WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності - Курсова робота

Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності - Курсова робота

Різні варіанти страхового покриття передбачають різну міру відповідальності страховика і впливають на розмір страхової премії, яка визначається як добуток страхової суми (сума, на яку застраховано обєкт) на ставку процента за цим видом ризику.

Розмір же ставки процента залежить від:

  1. виду цінних паперів;

  2. їхньої номінальної ціни;

  3. котирування на момент купівлі;

  4. фінансового стану емітента;

  5. обсягу перестрахування за даним видом ризику;

  6. розміру франшизи і т. ін.

Для того, щоб виробити прийнятний для страховика і для страхувальника механізм захисту інтересів учасників фондового ринку, інвестор мусить володіти методологією та методикою оцінювання ризику.

РОЗДІЛ 4 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

4.1. Характеристика та стан інформаційних систем і технологій у сфері інвестиційних операцій банку, основні протиріччя та їх аналіз

Iнформацiйно-технологiчний простiр банку є фундаментом його успiшної дiяльностi. Потенцiал розвитку банку визначається рiвнем технологiй, iнформацiйним забезпеченням, прозорими процедурами прийняття рiшень. Iнформацiйно-технологiчна система забезпечує кожного учасника бiзнес-процесу всiєю необхiдною iнформацiєю для прийняття рiшень на кожному етапi процесу, а також контролює хiд його виконання. Для подальшого аналiзу та аудиту бiзнес-процесiв вiдбувається накопичування iнформацiї та документування виконання етапiв.

Iнформацiйно-технологiчна система надає можливiсть керувати взаємодiєю при виконаннi внутрiшнiх операцiй та дозволяє будувати рацiональнi взаємовiдносини з партнерами i клiєнтами. Управлiння iнформацiйними потоками, чiтке їх проектування та реiнжинiрiнг з урахуванням зв'язкiв з ресурсами, необхiдними для виконання процесiв, та середовищем, в якому цi процеси будуть використанi, знижують ризики дiяльностi банку, дозволяють оптимiзувати собiвартiсть та забезпечувати єдиний рiвень обслуговування в усiх вiддiленнях банку.

Iнформацiйнi технологiї вiдiграють одну з вирiшальних ролей у розвитку банкiвського бiзнесу, мають усе бiльший вплив на його конкурентоспроможнiсть та якiсть, оперативнiсть прийняття рiшень, швидкiсть розрахункiв та рiвень iнформацiйної захищеностi.

У 2003 роцi велика увага придiлялась подальшому розвитковi автоматизованої банкiвської системи (АБС), архiтектура якої базується на iнтеграцiї передових рiшень в областi банкiвських послуг, iнформацiйних технологiй i телекомунiкацiй. Прийнято стратегiю i план розвитку АБС банку "Надра" на перiод 2003-2005 рокiв. При розробцi АБС враховуються тенденцiї переходу до iнтелектуальних методiв обробки даних, розвитку технологiй електронного бiзнесу та прагнення до централiзованого зберiгання даних.

Використання стандартiв побудови вiдкритих систем i принципiв модульностi дозволяє виконувати iнтеграцiю власних розробок та пiдсистем, розроблених стороннiми виробниками, а наявнiсть iнтерфейсу взаємодiї пiдсистем АБС дає можливiсть запровадити єдиний клiєнтський простiр в банку та втiлювати комплекснi банкiвськi продукти. Впроваджена у всiх вiддiленнях банку АБС дозволяє забезпечити використання єдиної технологiї реалiзацiї послуг у всiй мережi банку, пiдвищувати якiсть послуг при зниженнi операцiйних витрат. АБС розробляється на базi промислових стандартiв створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення, проводиться пiдготовка до сертифiкацiї системи управлiння якiстю процесiв виробництва програмного забезпечення протягом всього життєвого циклу на основi мiжнародного стандарту ISO 9001.

З метою подальшого нарощення можливостей АБС, реалiзовано проекти з розробки та вдосконалення внутрiшньої платiжної системи, фронт-офiсних пiдсистем (картковий бiзнес, споживче кредитування, депозити), банкiвських термiналiв самообслуговування, мобiльного банкiнгу, управлiння фiнансами, впровадження комплексних банкiвських продуктiв тощо.

