WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

15. У разi ушкодження здоров'я в перiод виробничого навчання (практики) сума страхової виплати визначається за дiючою на пiдприємствi ставкою (окладом) тiєї професiї (спецiальностi), якiй навчався потерпiлий, але не нижче найменшого розряду тарифної сiтки вiдповiдної професiї.

Якщо у перiод навчання (практики) потерпiлий одержував заробiток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, iз середньомiсячного заробiтку за цей перiод. За бажанням потерпiлого сума страхової виплати може бути визначена iз середньомiсячного заробiтку до початку виробничого навчання (практики).

16. Виплата пенсiї по iнвалiдностi внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання провадиться потерпiлому вiдповiдно до законодавства про пенсiйне забезпечення, крiм випадкiв, передбачених пунктом 2 статтi 8 та статтею 9 цього Закону.

17. Неповнолiтнiй особi, яка вiдповiдно до статтi 9 цього Закону народилася iнвалiдом внаслiдок травмування на виробництвi або професiйного захворювання матерi пiд час її вагiтностi, або особам, зазначеним у пунктi 2 статтi 8 цього Закону, якi стали iнвалiдами пiд час вiдповiдних занять або робiт, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадить щомiсячнi страховi виплати як iнвалiдам дитинства, а пiсля досягнення ними 16 рокiв – у розмiрi середньомiсячного заробiтку, що склався на територiї областi (мiста) проживання цих осiб, але не менше середньомiсячного заробiтку в країнi на день виплати.

18. Iндексацiя суми страхової виплати провадиться вiдповiдно до законодавства.

19. Якщо застрахований одночасно має право на безоплатне або пiльгове отримання одних i тих же видiв допомоги, забезпечення чи догляду згiдно з цим Законом та iншими законами, нормативно-правовими актами, йому надається право вибору вiдповiдного виду допомоги, забезпечення чи догляду за однiєю з пiдстав.

Документи для розгляду справ про страховi виплати

Для розгляду справ про страховi виплати до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв подаються:

акт розслiдування нещасного випадку або акт розслiдування професiйного захворювання за встановленими формами та (або) висновок МСЕК про ступiнь втрати професiйної працездатностi застрахованого чи копiя свiдоцтва про його смерть, а також вiдповiднi рiшення про вiдшкодування моральної (немайнової) шкоди;

документи про необхiднiсть подання додаткових видiв допомоги.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв приймає рiшення про виплати у разi втрати годувальника за умови подання таких документiв, якi видаються вiдповiдними органiзацiями в триденний строк з моменту звернення заявника:

1) копiї свiдоцтва органу реєстрацiї актiв громадянського стану про смерть потерпiлого;

2) довiдки житлово-експлуатацiйної органiзацiї, а за її вiдсутностi – довiдки виконавчого органу ради чи iнших документiв про склад сiм'ї померлого, в тому числi про тих, хто перебував на його утриманнi, або копiї вiдповiдного рiшення суду;

3) довiдки житлово-експлуатацiйної органiзацiї, а за її вiдсутностi – виконавчого органу ради про батькiв або iншого члена сiм'ї померлого, який не працює та доглядає дiтей, братiв, сестер чи онукiв померлого, якi не досягли 8-рiчного вiку;

4) довiдки навчального закладу про те, що член сiм'ї потерпiлого вiком вiд 18 до 23 рокiв, який має право на вiдшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання;

5) довiдки навчального закладу iнтернатного типу про те, що член сiм'ї потерпiлого, який має право на вiдшкодування шкоди, перебуває на утриманнi цього закладу.

Факт перебування на утриманнi потерпiлого у разi вiдсутностi вiдповiдних документiв i неможливостi їх вiдновлення встановлюється в судовому порядку.

Якщо застрахований або члени його сiм'ї за станом здоров'я чи з iнших причин не спроможнi самi одержати зазначенi вище документи, їх одержує та подає вiдповiдний страховий експерт Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Розгляд справ про страховi виплати

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв розглядає справу про страховi виплати на пiдставi заяви потерпiлого або заiнтересованої особи за наявностi усiх необхiдних документiв i приймає вiдповiднi рiшення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документiв.

Рiшення оформляється постановою, в якiй зазначаються данi про осiб, якi мають право на страховi виплати, розмiри виплат на кожного члена сiм'ї та їх строки або обгрунтування вiдмови у виплатах; до постанови додаються копiї необхiдних документiв.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може затримати страховi виплати до з'ясування пiдстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформленi з порушенням установлених вимог.

Вiдмова у страхових виплатах i наданнi соцiальних послуг

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може вiдмовити у страхових виплатах i наданнi соцiальних послуг застрахованому, якщо мали мiсце:

1) навмиснi дiї потерпiлого, спрямованi на створення умов для настання страхового випадку;

2) подання роботодавцем або потерпiлим Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв свiдомо неправдивих вiдомостей про страховий випадок;

3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвiв до настання страхового випадку.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може вiдмовити у виплатах i наданнi соцiальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згiдно iз законодавством не визнаний пов'язаним з виробництвом.

Припинення страхових виплат i надання соцiальних послуг

Страховi виплати i надання соцiальних послуг може бути припинено:

1) на весь час проживання потерпiлого за кордоном, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України;

2) на весь час, протягом якого потерпiлий перебуває на державному утриманнi, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартiсть такого утримання, надається особам, якi перебувають на утриманнi потерпiлого;

3) якщо з'ясувалося, що виплати призначено на пiдставi документiв, якi мiстять неправдивi вiдомостi. Сума витрат на страховi виплати, отриманi застрахованим, стягується в судовому порядку;

4) якщо страховий випадок настав внаслiдок навмисного намiру заподiяння собi травми;

5) якщо потерпiлий ухиляється вiд медичної чи професiйної реабiлiтацiї або не виконує правил, пов'язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведiнки та встановлений для нього режим, що перешкоджає одужанню;

6) в iнших випадках, передбачених законодавством.

Якщо на утриманнi потерпiлого перебувають члени сiм'ї, якi проживають на територiї України, виплати у випадках, передбачених пунктами 1 i 5 цiєї статтi, не припиняються, а лише зменшуються на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв усiєї суми виплат.

Оподаткування страхових виплат

Оподаткування сум страхових виплат потерпiлим та особам, якi мають на них право, здiйснюється згiдно iз законодавством.

Строки проведення страхових виплат

Страховi виплати провадяться щомiсячно в установленi Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв днi на пiдставi постанови цього Фонду або рiшення суду:

потерпiлому – з дня втрати працездатностi внаслiдок нещасного випадку або з дати встановлення професiйного захворювання;

особам, якi мають право на виплати у зв'язку iз смертю годувальника, – з дня смертi потерпiлого, але не ранiше дня виникнення права на виплати.

Одноразова допомога виплачується потерпiлому в мiсячний строк з дня визначення МСЕК стiйкої втрати професiйної працездатностi, а в разi смертi потерпiлого – у мiсячний строк з дня смертi застрахованого особам, якi мають на це право.

Якщо справи про страховi виплати розглядаються вперше по закiнченнi трьох рокiв з дня втрати потерпiлим працездатностi внаслiдок нещасного випадку або з дня смертi годувальника, страховi виплати провадяться з дня звернення.


 
 

Цікаве

Загрузка...