WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності - Курсова робота

Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності - Курсова робота

Якщо ж банк виступає в ролі лізингодавця, то має місце така послуга, як банківський лізинг. Безпосередня роль банку в лізинговому бізнесі – це його участь у фінансово-промисловій групі, діяльність якої регламентується Законом України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21.11.95 № 437/95-ВР.

Учать комерційного банку в складі промислово-фінансової групи сприятиме, з одного боку, взаємопроникненню промислового та банківського капіталу, а з іншого – диверсифікації діяльності, отриманню стабільних джерел формування капіталу та процентів внаслідок вищої ефективності роботи учасників групи. Завдяки наявності надійної інформації про позичальників – учасників групи, створюються сприятливі умови для поширення лізингових відносин (послуг та консультацій) у межах групи.

Цим же інстинктом повинна керуватись і держава, яка повинна вирішити три принципових завдання:

 1. створити правовий простір, адекватний законам ринкової економіки;

 2. створити сприятливе економічне середовище для розвитку підприємницької сфери і стимулювання виробництва продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому і світовому ринку;

 3. відмовитися від фіскальної фінансової політики, що б активізувало інвестиційну діяльність. При цьому провідна роль в активізації інвестиційних процесів повинна належати банкам – найбільш розвинутому ринковому інститутові сучасної України.

Згідно з концепцією розвитку банківської системи комерційні банки покликані максимально сприяти вітчизняному товаровиробнику. Щоб упоратися із цим завданням, банкам слід активніше брати пряму участь у фінансуванні інвестицій в реальний сектор економіки України.

1.4. Техніко-економічна характеристика ВАТ КБ "Надра"

КБ "Надра" зареєстрований Національним банком України 26 жовтня 1993 року (реєстраційний номер №205). Починаючи з позицій галузевого банку вугільної промисловості, банк "Надра" став сучасною універсальною фінансовою установою. Протягом 10 років діяльності на фінансовому ринку України банк надає клієнтам понад 200 видів найсучасніших банківських продуктів і послуг європейського рівня. Відповідно до класифікації Національного банку України "Надра" за обсягом активів входить у десятку найбільших банків України.

Якісний банківський сервіс забезпечують всі підрозділи Банку в різних регіонах України. "Надра" має два представництва за кордоном. Банк "Надра" має велику кількість відкритих ліній від міжнародних фінансових інститутів. Переваги сучасного банківського сервісу оцінили більше 400 тисяч клієнтів.

Президент Банку Ігор Гіленко двічі - у 2000 та 2001 роках - ставав лауреатом загальнонаціональної програми "Людина року" у номінації "Фінансист року".

За даними останнього національного рейтингу банків (дані Асоціації Українських Банків) банк "Надра" займає по: чистих активах - 6 місце; розміру кредитно-інвестиційного портфеля - 7 місце; депозитах фізичних осіб - 5 місце; капіталу - 6 місце; фінансовому результату - 10 місце.

Лiцензiї i дозволи Банку:

 1. Банкiвська лiцензiя № 21 вiд 23.08.02 р.;

 2. Письмовий дозвiл № 21-1 вiд 23.08.02 р.;

 3. Лiцензiя ДКЦПФР № 241013 вiд 04.09.02 р. на здiйснення дiяльностi по випуску i обiгу цiнних паперiв;

 4. Лiцензiя ДКЦПФР № 241013 вiд 04.09.02 р. на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;

 5. Лiцензiя ДКЦПФР № 241013 вiд 04.09.02 р. на право виконання професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв;

 6. Дозвiл Мiнiстерства фiнансiв України № 413 вiд 23.09.1994 р. на здiйснення дiяльностi по випуску i обiгу цiнних паперiв.

Мiжнародне рейтингове агентство Moody`s присвоїло Банку у груднi 2002 року такi рейтинги: за оцiнками кредитоспроможностi - B3/NP; по фiнансовiй стiйкостi - Е+.

Таблиця 1.3

Історія Банку

1993

Банк "Надра" зареєстрований Нацiональним банком України (НБУ) (реєстрацiйний номер № 205).

1994

НБУ зареєстрував банк "Надра" як вiдкрите акцiонерне товариство зi статутним фондом у розмiрi 550 000 грн.

1995

Банк приєднав Луганський АБ "Вуглепрогресбанк" на правах Луганського регiонального управлiння

1996

Аудит банку "Надра" вперше здiйснила мiжнародна аудиторська компанiя KPMG.

1997

Прийнято рiшення про унiверсалiзацiю Банку. Втiлено нову структуру управлiння Банком, побудовану за "дивiзiональним" принципом: з чiтким розподiлом функцiй i вiдповiдальностi.