Торiк було продовжено розширення та розвиток можливостей корпоративної мережi передачi даних. У мережу передачi даних було об'єднано 30 фiлiй за допомогою технологiї Frame Relay, реалiзовано проекти з пiдключення фiлiй до корпоративної мережi на основi супутникового зв'язку та бездротових технологiй. Продовжувалося впровадження IP-телефонiї у корпоративнiй мережi, що забезпечить iстотне зменшення витрат на мiжмiський телефонний зв'язок у системi банку "Надра". Виконано роботи зi створення системи гарячого резервування каналiв зв'язку на Український процесинговий центр та Центральну розрахункову палату, якi забезпечують постiйне i безперервне обслуговування клiєнтiв-держателiв пластикових карток та надiйний зв'язок iз Системою електронних платежiв Нацiонального банку України.

Бурхливий розвиток систем на базi Iнтернет-технологiй викликав необхiднiсть гарячого резервування каналiв доступу до мережi Iнтернет та впровадження системи промiжного зберiгання iнформацiї, що дозволило незалежно вiд стану каналiв одного з провайдерiв мережi Iнтернет проводити обслуговування клiєнтiв та своєчасно доставляти необхiдну iнформацiю до користувача. З метою пiдвищення вимог до захищеностi та конфiденцiйностi банкiвської iнформацiї при використаннi Iнтернет-технологiй виконувалось регулярне оновлення системи захисту вiд стороннього доступу та антивiрусних програм.

Нашi клiєнти та партнери вибирають для роботи з банком рiзнi канали. Вони отримують iнформацiю про банк або проводять операцiї через Web-сайт, телефонний банкiнг або Call-центр. Цiлодобова пiдтримка клiєнта була б неможливою без чiтко спроектованої та якiсно побудованої iнформацiйно-технологiчної системи.

Усі операції, пов'язані з формуванням й управлінням інвестиційним банківським портфелем, повинні ґрунтуватись на фундаментальному аналізі фондового ринку і фінансових інструментів. Допомогу у проведенні такого аналізу можуть надати спеціальні інформаційні мережі і комп'ютерні програми. Наприклад, система оптимізації інвестиційного портфеля "Money Maher 2.0". На основі сучасної теорії інвестування "Money Maher" с пакетом оптимального управління інвестування, який розрахований на спеціалістів інвестиційних компаній, фондів, бірж, банків, пенсійних фондів, страхових компаній, аналітичних і консалтингових фірм.

Банк активно надає своїм клієнтам консалтингові послуги з широкого кола питань, які пов'язані з інвестуванням капіталу в ті чи інші фінансові активи. Консультаційне обслуговування опирається на висококваліфікований персонал, внутрішню інформаційну систему банків і на багаторічний досвід роботи на фінансових ринках. Усе це дозволяє проводити глибокий аналіз співвідношення між доходами і ризиком різних активів і складати для клієнтів алгоритми купівлі і формування портфеля цінних паперів з урахуванням динаміка їх дохідності.

4.2. Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і технологій у банківський сфері, оцінка переваг та можливостей створення

Дедалі більше вітчизняних банків упроваджують сучасні методології управління, формулюють місію, визначають стратегічні напрями розвитку. Завдяки цьому формується система зовнішніх обєктивних критеріїв удосконалення інформаційних технологій. Оскільки вкладення в розробку програмного забезпечення та засобів автоматизації не є безпосередньою метою банку, його інформаційні технології розбудовуються задля досягнення загальної стратегії банку. Так, обгрунтуванням необхідних змін у програмному, технологічному, методологічному чи апаратно-технічному забезпеченні можуть бути рішення банку про вихід на нові ринки, розширення територіальної мережі, запровадження нових видів послуг тощо. Щодалі частіше використовуються економічні методи обгрунтування, наприклад, розраховуються собівартість відкриття й експлуатації торгової точки, прибутки від конкретного бізнес-продукту і таке інше.

У західних банках витрати на інформаційні технології становлять у середньому близько 14 відсотків, а в країнах СНД – від 1% до 10% від загального кошторису, хоча у перспективних, розвинутих банках вони мають стійку тенденцію до зростання.

Характерною для країн СНД тенденцією, яка збережеться і в майбутньому, є зростання інтересу банків до роздрібних продуктів та послуг. Ця сфера ще не насичена, банки надають обмежене коло послуг і продуктів, не досягли високої якості обслуговування, мають багато невідпрацьованих технологій та обмаль комплексних продуктів. Впровадження нових Базельських угод (так званого Базеля-ІІ) у перспективі також позначиться на формуванні стратегії банків, спрямованої на розвиток роздрібних продуктів. Адже у цьому проекті знижено вимоги щодо мінімальних рівнів капіталу для забезпечення багатьох видів роздрібних активних банківських операцій, зокрема з іпотечного кредитування. Розвиток роздрібних продуктів в Україні має свої особливості.


 
 

Цікаве

Загрузка...