WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

Сума страхових внескiв страхувальникiв до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв повинна забезпечувати:

фiнансування заходiв, спрямованих на вирiшення завдань, передбачених статтею 1 цього Закону;

створення вiдповiдно до пункту 9 частини сьомої статтi 17 цього Закону резерву коштiв Фонду для забезпечення його стабiльного функцiонування;

покриття витрат Фонду, пов'язаних iз здiйсненням соцiального страхування вiд нещасного випадку.

Розмiри страхових внескiв страхувальникiв обчислюються:

для роботодавців – у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

для добровільно застрахованих осіб – у відсотках до мінімальної заробітної плати.

Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат.

Розмiр страхового внеску залежить вiд класу професiйного ризику виробництва, до якого вiднесено пiдприємство, знижки до нього (за низькi рiвнi травматизму, професiйної захворюваностi та належний стан охорони працi) чи надбавки (за високi рiвнi травматизму, професiйної захворюваностi та неналежний стан охорони працi).

Розмiр зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50 вiдсоткiв страхового тарифу, встановленого для вiдповiдної галузi економiки (виду робiт).

Розрахунок розмiру страхового внеску для кожного пiдприємства провадиться Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв вiдповiдно до Порядку визначення страхових тарифiв для пiдприємств, установ та органiзацiй на загальнообов'язкове соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Страхувальник здiйснює страховий внесок у Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у порядку i строки, якi визначаються страховиком.

Залишки сум вiд можливого перевищення доходiв над витратами Фонду за пiдсумками фiнансового року використовуються для коригування (зменшення) суми внескiв страхувальникiв.

Якщо на страхувальника протягом календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону працi, вiн втрачає право на знижку страхового тарифу.

Суми надбавок до страхових тарифiв i штрафiв сплачуються страхувальником iз суми прибутку, а при вiдсутностi прибутку вiдносяться на валовi витрати виробництва; для бюджетних установ та органiзацiй – iз коштiв на утримання страхувальника.

У разi систематичних порушень нормативних актiв про охорону працi, внаслiдок чого зростає ризик настання нещасних випадкiв i професiйних захворювань, пiдприємство у будь-який час за рiшенням вiдповiдного робочого органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на основi вiдповiдного подання страхового експерта, який обслуговує це пiдприємство, може бути вiднесено до iншого, бiльш високого класу професiйного ризику виробництва. Цей захiд може мати i зворотну дiю, але з початку фiнансового року.

Органи Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв мають право проводити в порядку, визначеному законодавством України, плановi та позаплановi виїзнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi щодо сплати та цiльового використання ними збору на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв.

Щорiчнi та позаплановi аудиторськi перевiрки щодо сплати та цiльового використання збору загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, що проводяться за рiшенням наглядової ради, здiйснюють незалежнi аудиторськi органiзацiї. До перевiрки можуть бути залученi державнi податковi адмiнiстрацiї.

Юридичнi та фiзичнi особи, що здiйснюють операцiї з коштами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, зобов'язанi представляти контролюючим органам необхiднi документи та вiдомостi, що належать до сфери їх дiяльностi.

Вiдповiдальнiсть Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв за невиконання або неналежне виконання умов страхування

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за шкоду, заподiяну застрахованим особам внаслiдок невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання умов страхування, встановлених законодавством.

Працiвники Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв за порушення законодавчих або iнших нормативно-правових актiв про страхування вiд нещасного випадку несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

Вiдповiдальнiсть осiб, якi надають соцiальнi послуги

Заклади охорони здоров'я, заклади професiйної реабiлiтацiї та громадяни, якi надають соцiальнi послуги застрахованим особам, несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну застрахованим особам або Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв внаслiдок фальсифiкацiї даних про обсяги та якiсть наданих послуг.

Достовiрнiсть зазначених у документах даних, передбачених частиною першою цiєї статтi, перевiряється виконавчою дирекцiєю Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Вiдповiдальнiсть страхувальника за невиконання своїх обов'язкiв

Страхувальник несе вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну застрахованому або Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв внаслiдок невиконання своїх обов'язкiв iз страхування вiд нещасного випадку, вiдповiдно до законодавства.

За прострочення сплати страхового внеску до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв iз страхувальника стягується пеня згiдно iз законодавством.

За несвоєчасну сплату страхового внеску, несвоєчасне iнформування Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв про чисельнiсть працiвникiв, рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), рiчну суму заробiтної плати на пiдприємствi, нещаснi випадки на виробництвi та професiйнi захворювання, що сталися на пiдприємствi, про змiни технологiї робiт, виду дiяльностi пiдприємства або його лiквiдацiю страхувальник притягається до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.

Страхувальнику забороняється вчиняти будь-якi дiї, що можуть призвести до прийняття ним разом iз застрахованою особою спiльного рiшення, яке може завдати шкоди цiй особi.

Вiдповiдальнiсть застрахованої особи за невиконання умов страхування

Застрахована особа несе вiдповiдальнiсть за невиконання своїх обов'язкiв щодо страхування вiд нещасного випадку згiдно iз законодавством.

Вирiшення спорiв

Спори щодо суми страхових внескiв, а також щодо розмiру шкоди та прав на її вiдшкодування, накладення штрафiв та з iнших питань вирiшуються в судовому порядку. За бажанням заiнтересована особа може звернутися з питань вирiшення спору до спецiальної комiсiї при виконавчiй дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв. До складу цiєї комiсiї на громадських i паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осiб i страхувальникiв.

Такi ж комiсiї на тих же засадах створюються при робочих органах виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв iз залученням представникiв мiсцевих органiв виконавчої влади, застрахованих осiб i страхувальникiв.

Положення про дiяльнiсть i персональний склад цих комiсiй затверджується правлiнням Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Рiшення комiсiї при робочому органi виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може бути оскаржено до комiсiї, створеної при виконавчiй дирекцiї цього Фонду, а рiшення останньої – до його правлiння.


 
 

Цікаве

Загрузка...