WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

у навчаннi, пiдвищеннi рiвня знань працiвникiв, якi вирiшують питання охорони працi;

в органiзацiї розроблення та виробництва засобiв iндивiдуального захисту працiвникiв;

у здiйсненнi наукових дослiджень у сферi охорони та медицини працi;

3) перевiряє стан профiлактичної роботи та охорони працi на пiдприємствах, бере участь у розслiдуваннi групових нещасних випадкiв, нещасних випадкiв iз смертельними наслiдками та з можливою iнвалiднiстю, а також професiйних захворювань;

4) веде пропаганду безпечних та нешкiдливих умов працi, органiзовує створення тематичних кiнофiльмiв, радiо- i телепередач, видає та розповсюджує нормативнi акти, пiдручники, журнали, iншу спецiальну лiтературу, плакати, пам'ятки тощо з питань соцiального страхування вiд нещасного випадку та охорони працi. З метою виконання цих функцiй Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв створює своє видавництво з вiдповiдною полiграфiчною базою;

5) бере участь у розробленнi законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi;

6) вивчає та поширює позитивний досвiд створення безпечних та нешкiдливих умов виробництва;

7) надає пiдприємствам на безповоротнiй основi фiнансову допомогу для розв'язання особливо гострих проблем з охорони працi;

8) виконує iншi профiлактичнi роботи.

Страховi експерти з охорони працi

Виконання статутних функцiй та обов'язкiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв щодо запобiгання нещасним випадкам покладається на страхових експертiв з охорони працi.

Страховими експертами з охорони працi можуть бути особи з вищою спецiальною освiтою за фахом спецiалiста з охорони працi або особи з вищою технiчною або медичною освiтою, якi мають стаж практичної роботи на пiдприємствi не менше трьох рокiв та вiдповiдне посвiдчення, яке видається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Страховi експерти з охорони працi мають право:

1) безперешкодно та в будь-який час вiдвiдувати пiдприємства для перевiрки стану умов i безпеки працi та проведення профiлактичної роботи з цих питань;

2) у складi вiдповiдних комiсiй брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, а також у перевiрцi знань з охорони працi працiвникiв пiдприємств;

3) одержувати вiд роботодавцiв пояснення та iнформацiю, в тому числi у письмовiй формi, про стан охорони працi;

4) брати участь у роботi комiсiй з питань охорони працi пiдприємств;

5) вносити власникам пiдприємств, органам виконавчої влади, державного нагляду за охороною працi подання про порушення законодавства про охорону працi i вимагати вжиття економiчних санкцiй або притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, якi допустили цi порушення, а також про заборону подальшої експлуатацiї робочих мiсць, дiльниць i цехiв, робота яких загрожує здоров'ю або життю працiвникiв;

6) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

7) брати участь як незалежнi експерти в роботi комiсiй з випробувань та приймання в експлуатацiю виробничих об'єктiв, засобiв виробництва та iндивiдуального захисту, апаратури та приладiв контролю.

Страховi експерти з охорони працi провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до Положення про службу страхових експертiв з охорони працi, профiлактику нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань.

Обов'язки Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, пов'язанi з координацiєю страхової дiяльностi

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв зобов'язаний:

1) вести реєстр страхувальникiв;

2) письмово повiдомляти страхувальнику умовний клас професiйного ризику його пiдприємства – групу галузей (пiдгалузей) економiки або видiв дiяльностi, що мають визначений для цiєї групи рiвень виробничого травматизму та професiйної захворюваностi;

3) укладати угоди з лiкувально-профiлактичними закладами та окремими лiкарями на обслуговування потерпiлих на виробництвi;

4) вивчати та використовувати досвiд управлiння охороною працi та страхування вiд нещасного випадку в зарубiжних країнах;

5) спiвпрацювати з фондами з iнших видiв соцiального страхування у фiнансуваннi заходiв, пов'язаних з матерiальним забезпеченням та наданням соцiальних послуг застрахованим, у кожному конкретному випадку спiльно приймаючи рiшення щодо того, хто з них братиме участь у фiнансуваннi цих заходiв.

Якщо пiсля призначення застрахованiй особi матерiальної допомоги чи надання соцiальних послуг мiж Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв i страховиками з iнших видiв соцiального страхування виникають спори щодо понесених витрат, виплата здiйснюється страховиком, до якого звернувся застрахований. При цьому страховик, до якого звернувся застрахований, має право звернутися до вiдповiдного страховика з iнших видiв соцiального страхування щодо вiдшкодування понесених ним витрат;

6) виконувати iншi роботи, пов'язанi з координацiєю страхової дiяльностi.

Фiнансування страхових виплат, соцiальних послуг та профiлактичних заходiв

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв забезпечує фiнансування заходiв, передбачених нацiональною, галузевими, регiональними програмами полiпшення стану безпеки, умов працi та виробничого середовища, планами наукових дослiджень з охорони та медицини працi, навчання i пiдвищення квалiфiкацiї вiдповiдних спецiалiстiв з питань охорони працi, органiзацiї розроблення i виробництва засобiв iндивiдуального та колективного захисту працiвникiв, розроблення, видання, розповсюдження нормативних актiв, журналiв, спецiальної лiтератури, а також iнших профiлактичних заходiв вiдповiдно до завдань страхування вiд нещасних випадкiв.

Державний нагляд у сферi страхування вiд нещасного випадку

Державний нагляд у сферi страхування вiд нещасного випадку здiйснюють спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади. Спрямовує i координує роботу зазначених органiв з цих питань Кабiнет Мiнiстрiв України.

Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв законодавства про страхування вiд нещасного випадку.

Якщо Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв прийнято рiшення з порушенням законодавства про страхування вiд нещасного випадку або страхувальник не виконує вимог цього законодавства, органи державного нагляду, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, вказують на допущенi порушення та встановлюють строк для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного нагляду, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв або страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду скасовують незаконне рiшення з наступним вiдшкодуванням збиткiв за рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання цiєї вимоги тягне за собою встановлену законодавством вiдповiдальнiсть посадових осiб Фонду або страхувальника з подальшим виконанням вимог органiв державного нагляду. У двотижневий строк Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв або страхувальник може оскаржити рiшення органiв державного нагляду в судi.

У разi потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання позапланового засiдання правлiння Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного нагляду мають право самi скликати та провести засiдання правлiння Фонду.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв та страхувальники зобов'язанi подавати органам державного нагляду або їх уповноваженим усi документи та довiдки, необхiднi для виконання ними функцiй контролю у сферi страхування вiд нещасного випадку.

Страховi виплати

Страховими виплатами є грошовi суми, якi згiдно iз статтею 21 цього Закону Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв виплачує застрахованому чи особам, якi мають на це право, у разi настання страхового випадку.

Зазначенi грошовi суми складаються iз:

1) страхової виплати втраченого заробiтку (або вiдповiдної його частини) залежно вiд ступеня втрати потерпiлим професiйної працездатностi (далi – щомiсячна страхова виплата);

2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпiлому (членам його сiм'ї та особам, якi перебували на утриманнi померлого);

3) страхової виплати пенсiї по iнвалiдностi потерпiлому;


 
 

Цікаве

Загрузка...