1998

Банк "Надра" почав обслуговування кредитної лiнiї Європейського банку реконструкцiї та розвитку (ЄБРР), спрямованої на пiдтримку малого i середнього бiзнесу та Мiжнародного банку реконструкцiї i розвитку, спрямовану на реструктуризацiю вугiльної промисловостi. Банк "Надра" почав реалiзацiю пластикових карток American Express.

1999

Банк розпочав роботу з облiгацiями зовнiшньої державної позики. Банк одержав максимальнi на той час оцiнки за системою CAMEL (за результатами спiльної перевiрки фахiвцями НБУ i Мiжнародного Валютного Фонду). Банк розпочав емiсiю пластикових карток VISA та Eurocard/MasterCard. Банк "Надра" прийнято до складу органiзацiй-партнерiв Мiжнародної системи Western Union.

2000

Банк отримав рейтинги мiжнародних рейтингових агентств Thomson Financial BankWatch i FITCH IBCA.Банк вiдкрив представництво в столицi Угорщини - мiстi Будапешт. Угорський Ексiмбанк установив на банк "Надра" лiмiт для кредитування i пiдтвердження документарних операцiй.

2002

Міжнародне рейтингове агентство Moody's встановило рейтинги банку "Надра". Банк "Надра" розпочав компенсаційні виплати остарбайтерам. Укладено угоду з компанією Ria Telecommunications Inc. по виплаті на Україні міжнародних переказів. Рішенням конкурсної комісії Пенсійного фонду України Банку надано право відкриття рахунків для виплати пенсій та грошової допомоги в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Луганській областях.

2004

Commerzbank AG i страхова компанiя "Hermes" почали спiвпрацю з банком "Надра" за програмою довгострокового фiнансування нiмецького експорту до України. Мiжнародне рейтингове агентство Moodу's пiдвищило рейтинг банку "Надра" з Саа1 до В3, зауваживши, що рейтинг банку "Надра" стримується верхнiм значенням рейтингу країни.

Членство в мiжбанкiвських об'єднаннях, бiржах, асоцiацiях i мiжнародних організаціях:

 1. VISA International;

 2. Europay International;

 3. Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв Europay International;

 4. Асоцiацiя українських банкiв (АУБ);

 5. Асоцiацiя "Київський банкiвський союз";

 6. Асоцiацiя банкiв Львiвщини;

 7. Днiпропетровський банкiвський союз;

 8. Перша фондова торгова система (ПФТС);

 9. Українська мiжбанкiвська валютна бiржа (УМВБ);

 10. Українська фондова бiржа;

 11. Агент компанiї Union Card з видачi готiвкових коштiв;

 12. Агент мiжнародної компанiї Diners Club з видачi готівковки

 13. Офiцiйний дилер American Express;

 14. Офiцiйний дилер Thomas Cook;

 15. Партнер компанiї Western Union;

 16. Партнер компанiї Ria Envia.

Минулий рiк став для банку "Надра" досить успiшним, досягнутi нами результати перевищили усi сподiвання. Для банку цей рiк вiдзначений певним кiлькiсним i якiсним проривом на всiх прiоритетних напрямках.

Потужна структура акцiонерiв Банку, продумана стратегiя поведiнки на ринку банкiвських та iнших фiнансових послуг зробили банк "Надра" одним iз найбiльш успiшних, надiйних i прозорих банкiв України. А динамiка росту кiлькостi нових продуктiв та їх продаж вiдкриває банковi широкi перспективи й дозволяє упевнено дивитися у майбутнє.

Минулого року банк "Надра" увiйшов i впевнено закрiпився у першiй десятцi найбiльших українських банкiв. Він змiцнив позицiю на ключових ринках i охопив новi сегменти. Зрештою, про його успiшнiсть промовисто говорять фiнансовi показники.

ВАТ КБ "Надра" суттєво збiльшив питому вагу в сукупностi активiв банкiвської системи України - з 2,21% до 2,42%, зберiгши iмiдж одного з найуспiшнiших брендiв на фiнансовому ринку України. Чистi активи Банку зросли майже у 1,5 рази, обсяги клiєнтських депозитiв - в 1,4 рази. Банк суттєво розширив обсяги надання й асортимент банкiвських послуг, диверсифiкувавши джерела доходiв i збiльшивши їх у 1,61 рази.

Одним iз прiоритетних напрямкiв дiяльностi Банку є кредитування - як великих промислових проектiв, так i малого та середнього бiзнесу, - збiльшено кiлькiсть вiдкритих кредитних лiнiй вiд мiжнародних фiнансових установ. Тепер, спiвпрацюючи у цьому напрямку з ЄБРР, МБРР та iншими зарубiжними банками, "Надра" є лiдером по кiлькостi вiдкритих кредитних лiнiй.


 
 

Цікаве

Загрузка...