WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності - Курсова робота

Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності - Курсова робота

І = (А * В) / ((hn * (A + B)),

Де А і В – відповідно довжина і ширина приміщення в метрах,

hn – висота підвісу, що визначається висотою приміщення (Н, м), відстанню від світильника до стелі (hc, м) і висотою умовної робочої поверхні (hр = 0,8 м) за формулою:

hn = Н - hc - hр = 2,7 – 0,3 – 0,8 = 1,6 м.

Підставляємо отримані значення hn у формулу для визначення індексу приміщення і знаходимо:

І = (5*5) / (1,6 * (5+5)) = 1,56.

Визначаємо коефіцієнт використання освітлювальної установки, що дорівнює h = 0,55. Підставляємо всі знайдені величини у формулу для Еф:

Еф = (875 * 3 * 4 * 0,55) / (28 * 1,15 * 1,3) = 137,96

Оскільки отримана величина Еф < Ен, для досягнення нормативної освітленості в кредитному відділі необхідно або збільшити кількість світильників, або збільшити потужність ламп.

Збільшимо потужність ламп до - 100 вт, та кількість світильників до 4 штук. Тоді:

Еф = (1630 * 4 * 4 *0,55) / (28 * 1,15 * 1,3) = 342,66 лк.

Це теж є меньшим ніж нормативна освітленість, тоді збільшимо кількість світильників до 5 штук. Тоді:

Еф = (1630 * 5 * 4 *0,55) / (25 * 1,15 * 1,3) = 428,33 лк.

Таким чином, при збільшенні потужності ламп до –100 вт, та кількості світильників до 5 штук, рівень освітленості в приміщенні Еф відповідає нормативному значенню.

Після проведення досліджень щодо умов праці та відповідність досліджуваного приміщення санітарно-гігієнічним нормам, нормам з техніки безпеки та пожежної безпеки, можемо зазначити, що об'єкт дослідження практично відповідає усім нормам, зокрема освітлення. Для цього в практичній частині я знайшла пропозицію з усунення цього недоліку, тобто потрібно збільшити потужність ламп та кількість світильників, щоб рівень освітленості в приміщенні відповідав нормативному значенню. У цьому розділі я ознайомилась з умовами праці, станом техніки безпеки, пожежної безпеки, а також із заходами з охорони праці.

ВИСНОВКИ

В даній роботі було висвітлено теоретичні основи інвестицій та їх роль в умовах трансформації економічної системи України; узагальнено комплексний аналіз виконання інвестиційних операцій банками України; розглянуто шляхи вдосконалення банківських інвестицій на сучасному етапі розвитку банківської системи України; дослідження впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів; визначено використання інформаційних систем і технологій у банківській сфері; висвітлено правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання охорони праці в банківській установі та розробка заходів з охорони праці.

Українські банки в сучасній ситуації шукають шляхи, форми і методи участі в інвестиційних процесах в економіці, керуючись не тільки намаганням отримати дохід, а й інстинктом самозбереження, тому що руйнівні процеси в економіці не відповідають інтересам розвитку банків.

Важливу роль в активізації інвестиційної діяльності українських банків може відіграти інституційна добудова банківської системи шляхом створення Українського банку реконструкції та розвитку, який здійснював би довгострокову кредитну підтримку інвестиційних проектів, та Земельного (Іпотечного) банку. Ухвалення Верховною Радою Земельного кодексу – лише перший крок на шляху налагодження системи іпотечного кредитування. На часі доопрацювання й розгляд законопроектів та відомчих нормативних актів, що визначатимуть механізми функціонування іпотечного ринку. Потребує змін і чинний Закон України "Про банки і банківську діяльність", який не чітко регламентує особливості створення й діяльності спеціалізованих банків, зокрема іпотечних.

Отже, завдання підвищення ролі банків в інвестиційних процесах в Україні має вирішуватися як комплексна загальноекономічна проблема. І тут не досить спонтанних гасел про виведення коштів із тіньового обігу чи повернення банків обличчям до виробництва тощо. Йдеться про активізацію макроекономічних стимулів – зменшення податків на виробничу діяльність і фонд заробітної плати, вивільнення від оподаткування (можливо, часткове) прибутків банків і підприємств, що спрямовуються у виробничі інвестиції, правовий захист інтересів банків як кредиторів, створення гнучкої та ефективної інституційної системи мобілізації і розміщення позикових капіталів.

На мій погляд, для серйозних зрушень у напрямі інвестицій банків у виробництво, останні, повинні володіти достатніми гарантіями повернення їх кредитних інвестицій, що потребує реального зміцнення інститутів державної, акціонерної і приватної власності. Структуризація банків у ринкові субєкти зачіпає конституційні економічні відносини власності на банківський капітал. Учать у капіталі банків різних комерційних структур, а також приватних осіб розширює соціально-економічну базу контролю за їх діяльністю і робить банківську систему стійкішою, забезпечуючи диверсифікацію власності на банківський капітал.

