиційного портфеля комерційних банків, млн. грн.

Назва банку

За станом на 01.01.2002

За станом на 01.01.2003

Відхилення

Темп росту, проценти

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Абсолютне

В питомій вазі

В сумі

В питомій вазі

АКБ "ТАС-Комерцбанк"

3

8

11

1

19

31

11

20

238

284

Альфа-Банк

1

36

49

3

14

23

-22

-26

39

47

КБ „Мрія"

2

21

29

2

15

25

-6

-4

71

85

КБ „аЖІО"

5

3

4

4

7

11

4

7

233

279

ЕНЕРГОБАНК

4

5

7

5

6

10

1

3

120

144

Всього

-

73

100

-

61

100

-12

0

84

100

Таблиця 4

Динаміка обсягу капіталу комерційних банків, млн. грн.

Назва банку

За станом на 01.01.2002

За станом на 01.01.2003

Відхилення

Темп росту, проценти

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Абсолютне

В питомій вазі

В сумі

В питомій вазі

АКБ "ТАС-Комерцбанк"

5

20

9

3

56

20

36

11

280

215

Альфа-Банк

1

73

34

1

74

27

1

-8

101

78

КБ „Мрія"

3

39

18

2

64

23

25

5

164

126

КБ „аЖІО"

2

51

24

4

55

20

4

-4

108

83

ЕНЕРГОБАНК

4

30

14

5

28

10

-2

-4

93

72

Всього

-

213

100

-

277

100

64

0

130

100

Таблиця 5

Динаміка обсягу заборгованості комерційних банків перед клієнтами, млн. грн.

Назва банку

За станом на 01.01.2002

За станом на 01.01.2003

Відхилення

Темп росту, проценти

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Абсолютне

В питомій вазі

В сумі

В питомій вазі

АКБ "ТАС-Комерцбанк"

3

144

16

3

244

18

100

2

169

110

Альфа-Банк

5

110

12

2

357

26

247

14

325

210

КБ „Мрія"

1

328

37

1

366

27

38

-10

112

72

КБ „аЖІО"

4

122

14

5

173

13

51

-1

142

92

ЕНЕРГОБАНК

2

181

20

4

225

16

44

-4

124

81

Всього

-

885

100

-

1365

100

480

0

154

100

Таблиця 6

Динаміка обсягу прибутку комерційних банків, млн. грн.

Назва банку

За станом на 01.01.2002

За станом на 01.01.2003

Відхилення

Темп росту, проценти

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Абсолютне

В питомій вазі

В сумі

В питомій вазі

АКБ "ТАС-Комерцбанк"

3

0,7

3,8

3

0,9

12,5

0

9

129

325

Альфа-Банк

4

0,1

0,5

4

0,3

4,2

0

4

300

758

КБ „Мрія"

1

12,4

68,1

1

15,7

218,1

3

150

127

320

КБ „аЖІО"

2

4,9

26,9

2

7,3

101,4

2

74

149

377

ЕНЕРГОБАНК

4

0,1

0,5

5

-17,0

-236,1

-17

-237

-17000

-42972

Всього

-

18,2

100,0

-

7,2

100,0

-11

0

40

100

Додаток К1

Баланс ПП "Талант-Торг" за 2 звітні періоди

Підприємство

ПП "Талант - Торг"

Дата реєстрації

27 лютого 1997 року

Галузь

торгівля

Одиниця виміру

тис. грн.

Актив

Код рядка

На 01.10.02

На 01.01.03

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

0,0

0,0

первісна вартість

011

Знос

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

205,7

192,7

первісна вартість

031

299,1

299,1

Знос

032

93,4

106,4

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

44,7

39,8

Інші необоротні активи

070

3,9

Усього за розділом І

080

254,3

232,5

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

233,5

245,2

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

Товари

140

2 810,6

2 809,1

Векселі одержані

150

63,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

10 909,3

10 487,7

первісна вартість

161

10 909,3

10 487,7

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1,8

1,8

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

2,3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0,4

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

50,1

в іноземній валюті

240

0,3

2,0

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

14 019,2

13 598,2

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

4,4

4,4

Баланс

280

14 277,9

13 835,1

Пасив

Код рядка

На 01.10.01

На 01.01.01

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

9,4

9,4

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

832,3

832,3

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)*

350

-287,2

1,6

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

554,5

843,3

ІІ. Забезпечення виплат персоналу

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

0,0

0,0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банку

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

0,0

0,0

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банку

500

655,9

634,4

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

63,3

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

12 962,9

12 310,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

2,9

з бюджетом

550

13,2

22,6

з позабюджетних платежів

560

5,9

5,9

зі страхування

570

5,0

5,3

з оплати праці

580

10,0

10,2

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

7,2

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом ІV

620

13 723,4

12 991,8

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

14 277,9

13 835,1


 
 

Цікаве

Загрузка...