WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання - Курсова робота

Загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi

спричинили втрату працездатностi вiдповiдно до Конституцiї України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування визначає правову основу, економiчний механiзм та органiзацiйну структуру загальнообов'язкового державного соцiального страхування громадян вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi призвели до втрати працездатностi або загибелi застрахованих на виробництвi

Страхування вiд нещасного випадку є самостiйним видом загальнообов'язкового державного соцiального страхування, за допомогою якого здiйснюється соцiальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесi їх трудової дiяльностi.

Завдання страхування вiд нещасного випадку

Завданнями страхування вiд нещасного випадку є:

проведення профiлактичних заходiв, спрямованих на усунення шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, запобiгання нещасним випадкам на виробництвi, професiйним захворюванням та iншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами працi;

вiдновлення здоров'я та працездатностi потерпiлих на виробництвi вiд нещасних випадкiв або професiйних захворювань;

вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди застрахованим i членам їх сiмей.

Сфера дії Закону

Дія Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності.

Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання, пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків, мають право на забезпечення по страхуванню від нещасного випадку відповідно до Закону.

Гарантiї забезпечення прав застрахованим у страхуваннi вiд нещасного випадку

Держава гарантує усiм застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуваннi вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання.

Основнi принципи страхування вiд нещасного випадку

Основними принципами страхування вiд нещасного випадку є:

паритетнiсть держави, представникiв застрахованих осiб та роботодавцiв в управлiннi страхуванням вiд нещасного випадку;

своєчасне та повне вiдшкодування шкоди страховиком;

обов'язковiсть страхування вiд нещасного випадку осiб, якi працюють на умовах трудового договору (контракту) та iнших пiдставах, передбачених законодавством про працю, а також добровiльнiсть такого страхування для осiб, якi забезпечують себе роботою самостiйно, та громадян – суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

надання державних гарантiй реалiзацiї застрахованими громадянами своїх прав;

обов'язковiсть сплати страхувальником страхових внескiв;

формування та витрачання страхових коштiв на солiдарнiй основi;

диференцiювання страхового тарифу з урахуванням умов i стану безпеки працi, виробничого травматизму та професiйної захворюваностi на кожному пiдприємствi;

економiчна заiнтересованiсть суб'єктiв страхування в полiпшеннi умов i безпеки працi;

цiльове використання коштiв страхування вiд нещасного випадку.

Суб'єкти та об'єкти страхування вiд нещасного випадку

Суб'єктами страхування вiд нещасного випадку є застрахованi громадяни, а в окремих випадках – члени їх сiмей та iншi особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фiзична особа, на користь якої здiйснюється страхування (працiвник).

Страхувальниками є роботодавцi, а в окремих випадках – застрахованi особи.

Страховик – Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України (далi – Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв).

Об'єктом страхування вiд нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатнiсть.

Роботодавцем вiдповiдно до Закону вважається:

власник пiдприємства або уповноважений ним орган та фiзична особа, яка використовує найману працю;

власник розташованого в Українi iноземного пiдприємства, установи, органiзацiї (у тому числi мiжнародних), фiлiї або представництва, який використовує найману працю, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.

Особи, якi пiдлягають обов'язковому страхуванню вiд нещасного випадку

Обов'язковому страхуванню вiд нещасного випадку пiдлягають:

1) особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту);

2) учнi та студенти навчальних закладiв, клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторанти, залученi до будь-яких робiт пiд час, перед або пiсля занять; пiд час занять, коли вони набувають професiйних навичок; у перiод проходження виробничої практики (стажування), виконання робiт на пiдприємствах;

3) особи, якi утримуються у виправних, лiкувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової дiяльностi на виробництвi цих установ або на iнших пiдприємствах за спецiальними договорами.

Процедура страхування працiвникiв та реєстрацiї страхувальникiв страховиком

Для страхування вiд нещасного випадку на виробництвi не потрiбно згоди або заяви працiвника. Страхування здiйснюється в безособовiй формi. Всi особи, перелiченi у статтi 8 Закону, вважаються застрахованими з моменту набрання чинностi цим Законом незалежно вiд фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внескiв.

Усi застрахованi є членами Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Реєстрацiя страхувальникiв у робочому органi виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадиться:

страхувальникiв – юридичних осiб – у десятиденний строк пiсля одержання свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

страхувальникiв – фiзичних осiб, якi використовують найману працю,– у десятиденний строк пiсля укладення трудового договору (контракту) з першим iз найманих працiвникiв.

Факт реєстрацiї страхувальника страховиком засвiдчується страховим свiдоцтвом, форма якого встановлюється Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Перереєстрацiя страхувальникiв провадиться у строки, встановленi страховиком.

Добровiльне страхування вiд нещасного випадку

Добровiльно, за письмовою заявою, вiд нещасного випадку у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв можуть застрахуватися:

1) священнослужителi, церковнослужителi та особи, якi працюють у релiгiйних органiзацiях на виборних посадах;

2) особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно;

3) громадяни – суб'єкти пiдприємницької дiяльностi.

Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску.

Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв не перераховано протягом трьох мiсяцiв з дня подання заяви.

Свiдоцтво про страхування вiд нещасного випадку

Особам, якi пiдлягають страхуванню вiд нещасного випадку, видається свiдоцтво про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, яке є єдиним для всiх видiв страхування та є документом суворої звiтностi.

Порядок видачi та зразок свiдоцтва про соцiальне страхування затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Страховий ризик i страховий випадок

Страховий ризик – обставини, внаслiдок яких може статися страховий випадок.

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництвi або професiйне захворювання, що спричинили застрахованому про-фесiйно зумовлену фiзичну чи психiчну травму за обставин, зазначених у статтi 14 цього Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матерiального забезпечення та/або соцiальних послуг.

Професiйне захворювання є страховим випадком також у разi його встановлення чи виявлення в перiод, коли потерпiлий не перебував у трудових вiдносинах з пiдприємством, на якому вiн захворiв.


 
 

Цікаве

Загрузка...