На мою думку, необхідно забезпечити принципово інший підхід до інвестування економіки, який би опирався на потенціал грошової системи держави. Оволодіння цим підходом дозволить економіці знайти оптимальну величину банківських інвестицій на покриття бюджетного дефіциту.

Основою для визначення масштабів такої дії повинно слугувати співвідношення між кількістю грошей, яка є в обігу, і вартістю важливого національного продукту, котре оцінюється на рівні 6% для ринкової економіки з розвинутим грошовим господарством.

Нині, коли НБУ не має досвіду агрегування грошової маси, видається доцільною орієнтація на агрегати грошової маси, прийняті в зарубіжній практиці. Однак потрібно врахувати специфіку структури грошової маси України, в якій основне місце ще займають готівкові гроші в обігу, кошти на розрахункових, поточних і термінових вкладах юридичних осіб, на вкладах населення в Ощадбанку. Інші компоненти грошової маси перебувають на стадії нового механізму господарювання, розвитку відповідних видів рахунків і операцій банків. Сукупність показників грошової маси з урахуванням специфіки кожного з них, на мій погляд, дасть змогу охопити всі параметри грошового обігу, включаючи і безпосередньо повязані з розширенням банківських інвестицій, і таким чином здійснити комплексну якісну оцінку тенденції їх розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 23. – С. 88.

 2. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сетрифікати" від 19 червня 2003 року №979-IV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. - № 10 – С. 3-24.

 3. Бюлетень НБУ. – 2002. - №11. – С. 80.

 4. Аналіз діяльності банків України за 9 місяців 2003 року та проблеми забезпечення їх сталого розвитку // Вісник НБУ. – 2003. - № 12. – С. 2 – 25.

 5. Анисимов А. В. Коалиционные схемы с ключами общего доступа // Кибернетика и системный анализ. – 2001. - №1. – С. 3 – 17.

 6. Анісімов А. В. Алгоритмічна теорія великих чисел. Модулярна арифметика великих чисел. – Київ. Академперіодика, 2001. – С. 136 – 150.

 7. Бандурин А. В., Чуб Б. А. "Инвестиционная стратегия корпорации на региональном уровне. – М.: Наука и экономика, 1998.

 8. "Банківська справа". Журнал – 2004. - № 1.

 9. Блауг М. "Єкономическая мысль в ретроспективе". –М.:Наука, 1994

 10. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна, - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1997 г.

 11. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями). – М., 1995. – С. 57.

 12. Бочаров В. В. "Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций" – М.: Финансы и статистика, 1993. – С. 8.

 13. Брегель Є. Я. "Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – М.: Финансы, 1973.

 14. Васюренко Л., Глущенко В. "Інвестиційна програма: економічна природа та сутність" // Банківська справа – 2003 - № 2.

 15. Вожжов А. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків// "Вісник НБУ". – 2002. - № 11. С. 5 – 7 .

 16. Вожжов А. П., Сухомлинов Е. А. "Трансформація змінної частини поточних пасивів комерційного банку до складу керованих ресурсів // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Випуск 99.

 17. Вожжов А. П., Хохлов В. В. "Стабілізація змінної частини поточних пасивів короткостроковими запозиченнями на міжбанківському ринку // Вісник Дн-вського державного фінансово-економічного інститутут. – 2002. - №1. – С. 124-129.

 18. Вожжов А. П. "Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. - №1. С. 166-129.

 19. Економіка України у 2001 році // Урядовий курєр. – 2003. - № 15. – С. 6.

 20. Ендовицкий Д. А. "Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика" / Под ред. проф. Л. Т. Гиляровской. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 21. Экономика предприятия / Под редакцией Ф. К. Беа, Э. Дихтла, - М.: ИНФРА-М, 1999 г.

 22. Жидецький В. Ц. "Основи охорони праці", Львів: Афіша – 2000 рік. Третє видання – доповнене.

 23. Журавель С. А. "Економіка та держава" – 2004 - №3. С. 22-25.

 24. Запорожець З. "Сучасні тенденції у сфері банківських інформаційних технологій" Вісник НБУ, березень, 2004 рік.

 25. Інвестиційний клімат в Україні / За ред. Гайдуцького П. А. – К., Т-во "Знання", КОО, 2002.

 26. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / Под науч. ред. С. И. Шумилина. – М.: Финстатинформ, 1995.

 27. Інститути спільного інвестування: проблеми перехідного періоду // Цінні папери України. – 1999. - № 37. С. 1.

