WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

Виплати призначенi, але не одержанi своєчасно потерпiлим або особою, яка має право на одержання виплат, провадяться за весь минулий час, але не бiльш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.

Страховi виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатностi у зв'язку iз страховим випадком, а фiнансування додаткових витрат згiдно iз статтею 21 цього Закону – протягом строку, на який визначено потребу в них.

Страховi виплати провадяться протягом строку, встановленого МСЕК або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх припинення i до часу, встановленого при наступному оглядi МСЕК або ЛКК, незалежно вiд часу звернення потерпiлого або заiнтересованих осiб до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови пiдтвердження МСЕК втрати працездатностi та причинного зв'язку мiж настанням непрацездатностi та ушкодженням здоров'я.

Якщо потерпiлому або особам, якi мають право на одержання страхової виплати, з вини Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв своєчасно не визначено або не виплачено суми страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом будь-якого строку та пiдлягає коригуванню у зв'язку iз зростанням цiн на споживчi товари та послуги в порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про оплату працi".

Страховi виплати за поточний мiсяць провадяться протягом мiсяця з дня настання страхового випадку. Доставка i переказ сум, що виплачуються потерпiлим, провадяться за рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

За бажанням одержувачiв цi суми можуть перераховуватися на їх особовi рахунки в банку.

Суми, одержанi в рахунок страхових виплат потерпiлим або особою, яка має право на цi виплати, можуть бути утриманi Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, якщо рiшення про їх виплату прийнято на пiдставi пiдроблених документiв або подано свiдомо неправдивi вiдомостi, а також якщо допущено помилку, яка впливає на суму страхових виплат.

Належнi суми страхових виплат, що з вини Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв не були своєчасно виплаченi особам, якi мають на них право, у разi смертi цих осiб виплачуються членам їх сiмей, а в разi їх вiдсутностi – включаються до складу спадщини.

Зберiгання справ про страховi виплати

Копiї рiшень Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв або суду про призначення страхових виплат, заяви потерпiлих та iнших заiнтересованих осiб про призначення виплат з усiма необхiдними документами зберiгаються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Через два роки пiсля припинення страхових виплат зазначенi справи передаються на постiйне зберiгання до архiвних установ у порядку, визначеному законодавством.

Обов'язки застрахованного

Застрахований зобов'язаний:

1) знати та виконувати вимоги законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про охорону працi, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов'язань щодо охорони працi, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства;

2) у разi настання нещасного випадку або професiйного захворювання:

а) лiкуватися в лiкувально-профiлактичних закладах або у медичних працiвникiв, з якими Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв уклав угоди на медичне обслуговування;

б) додержувати правил поведiнки та режиму лiкування, визначених лiкарями, якi його лiкують;

в) не ухилятися вiд професiйної реабiлiтацiї та виконання вказiвок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової дiяльностi;

г) своєчасно повiдомляти робочий орган виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв про обставини, що призводять до змiни розмiру матерiального забезпечення, складу соцiальних послуг та порядку їх надання (змiни стану непрацездатностi, складу сiм'ї, звiльнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межi держави тощо).

Права та обов'язки роботодавця як страхувальника

Роботодавець як страхувальник має право:

1) брати участь на виборнiй основi в управлiннi страхуванням вiд нещасних випадкiв;

2) вимагати вiд Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв виконання обов'язкiв Фонду щодо органiзацiї профiлактики нещасних випадкiв i професiйних захворювань та соцiального захисту потерпiлих;

3) оскаржувати рiшення працiвникiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у спецiальних комiсiях з питань вирiшення спорiв при виконавчiй дирекцiї Фонду та при її робочих органах;

4) брати участь у визначеннi йому знижок чи надбавок до страхового тарифу;

5) захищати свої права та законнi iнтереси, а також права та законнi iнтереси застрахованих, у тому числi в судi.

Роботодавець як страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно реєструватися у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

2) своєчасно та повнiстю сплачувати в установленому порядку страховi внески до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

3) iнформувати робочий орган виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв:

а) про кожний нещасний випадок або професiйне захворювання на пiдприємствi;

б) про змiну технологiї робiт або виду дiяльностi пiдприємства для переведення його до вiдповiдної групи тарифiв небезпеки;

в) не пiзнiш як за два мiсяцi – про лiквiдацiю пiдприємства;

4) щорiчно подавати робочому органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв вiдомостi про чисельнiсть працiвникiв, рiчну суму заробiтної плати, рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), кiлькiсть нещасних випадкiв i професiйних захворювань на пiдприємствi за минулий календарний рiк;

5) безоплатно створювати всi необхiднi умови для роботи на пiдприємствi представникiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

6) повiдомляти працiвникам пiдприємства адресу та номери телефонiв робочого органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, а також лiкувально-профiлактичних закладiв та лiкарiв, якi за угодами з цим Фондом обслуговують пiдприємство.

Порядок i строки подання вiдомостей, передбачених пунктами 3 i 4 частини другої цiєї статтi, визначаються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Система фiнансування та джерела коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадить збiр та акумулювання страхових внескiв, має автономну, незалежну вiд будь-якої iншої, систему фiнансування.

Фiнансування Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв здiйснюється за рахунок:

внескiв роботодавцiв: для пiдприємств – з вiднесенням на валовi витрати виробництва, для бюджетних установ та органiзацiй – з асигнувань, видiлених на їх утримання та забезпечення;

капiталiзованих платежiв, що надiйшли у випадках лiквiдацiї страхувальникiв;

прибутку, одержаного вiд тимчасово вiльних коштiв Фонду на депозитних рахунках;

коштiв, одержаних вiд стягнення вiдповiдно до законодавства штрафiв i пенi з пiдприємств, а також штрафiв з працiвникiв, винних у порушеннi вимог нормативних актiв з охорони працi;

добровiльних внескiв та iнших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Працiвники не несуть нiяких витрат на страхування вiд нещасного випадку.

Кошти на здiйснення страхування вiд нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України, використовуються виключно за їх прямим призначенням i зараховуються на єдиний централiзований рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв в установах банкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України для обслуговування коштiв Державного бюджету України, або спецiалiзованого банку, який обслуговує фонди соцiального страхування.

Умови, порядок обслуговування, гарантiї збереження коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв визначаються договором мiж банком, виконавчою дирекцiєю цього Фонду та Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Страховi тарифи, розмiри та порядок здiйснення страхових внескiв до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

Страховi тарифи, диференцiйованi по групах галузей економiки (видах робiт) залежно вiд класу професiйного ризику виробництва, встановлюються законом.


 
 

Цікаве

Загрузка...