 28. Калюжний В. "Роль державних витрат та інвестицій у ринкових економіках // Вісник НБУ – 2003 - №9.

 29. Кейнс Дж. "Общая теория занятости, процента и денег" – М.: Прогресс, 1978.

 30. Коласс Б. "Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997.

 31. Лукянов Д. Побудова протоколу централізованого управління ключовою інформацією в онлайновому режимі // Вісник Киівського університету. Сер.: Фіз. – мат. Науки. – 2003. – Вип. 1.

 32. Лукянов Д. Технології SNC та SSF в розбудові захисту інформації автоматизованих систем банківської діяльності // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи інформації в Україні. – 2002. – Вип. 5. – С. 110 – 114.

 33. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. - Тернопіль: "Єконом-думка" & "Карт-Бланш", 2001. – С. 122 – 131.

 34. Ляхова О. Учать українських банків у лізиновому бізнесі // Вісник НБУ. – 2001. 0 №6. – С. 44.

 35. Матук Ж. "Финансовые системы Франции и других стран". – М.: Инфра-М, 1994.

 36. Миркин Я. М. Банковские операции. Часть 3. Инвестиционные операции банков. - М., 1996. – С. 80.

 37. Михайлова Е. В., Рожков Ю. В. "Финансово-кредитные методы регулирования инвестиционных рынков" –Л.: ЛФЭИ, 1991.

 38. Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. І. та ін. Банківські операції: Підручник/ За ред. проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000.

 39. Мусіна Л. "Основні засади переходу до економіки знань: перспективи для України" // Економіка і прогнозування – 2003 №3.

 40. "Основи охорони праці" під редакцією М. П. Купчика, М. П. Гандзюка, Київ: Основа 2000 рік.

 41. Панова Г. С. "Кредитная политика коммерческого банка" – М.: ИКЦ "ДИС", 1997.

 42. Піскун І. П. "Охорона праці: Практикум", Суми: Университетська книга – 2000 рік.

 43. Полунеев Ю. О новой стратегии ЕБРР в Украине и некоторых уроках прошлого // Зеркало недели. – 2002. - № 32. – С. 11.

 44. "Посадові інструкції з охорони праці (професіонали)", Київ: С.В.Д. Трейдінг – 2001 рік.

 45. Романенко Л. Ф. "Фінанси України" – 2003. - № 5. – С. 99-105.

 46. Синки Дж. "Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Catallaxy, 1994.

 47. Степанов Д. В., Федоренко В. Г. "Страхування як складова частина інвестиційного процесу. // Економіка України. – 2000. - № 12.

 48. Степанов Д. В., Федоренко В. Г. Інвестиції як механізм виходу з кризи // Антикризове управління підприємством: проблеми та шляхи вирішення в умовах України.: Сб. наук. праць, додаток №2(17) до наук. журн. "Персонал", №6 (66), - 2001.

 49. Степанов Д. В., Федоренко В. Г. та ін. До питання про іноземні інввестиції в Україні. // Бюлетень про приватизацію. –2001. - № 1(101). С. 19 – 21.

 50. Татаренко Н.О., Поручник А. М. "Теорії інвестицій" – К.: КНЕУ, 2000 рік.

 51. Украинская инвестиционная газета. – 2002. - № 44. – С. 16.

 52. Управление проектами / Под общ. ред. В. Д. Шапиро. – СПб.: ДваТри, 1996 год.

 53. Федоренко В. Г., Степанов Д. В., Степанова В. В. та інші "Розвинення фінансово-банківської сфери – шлях до удосконалювання інвестиційної політики" // Фондовий ринок. – 2001. - №2. – С. 12-16.

 54. Федоренко В. Г., Чувардинський О. Г., Степанов Д. В. "Міжнародні і правові аспекти інвестиційної діяльності в Україні". К.: Наук. світ, 2003. – С 505.

 55. Федоренко В. Г., Іткін О. Ф., Степанов Д. В. "Інвестиційні процеси в промисловості України" К.: Наук. світ, 2001 рік. – С. 447.

 56. Федоренко В. Г., Степанова В. В. "Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні" "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2003. – С. 724.

 57. Федоренко В. Г., Чувардинський О. Г., Іткін О. Ф. та ін. Міжнародні і правові аспекти інвестиційної діяльності в Україні: Монографія / За наук. ред. Федоренко В. Г. – К.: Наук, світ, 2002. – С. 505.

 58. Финансово-кредитный словарь. Том 1. –М.: Финансы и статистика, 1984.

 59. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Перевод с англ. – М.: ИНФРА. – М, 1997. – С. 10.

 60. Шелудько Н. М. "Фінанси України" - 2003 - № 8 – С. 121-125.


 
 

Цікаве

Загрузка...